tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Jesień pod znakiem naborów

Wakacje za nami, a więc czas do pracy! U nas jesień zapowiada się bardzo pracowicie – planujemy aż 10 naborów!  Niemal z wszystkich obszarów tematycznych. Abyście się nie pogubili poniżej mała ściągawka dla kogo i na co 🙂!

Uwaga – poniżej prezentujemy podstawowe informacje i nasze sugestie dotyczące priorytetów określonych w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. Nie jest to jednak katalog zamknięty działań (chyba że zaznaczyliśmy inaczej), bo ten określają przepisy ogólne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Natomiast zwracamy uwagę, że nabory ogłaszamy w ramach tematycznych przedsięwzięć i aby dany projekt mógł liczyć na dofinansowanie w pierwszej kolejności musi być zgodny z danym przedsięwzięciem i przyczyniać się do osiągnięcia wskaźników, które zawsze podajemy w ogłoszeniu o naborze. Zanim zatem planujecie ubieganie się o dofinansowanie, zróbcie wpierw krótki test:

  • Czy mój projekt wpisuje się w tematyczne przedsięwzięcie z naboru?
  • Czy mój projekt przyczynia się do osiągnięcia wskaźnika/wskaźników określonych w ogłoszeniu o naborze?
  • Czy mam szansę na zdobycie minimum punktowego w ramach lokalnych kryteriów wyboru?

Jeśli na wszystkie te pytania odpowiedzieliście tak, to warto spróbować i zastanowić się nad szczegółowym zakresem, zgodnością z wymogami formalnymi i przepisami, zaplanowaniem kosztów i harmonogramu, a w przypadku przedsiębiorczości oczywiście nad biznesplanem. Oczywiście chętnie pomożemy i podpowiemy!

Ale najpierw mały przegląd, co nas czeka w tabelarycznym skrócie – tabelka do pobrania: https://drive.google.com/open?id=1NxBCeT8GRnKrsFNsEKQ1bzQHx6KfTKke

Przedsięwzięcie I: Turystyka Szlaku Odry
W tym przedsięwzięciu chcemy wspierać projekty, które przyczyniają się do rozwoju szeroko rozumianej oferty turystycznej naszego regionu, niezależnie od tego, czy będzie to niekomercyjna infrastruktura czy działalność gospodarcza.
Nabór/Działanie Dla kogo Na co Dofinansowanie
WSPÓŁPRACA MIĘDZY PODMIOTAMI GOSPODARCZYMI Dla przedsiębiorców, czyli osób/podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, przy czym ze względu na zakres pomocy oraz przedsięwzięcie w ramach którego ogłaszany będzie nabór chodzi tu o przedsiębiorców działających w sektorze turystycznym lub chcących rozwijać usługi turystyczne. Uwaga: zgodnie z odpowiedziami ARIMR definicja podmiotów prowadzących działalność gospodarczą jest tu „rozszerzająca”, to znaczy można tu zaliczyć np. rolników prowadzących działalność agroturystyczną, a nie tylko przedsiębiorców, do których stosuje się ustawę „Prawo przedsiębiorców”.

 

Zgodnie z przepisami:

wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

a) w ramach krótkich łańcuchów dostaw w rozumieniu art. 2 ust. 1 akapit drugi lit. m rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1698/2005 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 487, z późn. zm. 4) ), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1305/2013”,lub

b) w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub

c) w zakresie rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych;

[…] Pomoc na operację w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 3 jest przyznawana podmiotom, które zawarły porozumienie o wspólnej realizacji operacji, która ma na celu zwiększenie sprzedaży dóbr lub usług oferowanych przez podmioty z obszaru wiejskiego objętego LSR przez zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług.

„Po ludzku”:

zwracamy uwagę na poniższe sformułowania: świadczenie usług turystycznych – porozumienie – zastosowanie wspólnego znaku towarowego lub stworzenie oferty kompleksowej sprzedaży takich dóbr lub usług – zwiększenie sprzedaży .

Jako że jest to projekt współpracy niezbędna minimalna liczba podmiotów wnioskujących wynosi 2 J. W tym działaniu chodzi o sieciowanie, wspólną promocję oraz stworzenie wspólnej oferty turystycznej z podkreśleniem jednego kanału sprzedaży dla klienta końcowego, czyli turysty. Na przykład w Kletnie dwie firmy utworzyły: Wypożyczalnię rowerów elektrycznych „Nad stawami” (https://kletno.com/wypozyczalnia-rowerow/). Inspirujące?

Alokacja: 100 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania: 100 tys. zł

Poziom dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych

ROZWÓJ RYNKÓW ZBYTU Dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, bez ograniczeń, tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itd. Zgodnie z przepisami: rozwój rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie lub modernizacji targowisk objętych zakresem wsparcia w ramach działania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

„Po ludzku”: Rynek zbytu to każde miejsce (realne lub wirtualne) lub sposób/narzędzie (np. sieć), gdzie potencjalny odbiorca (ze względu na przedsięwzięcie – turysta) może zakupić szeroko rozumianą usługę turystyczną (oczywiście lokalną, z zakresu lokalnej/regionalnej oferty turystycznej).

Alokacja: 99 559,96 zł

Maksymalna kwota dofinansowania: jak wyżej J

Poziom dofinansowania: w zależności od beneficjenta, np. przedsiębiorca: do 70%, organizacja pozarządowa czy mieszkaniec do 95%.

 

 

ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ

 

Dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, bez ograniczeń, tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itd.,. przy czym nabór dedykowany jest w dużej mierze samorządom  Zgodnie z przepisami: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej

„Po ludzku”: ze względu na przedsięwzięcie, w ramach którego ogłaszany będzie nabór, będziemy wspierać jedynie infrastrukturę turystyczną i/lub rekreacyjną. Ze względu na ogólnodostępność i niekomercyjność infrastruktury zasadniczo nabór jest kierowany do samorządów. Preferowana jest infrastruktura wspierająca rozwój turystyki w naszym regionie, np. ścieżki rowerowe, piesze, edukacyjne, mała infrastruktura wodniacka  itp.

Alokacja: 1 071 550,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:  200 000,00 zł

Poziom dofinansowania: w zależności od beneficjenta, w przypadku jednostek samorządu terytorialnego – do 63,63%.

 

Przedsięwzięcie II: Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich”
W tym przedsięwzięciu chcemy wspierać wszystkie inicjatywy, które pomogą nam budować z jednej strony rozpoznawalną markę regionu, a z drugiej strony silny produkt czy usługę opartą o lokalne zasoby. Co ważne, ten produkt czy usługa powinna charakteryzować się wysoką jakością i niepowtarzalnością, powinno się czuć rękę jej twórcy J. Czym są dla nas lokalne zasoby? To szeroko rozumiane dziedzictwo przyrodnicze, historyczne czy kulturowe regionu oraz jego mieszkańcy. Dlatego przedsięwzięcie to skupia się w dużej mierze na producentach lokalnych, rękodzielnikach, rzemieślnikach. Chcemy tu także wspierać niekomercyjne działania, np. zagrody edukacyjne, ekomuzea, inicjatywy, które promują i odtwarzają rzemiosło i tradycje. Ważne jest dla nas, aby ten produkt/usługa kojarzyła się z miejscem, abyśmy się wzajemnie identyfikowali. My chcemy z jednej strony móc się chwalić takimi produktami/usługami i odwrotnie – chcemy, aby dany producent/usługodawca promował swój produkt poprzez powiązanie go z miejscem jego powstawania, ze swoim regionem, czyli z Krainą Łęgów Odrzańskich/Szlakiem Odry.
INKUBATOR PRZETWÓRSTWA LOKALNEGO Dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, bez ograniczeń, tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itd. Zgodnie z przepisami: tworzenie  lub  rozwój  inkubatorów  przetwórstwa  lokalnego  produktów  rolnych  będących  przedsiębiorstwami spożywczymi  w rozumieniu  art. 3 pkt 2 rozporządzenia  (WE)  nr 178/2002 Parlamentu  Europejskiego  i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołującego Europejski  Urząd  ds.  Bezpieczeństwa  Żywności  oraz  ustanawiającego  procedury  w zakresie  bezpieczeństwa  żyw- ności (Dz. Urz. WE L 31 z 01.02.2002, str. 1, z późn. zm.3) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 6, str. 463, z późn. zm.), w których jest wykonywana działalność w zakresie produkcji, przetwarzania lub dystrybucji żywności pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego lub wprowadzania tej żywności na rynek, przy czym podstawą działalności wykonywanej w tym inkubatorze jest przetwarzanie żywność.

„Po ludzku”: Inkubator przetwórstwa lokalnego to nowe rozwiązanie, którego celem jest wsparcie przetwórstwa spożywczego na małą skalę. Inkubator to inaczej miejsce, w którym można legalnie i zgodnie z przepisami przetwarzać posiadane produkty rolne. Jest to zatem mały zakład przetwórstwa spożywczego udostępniany zainteresowanym osobom – w największym uproszczeniu „kuchnia na wynajem”. Inkubator w dużej mierze skierowany jest do rolników, aby mogli przetwarzać swoje produkty, ale w równym stopniu mogą z niego korzystać koła gospodyń wiejskich czy po prostu mieszkańcy zainteresowani przetwórstwem i sprzedażą swoich produktów. Inkubator może być komercyjny lub niekomercyjny, natomiast projekt dotyczący jego utworzenia musi obowiązkowo zakładać korzystanie z infrastruktury inkubatora przetwórstwa lokalnego przez podmioty inne niż ubiegający się o przyznanie pomocy (wnioskodawcę)! Poradniki i materiały dotyczące inkubatorów kuchennych znajdziecie na naszej stronie. Zachęcamy także do odwiedzenia poniższych stron: http://produktlokalny.pl/inkubator-kuchenny/, http://www.inkubator-kuchenny.pl/

Alokacja: 500 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:  500 000,00 zł

Poziom dofinansowania: w zależności od beneficjenta, ogólnie do 95% kosztów kwalifikowanych, za wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – do 70% kosztów kwalifikowanych i jednostek sektora finansów publicznych –  nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Podejmowanie działalności gospodarczej Osoby fizyczne, zamieszkałe na terenie KŁO planujące założyć własną firmę (czyli nie prowadzące jeszcze działalności gospodarczej, a jeśli prowadziły własną firmę, to muszą minąć co najmniej 2 lata od jej zamknięcia). Uwaga: ze wsparcia nie mogą skorzystać osoby ubezpieczone w KRUS z mocy ustawy i w pełnym zakresie, chyba że podejmują działalność gospodarczą sklasyfikowaną zgodnie z PKD  jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów Zgodnie z przepisami:

podejmowanie działalności gospodarczej

„Po ludzku”:

Podejmowanie działalności gospodarczej J. Czyli założenie własnej firmy. Zwracamy uwagę na zgodność zakresu planowanej firmy z przedsięwzięciem – musi to być firma w sektorze produktów i usług  lokalnych, która wzmocni markę „Krainy Łęgów Odrzańskich” – patrz ogólny opis przedsięwzięcia. Chcielibyśmy, aby rezultatem zrealizowanych projektów była oferta produktów lokalnych wytworzonych z zasobów lokalnych, w tym produkty żywnościowe (np. sery, wyroby mięsne, przetwory, pieczywo, makarony, suszone owoce, grzyby itp.) czy produkty rękodzielnicze/rzemieślnicze również takie, które mają szansę stać się promowanymi przez nas pamiątkami z terenu KŁO. Preferowany zakres obejmuje także sprzedaż i dystrybucja  produktów lokalnych pod wspólną marką KŁO. 

Alokacja: 200 000,00 zł

Kwota dofinansowania:  50 000,00 zł. Uwaga jest to tzw. premia, czyli kwota dotacji jest sztywna, można się ubiegać o 50 tys. zł, nie mniej, nie więcej.

Poziom dofinansowania: nie dotyczy, pomoc ma formę tzw. premii, nie trzeba wykazywać wkładu własnego.

Rozwijanie działalności gospodarczej Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na obszarze KŁO to znaczy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres prowadzenia działalności gospodarczej wpisany do CEIDG znajduje się na obszarze KŁO, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze. W przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą siedziba lub siedziba oddziału musi się znajdować na obszarze KŁO. Zgodnie z przepisami:

rozwijanie działalności gospodarczej

„Po ludzku”:

Rozwijanie działalności gospodarczej J. Czyli rozwój własnej firmy. Zwracamy uwagę na zgodność zakresu planowanej działalności (rozwijanej lun nowotworzonej w ramach istniejącej firmy – nowe PKD) z przedsięwzięciem – musi to być firma w sektorze produktów i usług  lokalnych, która wzmocni markę „Krainy Łęgów Odrzańskich” – patrz ogólny opis przedsięwzięcia oraz informacje powyżej.

Zwracamy również uwagę, że efektem projektu powinno być zasadniczo utworzenie nowego miejsca pracy (pełny etat) i jego utrzymanie przez 3 lata od wypłaty tzw. płatności końcowej. Tego obowiązku nie ma, gdy wnioskowana wysokość pomocy nie przekracza 25 tys. zł., przy czym minimalna wartość operacji wynosi 50 tys. zł.

Alokacja: 300 tys. zł

Maksymalna kwota dofinansowania: jak wyżej

Poziom dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych

 

Projekt grantowy – Marka lokalna KŁO Dla wszystkich potencjalnych grantobiorców, ale przede wszystkim organizacje pozarządowe, mieszkańcy. Zgodnie z przepisami:

Projekt grantowy realizowany będzie w ramach działania: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

Przypominamy, że projekt grantowy to nowy model dofinansowania małych inicjatyw oparty o zasadę  regrantingu, gdzie LGD najpierw ogłasza tak zwany nabór grantobiorców, a następnie na podstawie wybranych zadań opracowuje własny projekt grantowy i składa wniosek o jego  dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. 

 „Po ludzku”:

Tu chcemy skupić się na wsparciu zadań, które przyczynią się do kreowania i wzmacniania marki lokalnej KŁO, to jest chcemy wspierać istniejące lub nowopowstałe zagrody edukacyjne/ekomuzea, aby mogły rozwijać swoją ofertę edukacyjną. Chcemy również wspierać takie projekty, w ramach których będą realizowane np. szkolenia, warsztaty, wizyty studyjne przeznaczone dla rękodzielników, małych producentów lokalnych czy rolników, np. z zakresu rolniczego handlu detalicznego, tworzenia i promowanie oferty, kreowania produktu lokalnego, sieciowania itp. Będziemy zatem wspierać działania szkoleniowe i doradcze wspierające lokalnych producentów, wytwórców oraz usługodawców.

Alokacja: 200 tys. zł.

Maksymalna kwota dofinansowania: 50 tys. zł (uwaga, w projektach grantowych jest też określona minimalna kwota dofinansowania, tj. 5 tys. zł)

Poziom dofinansowania: do 100% kosztów kwalifikowanych

 

Przedsięwzięcie III Przedsiębiorczy mieszkańcy „Krainy Łęgów Odrzańskich”
Przedsięwzięcie III Przedsiębiorczy mieszkańcy obejmuje jedynie nabory na podejmowanie i rozwijanie działalności gospodarczej. Przedsięwzięcie to jest przewidziane dla wszystkich tych, którzy nie wpasowują się w dwa poprzednie przedsięwzięcia, a jednocześnie chcą zakładać lub rozwijać swoje firmy. Nie mamy tutaj tematycznego ograniczenia, jak to było w przypadku Przedsięwzięcia I „Turystyka na Szlaku Odry” czy „Marka KŁO”.
Rozwijanie działalności gospodarczej Przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na obszarze KŁO to znaczy w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą adres prowadzenia działalności gospodarczej wpisany do CEIDG znajduje się na obszarze KŁO, a w przypadku braku takiego wpisu, jeżeli miejsce zamieszkania takiej osoby znajduje się na obszarze. W przypadku osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą siedziba lub siedziba oddziału musi się znajdować na obszarze KŁO. Zgodnie z przepisami:

rozwijanie działalności gospodarczej

„Po ludzku”:

Rozwijanie działalności gospodarczej J. Nie ma tu ograniczenia tematycznego, jednak należy tu zwrócić uwagę na kryteria wyboru i wyróżnione usługi priorytetowe, bo w dużej obszary działalności mieszczące się w tych usługach priorytetowych mają największą szanse na dofinansowanie.

Alokacja: 194275,00. zł

Maksymalna kwota dofinansowania: jak wyżej

Poziom dofinansowania: do 70% kosztów kwalifikowanych

 

Przedsięwzięcie V. „Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich”
Wzmacnianie kapitału społecznego – edukacja i animacja Dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, bez ograniczeń, tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itd. Zgodnie z przepisami:

wzmocnienia  kapitału  społecznego,  w tym  przez  podnoszenie  wiedzy  społeczności  lokalnej  w zakresie  ochrony  środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych;

„Po ludzku”:

W tym naborze chcemy wspierać wszelkie działania, które przyczyniają się do upowszechniania wiedzy o regionie i jego dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym, a także upowszechniają wiedzę o odnawialnych źródłach energii.  Będziemy zatem dofinansowywać działania związane z edukacją ekologiczną (w tym OZE), przyrodniczą, regionalną oraz dokumentalistyką.

Liczba działań związanych z edukacją ekologiczną, regionalną i odnawialnymi źródłami energii oraz dokumentalistyką. Przykładowe zakresy projektów: rozwój bazy i oferty kulturalnej, w tym muzeów, izb pamięci etc; rozwój infrastruktury i programów edukacji ekologicznej i przyrodniczej, w tym dotyczących OZE; zastosowanie nowoczesnych narzędzi multimedialnych w prezentacji dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego; tworzenie i rozwijanie projektów artystycznych i dokumentalnych związanych z dziedzictwem i tożsamością mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich; wsparcie edukacji regionalnej dotyczącej specyfiki i dziedzictwa społecznego, przyrodniczego, historycznego, kulturowego, w tym współpracy w tym zakresie.

Alokacja: 173 898,04 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:  jak wyżej

Poziom dofinansowania: w zależności od beneficjenta, ogólnie do 95% kosztów kwalifikowanych, za wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – do 70% kosztów kwalifikowanych i jednostek sektora finansów publicznych –  nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

Zachowanie dziedzictwa lokalnego – zabytki Dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, bez ograniczeń, tj. mieszkańcy, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe itd. Zgodnie z przepisami:

Zachowanie dziedzictwa lokalnego;

„Po ludzku”:

W tym naborze będzie można uzyskać do 100 tys. zł na renowację obiektów zabytkowych. Będziemy chcieli wesprzeć projekty, dzięki którym minimum 3 zabytki zostaną poddane pracom konserwatorskim i restauratorskim.

Alokacja: 300 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania:  100 000,00 zł

Poziom dofinansowania: w zależności od beneficjenta, ogólnie do 95% kosztów kwalifikowanych, za wyjątkiem podmiotów wykonujących działalność gospodarczą – do 70% kosztów kwalifikowanych i jednostek sektora finansów publicznych –  nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych.

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email