tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju – Szczegółowy plan działania

Informujemy, że załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Szczegółowy plan działania (i odpowiednio tabela ze wskaźnikami) wymaga aktualizacji. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji Szczegółowego planu działania.

Zakres proponowanych zmian obejmuje:

Cel ogólny 1, Cel szczegółowy 1.1, Przedsięwzięcie I „Turystyka na szlaku Odry”

Proponujemy zwiększenie ogólnej wartości wskaźnika dla zakresu: Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej z 15 sztuk na 16 sztuk, z uwagi na fakt, że w ramach działania zostały jeszcze wolne środki w związku z niepodpisaniem umów o dofinansowanie lub wycofaniem się podmiotów z umów. Jednocześnie zgodnie z podpisanymi umowami oraz wybranymi wnioskami w bieżącym naborze osiągnięto wskaźnik w wysokości 14 szt. Jednakże wysokość środków finansowych pozostających do dyspozycji wskazuje na potrzebę zwiększenia wartości wskaźnika. Dlatego, aby umożliwić ogłoszenie naboru w 2020 r. i aplikowanie o w/w środki zainteresowanym beneficjentom należy zwiększyć wskaźnik.

Cel ogólny 1, Cel szczegółowy 1.2, Przedsięwzięcie II  Marka „ Krainy Łęgów Odrzańskich”

Proponujemy zmniejszenie poprzez przeniesienie ogólnej wartości wskaźnika dla zakresu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na powstaniu nowego przedsiębiorstwa z 10 sztuk do 4 sztuk, z uwagi na fakt, bardzo małego zainteresowania wśród beneficjentów zarówno wysokością dofinansowania jak i zakresem tematycznym. Proponujemy zatem  przesunięcie wartości wskaźnika (6 szt) i co za tym idzie niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 300 000,00 zł do Cel ogólny 1, Cel szczegółowy 1.3, Przedsięwzięcie III „Przedsiębiorczy mieszkańcy Krainy Łęgów Odrzańskich”  Nabory w tym zakresie tematycznym cieszą się większym zainteresowaniem wśród mieszkańców, a zmniejszenie i przeniesienie wartości wskaźnika uchroni Stowarzyszenie przed poniesieniem kar finansowych za nieosiągnięcie wskaźników.  Dodatkowo za przesunięciem wskaźników i środków do ww. zakresu tematycznego przemawia fakt częściowego pokrywania się ich zakresów.

Cel ogólny 1, Cel szczegółowy 1.3, Przedsięwzięcie III „Przedsiębiorczy mieszkańcy Krainy Łęgów Odrzańskich”

Proponujemy zwiększenie ogólnej wartości wskaźnika dla zakresu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na powstaniu nowego przedsiębiorstwa z 10 sztuk do 16 sztuk, z uwagi na fakt, przeniesienia wskaźników (6 sztuk) z zakresu tematycznego Cel ogólny 1, Cel szczegółowy 1.2, Przedsięwzięcie II  Marka „ Krainy Łęgów Odrzańskich” . Nabory w tym zakresie cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców – zwiększenie wartości wskaźnika pozwoli na ogłoszenie naboru i sięgniecie po w/w środki zainteresowanym beneficjentom.

Cel ogólny 1, Cel szczegółowy 1.1, Przedsięwzięcie I „Turystyka na szlaku Odry”

Proponujemy zwiększenie ogólnej wartości wskaźnika dla zakresu: Liczba zrealizowanych operacji polegających na rozwoju istniejącego przedsiębiorstwa z 11 sztuk na 12 sztuk, z uwagi na fakt, że wskaźnik (11 sztuk) został osiągnięty w poprzednich naborach. Zostały natomiast wolne środki w kwocie: 362 265,00 zł, z których proponujemy pozostawić w ramach naboru na 2020 rok kwotę 300 000,00 zł. Nabory w tym zakresie cieszą się zainteresowaniem wśród mieszkańców- zwiększenie wartości wskaźnika pozwoli na ogłoszenie naboru i sięgniecie po w/w środki zainteresowanym beneficjentom.

Jednocześnie w związku z tym, że limit na operację wynosi 300 000,00 zł proponujemy przeniesienie kwoty 60 000,00 zł z wolnych środków powyżej limitu na operację, na inne zadanie a mianowicie do z zakresu tematycznego Cel ogólny 1, Cel szczegółowy 1.3, Przedsięwzięcie III „Przedsiębiorczy mieszkańcy Krainy Łęgów Odrzańskich” w związku ze zwiększeniem ogólnej wartości wskaźnika dla zakresu: Liczba zrealizowanych operacji polegających powstaniu nowego  przedsiębiorstwa z 10 sztuk do 16 sztuk, a więc konieczność zwiększenia puli środków o 360 000,00 zł.

Natomiast pozostałą kwotę 2 265,00 zł z wolnych środków powyżej limitu na operację, proponujemy przenieść na projekt grantowy w Cel ogólny 2, Cel szczegółowy 2.1, Przedsięwzięcie IV „Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie”.

Cel ogólny 2, Cel szczegółowy 2.1, Przedsięwzięcie IV „Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie”

Proponujemy zwiększenie środków o 100 000,00 zł dla wskaźnika (20 szt.) w projekcie grantowym Liczba działań aktywizacyjnych dla mieszkańców (w tym grupy defaworyzowane), oraz zwiększenie o dodatkowe 2 265,00 zł z wolnych środków powyżej limitu na operację w P I Turystyka na Szlaku Odry, co daje łączną kwotę dla naboru w 2020 r.: 352 265,00  zł, z puli środków tego samego zakresu tematycznego wskaźnika (2 szt.)  Liczba działań aktywizacyjnych dla mieszkańców (w tym grupy defaworyzowane) – operacje konkursowe, co daje łączną kwotę dla naboru w 2020 r.: 200 000,00 zł. Zmiany są podyktowane koniecznością osiągniecia wysokiej liczby wskaźnika projektu grantowego w ilości 20 szt. działań, co w zestawieniu ze średnią wartością wniosków z poprzednich naborów projektów grantowych w wysokości ok 20 000,00 zł, skłania do zwiększenia w nim puli środków.

Pozostawienie puli środków w wysokości 200 000,00 zł dla liczby 2 szt. działań aktywizacyjnych dla mieszkańców czyli po 100 000,00 zł na wniosek, również jest logiczną konsekwencją „dobrych praktyk”. Wynika ona ze średniej wartości wniosków składanych w poprzednich naborach w ramach wzmacniania kapitału  nie przekraczających wysokości ok. 100 000,00 zł.

 Prosimy o wnoszenie uwag/ propozycji zmian do biura LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” mailowo na adres: lgdodra@op.pl do dnia do 14 stycznia do godz. 16.00.

Do pobrania wersja pdf Konsultacji Zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku

Tutaj można zapoznać się z obowiązującą wersją Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich: https://www.lgdodra.pl/partnerstwo/lokalna-strategia-rozwoju/lsr/

Print Friendly, PDF & Email