tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie ewaluacji wdrażania lokalnej strategii rozwoju.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/05/2022  z dnia 19.05.2022 r.

Prezes Lokalnej Grupy Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”, zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia ofert na przeprowadzenie ewaluacji wdrażania lokalnej strategii rozwoju przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zgodnie z warunkami przedstawionymi  w niniejszym zapytaniu.

Zapytanie ofertowe jest prowadzone zgodnie z zasadą konkurencyjności i nie stanowi przedmiotu zamówienia publicznego regulowanego ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 poz. 2164 ze zmianami).

Niniejsze zapytanie ofertowe jest umieszczone: na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego: Rynek 5 B, 59-330 Ścinawa, tel.: 509 347 189 oraz na stronie internetowej Zamawiającego: lgdodra.pl

 1. Nazwa, adres i dane teleadresowe Zamawiającego

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Rynek 5 B, 59-330 Ścinawa

Tel.: 509 347 189

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
  • Przedmiotem zamówienia jest usługa: przeprowadzenie ewaluacji wdrażania lokalnej strategii rozwoju przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.
  • Przedmiot obejmuje w szczególności:
 2. Przeprowadzenie ewaluacji ex-post LSR ww. LGD, zgodnie z:
  1. Wytycznymi Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 5/3/2017 w zakresie monitoringu i ewaluacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, które dostępne są na stronie Internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks
  2. Podręcznikiem Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju, który dostępny jest na stronie Internetowej: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/rozwoj-lokalny-kierowany-przez-spolecznosc-rlks
 3. Ewaluacja, o której mowa powyżej, musi uwzględniać postanowienia Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, która dostępna jest pod linkiem: https://lgdodra.pl/partnerstwo/lokalna-strategia-rozwoju/lsr/ (rozdział XI LSR oraz załącznika nr 2 do LSR).
 4. Terminy

Przeprowadzenie ewaluacji ex-post LSR do dnia 30 listopada 2022 r.

 1. System rozliczeń

Wykonawca po zrealizowaniu przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

 1. przedstawienia Zamawiającemu protokołu odbioru przedmiotu zamówienia.,
 2. wystawienia na rzecz Zamawiającego, po pisemnym potwierdzeniu na przez Zamawiającego protokołu, o którym mowa powyżej, faktury VAT płatnej przelewem w terminie 30 dni od daty wpływu do siedziby Zamawiającego na konto wystawcy podane na fakturze.
 1. Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu
  • O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą się doświadczeniem w realizacji tego typu zleceń, w tym w szczególności doświadczeniem w pracy ze strategiami.
  • Spełnienie warunku określonego w punkcie 5.1 Zamawiający oceni w oparciu o dokumenty dostarczone przez Wykonawcę- wykaz zleceń.
  • Zamawiający ma prawo do wykluczenia z postępowania Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu. Wykluczenie wykonawcy będzie jednoznaczne z odrzuceniem złożonej przez niego oferty.
 2. Szczegółowe wymagania o sposobie złożenia oferty

Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę składającą się z:

 • wypełniony i podpisany Formularz oferty stanowiący Załącznik nr 1.

7.2 wykaz-oznaczony jako załącznik nr 2 (sporządzony przez oferenta)  dołączony do formularza ofertowego dot. wykonanych zleceń  o podobnej tematyce lub zaświadczenia lub referencje lub umowy potwierdzające realizację przez Wykonawcę zleceń, których zakres odpowiada przedmiotowi niniejszego zamówienia. Zamawiający zastrzega, że usługi wymienione w wykazie, muszą mieć potwierdzenie w załączonych dokumentach, w przeciwnym razie nie zostaną uwzględnione przez Zamawiającego przy ocenie oferty.

Uwaga! Oferta niespełniająca któregoś z powyższych warunków zostanie odrzucona i nie będzie podlegała ocenie merytorycznej, zgodnej z pkt. 7 Zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny Ofert

Zamawiający ma prawo odrzucić ofertę, jeżeli:

a) jej treść nie odpowiada treści niniejszego zaproszenia,

b) zamawiający na etapie weryfikacji oferty stwierdzi podanie nieprawdziwych informacji przez Oferenta.

Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

Zamawiający zastrzega sobie  prawo do wysłania Wykonawcy drogą elektroniczną pytań z prośbą o wyjaśnienie wątpliwych informacji podanych w ofercie. Wykonawca w przypadku otrzymania zapytania, zobowiązany jest udzielić wyjaśnień w trybie i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o kryterium cenowe.

Cena brutto: 100 %

 1. Termin i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć na Formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego wraz ze wszystkimi pozostałymi dokumentami wymienionymi w pkt. 6 niniejszego Zapytania ofertowego osobiście lub przesłać drogą pocztową na adres:

Stowarzyszenie LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich”

Rynek 5 B, 59-330 Ścinawa

do dnia 03 czerwca 2022 r. do godz. 12.00.

z dopiskiem: „Oferta na przeprowadzenie ewaluacji wdrażania lokalnej strategii rozwoju przez LGD Kraina Łęgów Odrzańskich”

 „Nie otwierać przed godz. 12.00 w dniu 03 czerwca 2022 r.”

 • Oferta powinna być:

a)  opatrzona pieczątką firmową,

b) posiadać datę sporządzenia i ważność oferty,

c) zawierać adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu, adres e-maila, numer NIP

d) podpisana przez Oferenta,

e) zawierać łączną wartość oferty brutto PLN

f) zawierać wymagane załączniki oraz kopie wymaganych dokumentów.

  • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • Niekompletne oferty zostaną odrzucone.
 1. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami:
  • Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim.
  • W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Oferent przekazują pisemnie lub e-mailem.
  • Jeżeli Zamawiający lub Oferent przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje e-mailem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
  • W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Oferenta, Zamawiający domniemywa, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na adres e-mail podany przez Oferenta zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego z treścią pisma.
  • Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres:

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

tel.: 509 347 189, e-mail: biuro@lgdodra.pl

 1. Określenie warunków zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia

Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian istotnych postanowień umowy zawartej w ramach niniejszego zapytania Wykonawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru w następujących przypadkach:

a) w przypadku wystąpienia sytuacji niezależnych od Wykonawcy dotyczących osób realizujących usługę. Zamawiający dopuszcza zmianę osób zaangażowanych w realizację zamówienia w toku realizacji umowy, pod warunkiem zaangażowania osób o takich samych lub wyższych kwalifikacjach zawodowych oraz doświadczeniu. Zmiana wymaga zgody Zamawiającego.

b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,

c) zmiany terminu Wykonania umowy o czas opóźnienia, jeżeli takie opóźnienie wystąpi lub będzie miało wpływ na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej (wojna, działania wojenne, terroryzm, przewrót wojskowy, wojna domowa, skażenie radioaktywne, klęski żywiołowe, jak huragany, powodzie, trzęsienie ziemi oraz strajki) uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniem,

d) zmiany danych teleadresowych, osób reprezentujących firmę.

 1. Pozostałe postanowienia

a) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

b) Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

c) Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złoży ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku, gdy negocjacje w zakresie wskazanym w zdaniu poprzednim nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie w części, której dotyczy ta oferta.

d) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych, bez obowiązku przeprowadzania ich ponownej oceny.

e) Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Oferentów wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert.

f) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku gdy wartość złożonych ofert przewyższa budżet przeznaczony przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia.

g) Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

h) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów pisemnie lub mailowo.

i) Każdy Oferent może złożyć tylko 1 ofertę.

13. Załączniki

a) Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,

b) Załącznik nr 2 – wykaz zrealizowanych usług wraz dokumentami potwierdzającymi doświadczenie

c) Załącznik nr 3 – wzór umowy.

 

Print Friendly, PDF & Email