tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Raport z ewaluacji zewnętrznej LSR na lata 2014-2020 (23)

Przedstawiamy Państwu Raport z zewnętrznej ewaluacji  Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

Ewaluacja i zasady jej prowadzenia w LGD wynikają z wytycznych nr 5/3/2017 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 18 sierpnia 2017 roku oraz zastępujących je wytycznych nr 10/1/2022 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31.05.2022 r. – zwanych dalej „wytycznymi MRiRW”. Planowane cele, metody i narzędzia ewaluacyjne mieszczą się z w zakresie wytyczonym przez Podręcznik Monitoringu i Ewaluacji Lokalnych Strategii Rozwoju z marca 2017 roku. Niemniej potrzeba ewaluacji wynika również z samego procesu realizacji Strategii
oraz konieczności ciągłej dbałości o utrzymanie wysokiej jakości podejmowanych interwencji. Zmiany społeczne i gospodarcze sprawiają, że konieczna jest analiza Strategii pod kątem jej aktualności, ale także sprawności i efektywności jej dotychczasowej realizacji oraz
użyteczności podejmowanych działań i przyjmowanych rozwiązań. Rzetelne ocenienie Strategii na tym etapie wdrażania wymaga nie tylko przyjrzenia się uzyskanym efektom, ale także samemu procesowi, aby można było zidentyfikować elementy wymagające poprawy.
Uzyskane wyniki zostaną wykorzystane w procesie aktualizacji Strategii oraz innych dokumentów Stowarzyszenia, ale również uwzględnione przez LGD w kolejnym okresie programowania 2021-2027.

Poniżej do pobrania Raport z zewnętrznej ewaluacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” na lata 2014 – 2020 (23). 

Plik do pobrania: RAPORT EWALUACJA LSR KŁO EX-ANTE

Raport został zaprezentowany i szeroko omówiony podczas Walnego Zebrania Członów Stowarzyszenia w dniu 24.02.2023r.

Dziękujemy wszystkim osobom i organizacjom zaangażowanym w prace nad przygotowaniem raportu, szczególnie Radnym LGD za poświęcony czas.

Więcej informacji w zakładce:  https://lgdodra.pl/leader/ewaluacja-lsr-2014-2020/

Print Friendly, PDF & Email