tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Ogłaszamy nabór na granty w konkursie AKTYWNI OBYWATELE KŁO

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich działająca na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów

na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Aktywni Obywatele Krainy Łęgów Odrzańskich” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

UWAGA! KWOTA ALOKACJI W KONKURSIE TO 300 000,00 zł, planuje się przyznać 20 grantów. 

Zasady i tryb realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” projektów grantowych, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności zostały określone w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, na które składają się:

  • Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020;
  • Zasady przekazania, rozliczania, monitoringu i kontroli grantu;
  • Wzory dokumentów: wniosek o powierzenie grantu, umowa powierzenia grantu, wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania.

ZAKRES TEMATYCZNY NABORU/PROJEKTU GRANTOWEGO

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Dz.U. 2019, poz. 664 z późn.zm.)

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 2. Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrost poczucia tożsamości mieszkańców z regionem Krainy Łęgów Odrzańskich

Cel szczegółowy 2.1.  Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich, w szczególności realizowanych dla przedstawicieli grup defaworyzowanych

Przedsięwzięcie IV „Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie”

PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ZADANIA:

Wsparcie projektów, które rozwijać będą aktywność społeczną, między innymi w oparciu o infrastrukturę świetlic, obiektów sportowych, rekreacyjnych, centrów edukacji, ekomuzeów, izb edukacyjnych i regionalnych, muzeów, itp.

Zakup sprzętu, narzędzi i/lub wyposażenia, które umożliwią realizację różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych np. tworzenie/rozwój klubów zainteresowań (np. sportowych, turystycznych, tematycznych), grup rekonstrukcyjnych i historycznych, zespołów ludowych/obrzędowych (np. kolędniczych), muzycznych, chórów, scholii, grup teatralnych/kabaretowych, klubów seniora, kół gospodyń, mini centrów edukacyjnych, punktów doradczych dla społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych, centrów kulturowych i edukacyjnych związanych z zabytkami Krainy Łęgów Odrzańskich, klubów żeglarskich, wędkarskich, marin, młodzieżowe Rady, itp.

Odnowienie i rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, w szczególności: place zabaw, siłownie zewnętrzne (zakup wyposażenia, sprzętu wraz z montażem), mała infrastruktura turystyczna – wiaty, ławeczki, stojaki na rowery, tablice edukacyjno-informacyjne itp.

Rozwijanie i wspieranie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru, m.in. w ramach uniwersytetów III wieku, uniwersytetów ludowych, klubów seniora, kół gospodyń (w szczególności poprzez utworzenie i doposażenie sal, przestrzeni, świetlic w sprzęt umożliwiający realizację działań, np. sprzęt multimedialny, edukacyjny, rehabilitacyjny, gimnastyczny i inny specjalistyczny itp.).

Tworzenie przestrzeni do zwiększenia zaangażowania dzieci i młodzieży w działalność tradycyjnych organizacji społecznych np. OSP. KGW, wielopokoleniowe zespoły ludowe, sekcje młodzieżowe tych organizacji, zespoły kolędników, itp.

W ramach grantów przewiduje się zakup niezbędnego sprzętu/narzędzi/wyposażenia wraz ze specjalistycznym montażem, jeśli jest on wymagany do prawidłowego działania zakupionych przedmiotów.

Projekty powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 02.01.2021r., a realizacja zadania przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

SZKOLENIE DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKÓW NA GRANTY odbędzie się 27 LIPCA 2020r. o godz.16:00 w CENTRUM KULTURY ALTERNATYWNEJ w Środzie Śląskiej przy ul. Przyszkolnej 3. Prosimy z zgłaszanie się na szkolenie  do dnia 23.07.2020r. przez e-mail: biuro@lgdodra.pl lub telefonicznie 76 858 45 45 lub 509 347 189

Na stronie pełna treść ogłoszenia wraz z niezbędną dokumentacją i załącznikami: Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G Wzmacnianie kapitału społecznego PIV

 

Print Friendly, PDF & Email