tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

INICJATYWA PARTNERSTWA 2019 – przedłużamy termin do 12.11.2019r.

Został przedłużony termin przyjmowania zgłoszeń do KONKURSU “INICJATYWA PARTNERSTWA KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH 2019” do dnia 12 listopada 2019.

Celem konkursu na „Inicjatywę Partnerstwa Krainy Łęgów Odrzańskich 2019” jest aktywizacja mieszkańców obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich działającej jako stowarzyszenie na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia do podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, w szczególności poprzez tworzenie wspólnych miejsc rekreacji i wypoczynku, kultywowania tradycji i obyczajów lokalnych oraz szeroko pojętej poprawy jakości życia mieszkańców.

Kryteria formalne

1. Do konkursu można zgłaszać organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz osoby fizyczne, które zrealizowały swoje inicjatywy na terenie działania LGD lub bezpośrednio przyczyniły się do realizacji inicjatyw, projektów, działań, których celem jest rozwój obszarów wiejskich i poprawa jakości życia mieszkańców.
2. Ocenie podlegają tylko i wyłącznie inicjatywy, projekty, działania zrealizowane w 2019 roku.
3. Zgłoszenia do konkursu może dokonać:
– organizacja pozarządowa (stowarzyszenie, w tym zwykłe lub fundacja) zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym lub ewidencji stowarzyszeń zwykłych prowadzonej przez właściwego starostę;
– grupa nieformalna (np. koło zainteresowań, rada parafialna, rada sołecka, nieformalna grupa młodzieży, itp.);
– instytucja publiczna (jednostka samorządu terytorialnego, szkoła, nadleśnictwo, instytucja kultury, zakład budżetowy lub jednostka organizacyjna).
4. Konkurs nie wyklucza zgłoszenia inicjatywy własnej organizacji lub instytucji.
5. Zgłoszenia do konkursu są wolne od opłat.

Warunki uczestnictwa w konkursie

1. Zgłoszenia do uczestnictwa w konkursie dokonuje się poprzez złożenie w siedzibie LGD pisemnego zgłoszenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Regulaminu.
2. Zgłoszenia należy dokonać w terminie do dnia 12 listopada 2019r. osobiście lub przesłać na adres LGD pocztą (decyduje data wpływu do biura). Organizator dopuszcza możliwość przedłużenia tego terminu.
3. Do sporządzonego opisu działań należy dołączyć dokumentację fotograficzną lub podać adresy stron internetowych, na których ona się znajduje.

Poniżej do pobrania:
Regulamin Konkursu
Zgłoszenie do konkursu
Karta oceny

Print Friendly, PDF & Email