tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE DZIAŁAJ LOKALNIE 2020

PROGRAM DL podczas pandemii -> każdy projekt powinien służyć walce z epidemią lub jej negatywnymi skutkami! 

Drodzy grantobiorcy, w tym trudnym czasie na realizację inicjatyw lokalnych i działań oddolnych, Program Działaj Lokalnie skupia się na nowym celu – walce z epidemią i jej skutkami. Takie projekty będą dofinansowane w tegorocznej edycji. Co to dokładnie oznacza? Poniżej publikujemy najważniejsze informacje przekazane przez operatora Programu Działaj Lokalnie w Polsce – Akademię Rozwoju Filantropii.

Podstawowa kwestia:

Koncentracja na nowym celu, jakim jest walka z epidemią i przeciwdziałaniu jej negatywnym skutkom, nie dotyczy tylko grantów. Nowe podejście nie dotyczy wcześniejszych zobowiązań wobec lokalnych darczyńców i partnerów.

  1. Co to znaczy: walka z epidemią i przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii?

Walka z epidemią to działanie inferencyjne takie jak: szycie maseczek, zaopatrywanie osób starszych w produkty żywnościowe. Natomiast przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii może dotyczyć różnych obszarów, np. edukacji, sportu, kultury, zdrowia, aktywności społecznej.

Może też wynikać z pojawiających się problemów takich jak między innymi: bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne, izolacja społeczna.

2. Czy można przeznaczyć kwotę, która była w budżecie przypisana na materiały promocyjne i biurowe, na materiały na szycie maseczek?. Chcemy uszyć maseczki dla ludzi a nie mamy materiału.

Można środki przypisane na materiały promocyjne i biurowe przeznaczyć na materiały na szycie maseczek. Można potem zrobić aneks do umowy, jeżeli jest taka potrzeba.

  1. Czy lokalne projekty w ramach głównego konkursu DL 20 mogą być krótsze niż 3 miesiące ?

Tak. Stosowne poprawki są wprowadzone w generatorze.

Możliwość realizacji krótszych projektów, trwających minimum miesiąc, powinna być zapisana w regulaminie lokalnego konkursu grantowego. Należy w tym celu w rozdziale  V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW, punkt 1., podpunkt 5), po obecnej treści ( nie zmieniając jej ) dać kolejne zdanie:

Dopuszcza się realizacje specjalnych projektów, trwających minimum miesiąc, o ile dotyczą one wyłącznie walki z epidemią.

 4. Czy lokalne projekty w ramach głównego konkursu DL 2020 mogą być realizowane bez wkładu własnego ?

Tak. Z wkładu własnego ODL może zwolnić tych grantobiorców, których projekty służą walce z epidemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii.

Można taką informację przekazywać zainteresowanym wnioskodawcom. Można też w regulaminie naboru zmienić zapis w rozdziale V. SPOSÓB WYŁANIANIA GRANTOBIORCÓW punkt 1., podpunkt 8). Zapis w nawiasie należy poprawić na następujący: ( wymaganie pozyskiwania wkładu finansowego nie dotyczy Inicjatywy Działaj Lokalnie i w 2020 roku projektów służących walce z epidemią lub przeciwdziałaniu negatywnym skutkom epidemii).

 5. Jak rozumiemy przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii?

Negatywne skutki epidemii mogą obejmować : zamknięte szkoły, świetlice, domy kultury, boiska, obiekty rekreacyjne, a w konsekwencji brak dostępu lub utrudniony dostęp do edukacji, sportu, kultury, aktywności społecznej praktycznie dla wszystkich: dzieci, młodzieży, dorosłych. Dodatkowo, pogłębia się izolacja osób starszych, z niepełnosprawnościami, chorych czy seniorów.

Przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii obejmuje więc bardzo szeroki zakres działań: z jednej strony może to być przeniesienia edukacji, działalności kulturalniej czy aktywności różnych grup wsparcia, np. klubów AA i poradnictwa psychologicznego do Internetu. Z drugiej strony to także uruchomienie na nowo zamkniętej na czas epidemii  świetlicy wiejskiej, reaktywacja działań samopomocowych, zorganizowanie powrotu realnego spotkań klubów i organizacji.

Część działań będzie możliwa po zdjęciu formalnych ograniczeń i swobód poruszania się związanych z epidemią.

Kolejnymi negatywnymi skutkami epidemii, które pojawiają się niebawem, może być wzrost bezrobocia, ubóstwa, wykluczenia społecznego. Może pojawić się potrzeba wsparcia inicjatyw obywatelskich prowadzonych w tych obszarach. Takimi inicjatywami mogą być: akcje dożywiania ubogich, aktywizacja osób z niepełnosprawnościami.

Bardzo nam zależy, aby program  „Działaj Lokalnie” był otwarty na wspieranie obywateli w przeciwdziałanie różnorodnym negatywnym skutkom epidemii. Zachęcamy też do dzielenia się ( z nami i innymi Ośrodkami Działaj lokalnie) dobrymi praktykami, przykładami ciekawych projektów.

 6. Ogłaszamy dopiero w tej chwili konkurs „Działaj Lokalnie 2020” ( połowa maja ) Czy ogłaszając konkurs mamy informować, że wszystkie wnioski muszą być przeznaczone na walkę z koronawirusem, czy tylko mogą i mają pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia?

Jeżeli konkurs dopiero jest ogłaszany, to każdy projekt powinien służyć walce z epidemią lub jej negatywnymi skutkami.

Walka z epidemią (czyli na przykład szycie maseczek, czy robienie zakupów przez wolontariuszy) to jedno, a przeciwdziałanie jej negatywnym skutkom, gdzie definicja jest bardzo szeroka, to drugie. Nie wyobrażamy sobie sytuacji, że teraz gdy pojawiają się negatywne skutki epidemii w edukacji, zdrowiu, kulturze, sporcie i tak naprawdę w każdej dziedzinie życia, że możemy je pominąć.

Tak jak pisaliśmy we wcześniejszych informacjach, orientacja na przeciwdziałanie negatywnym skutkom epidemii nie dotyczy wcześniejszych zobowiązań wobec partnerów, darczyńców lokalnych czy kontynuacji wcześniej podjętych zobowiązań i projektów.

7. Czy katalog wydatków w ramach wniosków związanych z epidemią jest otwarty czy są jakieś obostrzenia, np. czy wnioskodawca ma uszyć maseczki czy może je zakupić?, Czy grantobiorca może doposażyć swoją grupę aktywizującą ( poprzez zakup laptopa, drukarki, słuchawek, projektora, stołów itp. ) ?.

Katalog wydatków jest otwarty. Tutaj ufamy doświadczeniu ODL i lokalnych komisji grantowych.

8. Czy dotację można przeznaczyć na modernizację sal/ budynków? ( np. odnowienie Sali, świetlicy wiejskiej).

Tak, jeżeli modernizacja dotyczy walki z epidemią lub jej negatywnymi skutkami.

9. Czy można skrócić czas realizacji projektu przy założeniu, że grantobiorca w ramach programu zakupi doposażenie?

Nie. Projekty jedno- lub dwumiesięczne mogą dotyczyć jedynie walki z epidemią. Projekty ukierunkowane na działania, które nie przewidują negatywnych skutków epidemii powinny być dłuższe.


WAŻNE INFORMACJE dotyczące składania wniosków:

  • Pytania w generatorze będą uproszczone, krótsze. Pojawiła się możliwość udzielenia odpowiedzi „Nie dotyczy”.
  • W pytaniu 15 a powinny znaleźć się informacje w jaki sposób projekt zapobiega pandemii, oraz jej skutkom,
  • Pytania 15f, 15i, 15j, 16,20  – są nieobowiązkowe
  • Można zaznaczyć jedną, dowolną odpowiedź w pytaniu 22,
  • Projekty, które nawiązują do walki z pandemią oraz zapobiegają jej negatywnym skutkom nie muszą wnosić wkładu własnego finansowego. Muszą i powinny mieć jedynie wkład własny usługowy lub rzeczowy.
  • Projekty, które nawiązują do walki z pandemią oraz zapobiegają jej negatywnym skutkom mogą trwać tylko 1 miesiąc,
  • Zapraszamy do składania wniosków w generatorze online: System.dzialajlokalnie.pl  od 15 maja 2020 do 15 czerwca 2020r.

*****************************

Doradztwo i konsultacje w ramach konkursu są prowadzone przez koordynatorkę programu Panią Ewę Smutyło, codziennie w godz.9-15, pod numerami tel. 76 858 45 45 lub 512 048 020 oraz mejlowo: dzialajlokalnie@lgdodra.pl

Print Friendly, PDF & Email