tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Konsultacje społeczne zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego KŁO

KONSULTACJE SPOŁECZNE Zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku.

Informujemy, że załącznik nr 3 do Lokalnej Strategii Rozwoju tj. Szczegółowy plan działania (i odpowiednio tabela ze wskaźnikami) wymaga aktualizacji. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców naszego obszaru do wzięcia czynnego udziału w procesie aktualizacji Szczegółowego planu działania.

Zakres proponowanych zmian obejmuje:

Cel ogólny 1, Cel szczegółowy 1.2, Przedsięwzięcie II  Marka „Krainy Łęgów Odrzańskich”

Proponujemy zwiększenie ogólnej wartości wskaźnika dla zakresu:

Liczba zrealizowanych projektów współpracy w zakresie marki lokalnej z 1 sztuka na 2 sztuki, planowane wsparcie w PLN z 635 000,00 zł na 1 335 000,00 zł z uwagi na fakt, że w fazie projektu jest rozporządzenie zmieniające w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach podziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014- 2020, wprowadzające zmianę w § 7 w ust. 1,  co pozwala na zwiększenie wysokości limitu na realizację projektów współpracy z „5 % na „10 %” wysokości środków określonych w umowie ramowej.

oraz

Liczba LGD uczestniczących w projekcie współpracy dot. Marki lokalnej z 4 LGD na 8 LGD z uwagi na fakt, że zwiększyła się liczba partnerów w ramach projektu współpracy chcemy uaktualnić dane żeby były zgodne ze stanem faktycznym.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w konsultacje, prosimy o wnoszenie uwag/ propozycji zmian bezpośrednio do biura LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” lub mailowo na adres: biuro@lgdodra.pl do dnia do 10 sierpnia do godz. 16.00.

Tutaj można pobrać dokument: Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Print Friendly, PDF & Email