tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Konsultacje LSR dodatkowe środki dla regionu

Zapraszamy do konsultacji zmian Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich- propozycja aktualizacji planu działania LSR . Mamy możliwość zdobycia dla naszego regionu dodatkowych środków w wysokości 752 tys. euro, czyli ponad 3 milionów złotych.

W związku z przesunięciami środków w ramach PROW 2014-2020 do działania LEADER oraz wydłużeniem okresu realizacji PROW 2014-2020 do roku 2024, Lokalne Grupy Działania otrzymały szansę ubiegania się o zwiększenie środków finansowych na wsparcie realizacji operacji w ramach LSR. W ramach dodatkowych środków mogą być realizowane zarówno wskaźniki nowe, jak i wskaźniki obecne ze zwiększoną wartością. Wysokość dodatkowych środków uzależniona jest od dotychczasowego poziomu realizacji LSR- ilość podpisanych umów, co w naszym przypadku oznacza możliwość ubiegania się o dodatkowe 752 tys. euro, czyli ponad 3 miliony złotych.

Po przeprowadzeniu badań ankietowych, w których wypowiedzieli się przedstawiciele wszystkich sektorów: mieszkańcy, organizacje pozarządowe, biznes i samorządy oraz po spotkaniu z włodarzami samorządów nadodrzańskich, udało się wskazać obszary, które najbardziej wymagają wsparcia. Zaproponowana przez nas alokacja odpowiada na potrzeby regionu i jest spójna z diagnozą obszaru opisaną w LSR (brak dostępu do infrastruktury, słaba infrastruktura turystyczna, liczne zabytki kultury świeckiej jak i sakralnej o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym wymagające remontu, czy renowacji, wolny rozwój gospodarczy i duże zainteresowanie rozwijaniem przedsiębiorczości poprzez podejmowanie działalności gospodarczej w ramach PIII Przedsiębiorczy  mieszkańcy).

Jak wiadomo minimum 35% z kwoty 752 000 euro musi być przeznaczona na premie na zakładanie działalności gospodarczej, w naszym przypadku proponujemy nabór na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach PIII Przedsiębiorczy mieszkańcy w kwocie 279 000 euro, co pozwala na udzielnie 15 dotacji w kwocie 80 000,00 zł.

Kolejny obszar to infrastruktura, a dokładnie wskaźnik pn. Liczba nowych lub przebudowanych obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w ramach PI Turystyka na „Szlaku Odry” w ramach którego proponujemy kwotę 344 800 euro i wskaźnik 10 sztuk. W ramach PI infrastruktura planuje się pilotażowy projekt grantowy na kwotę 200 000,00 zł (4 granty x 50 000,00 zł) dla organizacji pozarządowych, co pozwoli na wykorzystanie pełnej kwoty wsparcia- bez wkładu publicznego, 1 operację własną w kwocie 500 000,00 zł oraz nabór tradycyjny z alokacją 500 000,00 zł (5 operacji x 100 000,00 zł) na małą infrastrukturę, której jak wynika z ankiet i diagnozy LSR,  brakuje na naszym terenie.

Ponadto w ramach dodatkowych środków zaplanowano wsparcie zabytków w ramach PV Poznajemy przyrodę i dziedzictwo „Krainy Łęgów Odrzańskich” w kwocie 117 000 euro, co pozwoli na remont 5 zabytków dotacjami w kwocie po 100 000,00 zł.

Ostatni proponowany przez nas obszar wsparcia to pilotażowy projekt grantowy Smart Village (SV) w ramach PIV Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie, dzięki któremu powstanie 12 koncepcji rozwoju inteligentnych wiosek (1 koncepcja w każdej gminie członkowskiej LGD). Zaplanowano 12 grantów w kwocie 4 000,00 zł, na łączną kwotę 11 200 euro.

UWAGA! W wyniku konsultacji z Urzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego biuro LGD uzyskało informację o możliwości zwiększenia puli środków na projekty współpracy w ramach podziałania 19.3 w ramach 10% całego budżetu. W związku z tym zwiększa się kwota dla CELU 1, Przedsięwzięcia II w planie działania na 1 179 384,20 zł.

Poniżej tabela załącznik nr 3 do LSR tj. Szczegółowy plan działania z zaznaczonymi zmianami w wymienionych wyżej obszarach.

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w konsultacje dodatkowych środków dla regionu, prosimy o wnoszenie komentarzy/ uwag/ propozycji zmian bezpośrednio do biura LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” lub mailowo na adres: biuro@lgdodra.pl do dnia 28 czerwca 2021 r. (poniedziałek) do godz. 10.00.

tabela szczegółowy plan działania LSR_dodatkowe środki

Print Friendly, PDF & Email