tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Nabór wniosków na GRANTY do 31 sierpnia!

Przypominamy o trwającym naborze wniosków w konkursie grantowym pn. “AKTYWNI OBYWATELE KŁO”-> do 31 sierpnia 2020r.!

Zapraszamy na ostatnie szkolenie w ramach tego naboru, które odbędzie się  24.08.2020r. o godz.15:30 w biurze LGD KŁO w Prochowicach. Prosimy o zgłaszanie się pod nr tel. 76 8584545 lub 509347189 lub mejlowo” biuro@lgdodra.pl. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc decyduje kolejność zgłoszeń!

ZAKRES TEMATYCZNY NABORU

Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym – podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust 1 pkt. 1 Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Dz.U. 2019, poz. 664 z późn. zm.).

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 2. Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrost poczucia tożsamości mieszkańców z regionem Krainy Łęgów Odrzańskich

Cel szczegółowy 2.1.  Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich, w szczególności realizowanych dla przedstawicieli grup defaworyzowanych

Przedsięwzięcie IV „Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie”

KWOTA ALOKACJI W KONKURSIE TO 300 000,00 zł, planowane do realizacji jest 20 działań aktywizacyjnych (w tym dla grup defaworyzowanych) czyli 20 grantów (-> co daje średnio 15 000 zł na grant). 

PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ZADANIA:

Wsparcie projektów, które rozwijać będą aktywność społeczną, między innymi w oparciu o infrastrukturę świetlic, obiektów sportowych, rekreacyjnych, centrów edukacji, ekomuzeów, izb edukacyjnych i regionalnych, muzeów, itp.

Zakup sprzętu, narzędzi i/lub wyposażenia, które umożliwią realizację różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych np. tworzenie/rozwój klubów zainteresowań (np. sportowych, turystycznych, tematycznych), grup rekonstrukcyjnych i historycznych, zespołów ludowych/obrzędowych (np. kolędniczych), muzycznych, chórów, scholi, grup teatralnych/kabaretowych, klubów seniora, kół gospodyń, mini centrów edukacyjnych, punktów doradczych dla społeczności lokalnej i organizacji pozarządowych, centrów kulturowych i edukacyjnych związanych z zabytkami Krainy Łęgów Odrzańskich, klubów żeglarskich, wędkarskich, marin, młodzieżowe Rady, itp.

Odnowienie i rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej, w szczególności: place zabaw, siłownie zewnętrzne (zakup wyposażenia, sprzętu wraz z montażem), mała infrastruktura turystyczna – wiaty, ławeczki, stojaki na rowery, tablice edukacyjno-informacyjne itp.

Rozwijanie i wspieranie działań aktywnie włączających seniorów w życie społeczne obszaru, m.in. w ramach uniwersytetów III wieku, uniwersytetów ludowych, klubów seniora, kół gospodyń (w szczególności poprzez utworzenie i doposażenie sal, przestrzeni, świetlic w sprzęt umożliwiający realizację działań, np. sprzęt multimedialny, edukacyjny, rehabilitacyjny, gimnastyczny i inny specjalistyczny itp.).

Tworzenie przestrzeni do zwiększenia zaangażowania dzieci i młodzieży w działalność tradycyjnych organizacji społecznych np. OSP. KGW, wielopokoleniowe zespoły ludowe, sekcje młodzieżowe tych organizacji, zespoły kolędników, itp.

W ramach grantów przewiduje się zakup niezbędnego sprzętu/narzędzi/wyposażenia wraz ze specjalistycznym montażem, jeśli jest on wymagany do prawidłowego działania zakupionych przedmiotów.

Projekty powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 02.01.2021r., a realizacja zadania przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

DLA KOGO? O granty może ubiegać się podmiot będący:

  1. a) osobą fizyczną, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR),
  2. b) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z zastrzeżeniem odpowiednich zapisów rozporządzenia o wdrażaniu LSR,
  3. c) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej za wyjątkiem sytuacji określonych w odpowiednich przepisach i wytycznych.

Podmiot ten zobowiązany jest wykazać, że:

  1. a) posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do zadania, które zamierza realizować, lub
  2. b) posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu zadania, którą zamierza realizować, lub
  3. c) posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu zadania, które zamierza realizować, jeżeli jest osobą fizyczną, lub
  4. d) wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu zadania, które zamierza realizować.

Podmiot ubiegający się o wsparcie musi posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym” (nadaje ARiMR na terenie powiatu wnioskodawcy).

WNIOSKI SKŁADAMY W GENERATORZE: http://szlakodry.com.pl/granty/index.php

oraz w dwóch wersjach papierowych w biurze LGD do dnia 31.08.2020r.

OBOWIĄZKOWO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z PEŁNĄ TREŚCIĄ OGŁOSZENIA oraz z niezbędną dokumentacją i załącznikami: Ogłoszenie o naborze nr 1/2020/G Wzmacnianie kapitału społecznego PIV

Print Friendly, PDF & Email