tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne – kryteria wyboru operacji

Mając na uwadze poprawę równomiernego rozłożenia wsparcia w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

na całym, geograficznym obszarze Lokalnej Grupy Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” proponuje się wprowadzenie nowego, dodatkowego kryterium w Lokalnych kryteriach wyboru operacji dla zakresu operacji: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

Nowe, proponowane kryterium premiuje beneficjentów, pochodzących z obszaru, który jeszcze nie otrzymał wsparcia w postaci środków pomocy w obecnym okresie programowania. Celem kryterium jest zapewnienie jak najbardziej sprawiedliwego podziału środków, tak aby na obszarze każdej z gmin wchodzących w skład KŁO została zrealizowana operacja polegająca na rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej zgodnej ze Strategią Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”.

Poniżej opis kryterium wraz z punktacją:

Kryterium Punktacja  Opis kryterium 
Równomierne rozłożenie wsparcia na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich 5 pkt – dla beneficjentów, z obszaru gminy, który jeszcze nie otrzymał wsparcia na realizację operacji zgodnych ze STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,

0 pkt – dla beneficjentów, z obszaru gminy, który już otrzymał wsparcie na realizację operacji zgodnych ze STRATEGIĄ ROZWOJU LOKALNEGO KIEROWANEGO PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Kryterium premiuje beneficjentów, pochodzących z obszaru, który jeszcze nie otrzymał wsparcia w postaci środków pomocy w obecnym okresie programowania, na operacje polegające na rozwoju niekomercyjnej infrastruktury, zapewniając w ten sposób bardziej równomierne rozłożenie wsparcia na całym obszarze geograficznym LGD.

Kryterium odwołuje się do idei stanowiących podwalinę powstania PARTNERSTWA KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH – sprawiedliwości, równości i braterstwa. Zapewnia równomierny i sprawiedliwy podział środków umożliwiających polepszenie jakości życia mieszkańców wszystkich gmin wchodzących w skład LGD KŁO.

Weryfikowane na podstawie uzasadnienia z kryteriami wyboru operacji przez LGD zawartymi we wniosku o przyznanie pomocy oraz na podstawie danych będących w posiadaniu LGD.

 

Tym samym zwiększy się maksymalna liczba punktów jaką może otrzymać operacja do 36 punktów, co za tym idzie minimum niezbędne do dofinansowania 50%  to 18 pkt.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w konsultacje, prosimy o wnoszenie uwag/ propozycji zmian do biura LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” mailowo na adres: lgdodra@op.pl do dnia do 14 stycznia do godz. 16.00.

Tutaj można zapoznać się z aktualnie obowiązującą wersją Kryteriów wyboru operacji (dla operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz operacji własnych) dla zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

Print Friendly, PDF & Email