tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE SPOŁECZNE zmian w LSR na lata 2014-2020

Zapraszamy do konsultacji zmian w dokumencie Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. Propozycja zmian wynika z konieczności ujednolicenia zapisów w LSR z aktualnymi przepisami.

Proponowana zmiana polega na zwiększeniu maksymalnych wartości pomocy, w związku ze zmianami w przepisach oraz usunięciu limitu pomocy dla zakresu “zachowanie dziedzictwa lokalnego” (który dotychczas wynosił 100 tyś zł dla jednej operacji). 

Jest to zmiana formalna (ujednolicenie z przepisami), pod każdym względem korzystna dla Beneficjentów.

Obecny zapis (str 53,Rozdział VI Sposób wyboru i oceny operacji oraz sposób ustanawiania kryteriów wyboru):

Określenie wysokości wsparcia i poziomu intensywności pomocy
Maksymalne wysokości wparcia operacji i intensywności pomocy określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i na jego podstawie
określono poniższe wartości:
 osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą – premia w wysokości 50 lub 60/80 lub 100 tys. zł
(kwoty ustalone przez LGD w zależności od przedsięwzięcia);
 podmioty gospodarcze rozwijające swoją działalność – do 300 tys. zł – do 70% kosztów kwalifikowanych;
 jednostki sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych bez określenia limitu
kwoty wsparcia za wyjątkiem operacji w zakresie dziedzictwa lokalnego, gdzie max wysokość pomocy wynosi
100 tys. zł. 
 beneficjenci realizujący operację polegającą na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego – 500 tys. zł,
70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której
stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; do 100% kosztów kwalifikowanych
w przypadku pozostałych podmiotów;
 pozostałe podmioty: zgodnie z maksymalnymi poziomami i limitami dofinansowania wynikającymi z przepisów
za wyjątkiem operacji w zakresie dziedzictwa lokalnego, gdzie max wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł. 
 grantobiorcy – zgodnie z maksymalnymi poziomami i limitami dofinansowania wynikającymi z przepisów,
jednakże zgodnie z kryteriami wyboru premiowane będą projekty zakładające wkład własny, a więc niższy niż
maksymalny poziom dofinansowania oraz granty o kwocie wsparcia nie przekraczającej 20 tys. zł.
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie
przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
Operacje własne – zgodnie z maksymalnymi poziomami li limitami dofinansowania określonymi w obowiązujących
przepisach.

Proponowany zapis

Określenie wysokości wsparcia i poziomu intensywności pomocy
Maksymalne wysokości wparcia operacji i intensywności pomocy określa szczegółowo Rozporządzenie Ministra
Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy
finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 i na jego podstawie
określono poniższe wartości:
 osoby fizyczne rozpoczynające działalność gospodarczą – premia w wysokości 50 lub 60/80 lub 100 tys. zł
(kwoty ustalone przez LGD w zależności od przedsięwzięcia);
 podmioty gospodarcze rozwijające swoją działalność – do 500 tys. zł – do 70% kosztów kwalifikowanych;
 jednostki sektora finansów publicznych – nie więcej niż 63,63% kosztów kwalifikowanych bez określenia limitu
kwoty wsparcia za wyjątkiem operacji w zakresie dziedzictwa lokalnego, gdzie max wysokość pomocy wynosi
100 tys. zł. ZAPIS DO USUNIĘCIA
 beneficjenci realizujący operację polegającą na utworzeniu inkubatora przetwórstwa lokalnego – 500 tys. zł,
70% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której
stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców; do 100% kosztów kwalifikowanych
w przypadku pozostałych podmiotów;
 pozostałe podmioty: zgodnie z maksymalnymi poziomami i limitami dofinansowania wynikającymi z przepisów
za wyjątkiem operacji w zakresie dziedzictwa lokalnego, gdzie max wysokość pomocy wynosi 100 tys. zł. ZAPIS DO USUNIĘCIA
 grantobiorcy – zgodnie z maksymalnymi poziomami i limitami dofinansowania wynikającymi z przepisów,
jednakże zgodnie z kryteriami wyboru premiowane będą projekty zakładające wkład własny, a więc niższy niż
maksymalny poziom dofinansowania oraz granty o kwocie wsparcia nie przekraczającej 20 tys. zł.
Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie
przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
Operacje własne – zgodnie z maksymalnymi poziomami i limitami dofinansowania określonymi w obowiązujących
przepisach.

Kolejne zmiany:

Kolejna zmiana dotyczy zmian wskaźników i przesunięcia kwoty pomiędzy celami ogólnymi, w załączniku nr 3 do LSR –  Szczegółowym Planie Działania (str.77). Zmiany polegają na:

– zmiana wartości wskaźnika w PI: Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa w sektorze turystyki z wartości 5 na 4, spowodowana rozwiązaniem umowy z jednym beneficjentem, a co za tym idzie dokonuje się zmian w wartościach wskaźnika wyrażonych w procentach, narastająco;

– przesunięcie kwoty 15 000,00 euro z celu ogólnego 1 Przedsięwzięcia II „Marka Krainy Łęgów Odrzańskich do celu ogólnego 2 do Przedsięwzięcia IV „Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie”, przesunięcie możliwe jest ponieważ przy przeliczeniu euro po kursie bieżącym kwota 110 000,00 euro jest wystarczająca (110 000,00 x 4,63 zł = 509 300,00 zł) do podpisania umowy z beneficjentem i realizacji operacji polegającej na utworzeniu nowego inkubatora przetwórstwa lokalnego. Natomiast kwotę 15 000,00 euro przesuwa się do celu ogólnego 2 na Przedsięwzięcie IV w ramach którego, obserwujemy zwiększone zapotrzebowanie na środki;

– zwiększenie wskaźników w Przedsięwzięciu III Przedsiębiorczy mieszkańcy „Krainy Łęgów Odrzańskich” dla wskaźnika Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa, było 35, po zmianie 36 sztuk, co ma związek z przeliczeniem euro po bieżącym kursie, dzięki czemu większa liczba beneficjentów podpisuje umowy na dotacje;

– zwiększenie wskaźników w Przedsięwzięciu IV. Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie” dla wskaźnika Liczba działań aktywizacyjnych dla mieszkańców ( w tym grupy de faworyzowane), było 2, po zmianie 3 sztuk, co umożliwi realizację większej ilości operacji (ma to również związek z wysokim kursem euro w stosunku do kursu, który był przeliczany na etapie tworzenia LSR 1 euro = 4 zł, a obecnie 1 euro =4,63 zł).

 

Pod linkiem PROJEKT ZMIAN W LSR (wersja śledź zmiany): Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja z proponowanymi zmianami luty 2023)

Projekt Uchwały Walnego Zebrania  Członków ws. sprawie aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju

Tutaj AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCA Lokalna Strategia Rozwoju dla Krainy Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku (wersja po zmianach z sierpnia 2021)

Zapraszamy do aktywnego włączenia się w konsultacje powyższych zmian w LSR, prosimy o wnoszenie komentarzy/ uwag/ propozycji zmian bezpośrednio do biura LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” lub mailowo na adres: biuro@lgdodra.pl do dnia 23 lutego 2022 r. (czwartek) do godz. 15.00.

Print Friendly, PDF & Email