zestaw logo ue klo prow

Włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowania lokalnej strategii rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Cel operacji: włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowania lokalnej strategii rozwoju (LSR)
Przewidywane wyniki operacji: realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.

Rozpoczynamy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. W specjalnie utworzonej na naszej stronie zakładce przedstawiamy planowany proces konsultacji oraz zamieszczamy wstępny harmonogram spotkań, który będziemy na bieżąco aktualizować.

Strategią zostanie objęty, tak jak dotychczas, spójny obszar 12 gmin położonych po obydwu brzegach Odry, od Wrocławia do Głogowa (gminy Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, Jemielno, Miękinia, Środa Śląska, Malczyce, Prochowice, Ścinawa, Rudna, Pęcław i Głogów).

Prace nad strategią to trzy główne etapy:

  1. Diagnoza obszaru wraz z wnioskami
  2. Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru wraz z określeniem głównych celów.
  3. Sformułowanie przedsięwzięć/działań do realizacji na etapie wdrażania oraz rezultatów do osiągnięcia.

W procesie tworzenia strategii wykorzystane zostaną następujące metody konsultacji społecznych: spotkania konsultacyjne w gminach; warsztaty grupy roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju; wywiady grupowe/warsztaty tematyczne; badania ankietowe; mobilne konsultacje oraz akcje informacyjne.

Lokalna Strategia Rozwoju zostanie wypracowana w ramach szerokiego partnerstwa lokalnego, w oparciu o model partycypacyjny, polegający na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego wszechstronnej grupy liderów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców. Już w lipcu zaczynamy cykl spotkań, w każdej z gmin obszaru, podczas których będziemy analizować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, a także spróbujemy zidentyfikować problemy i potrzeby lokalnej społeczności istotne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich.

Zachęcamy mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje społeczne, przedsiębiorców oraz instytucje do aktywnego uczestnictwa w pracach nad strategią i wyrażania swojej opinii, przekazywania pomysłów na każdym etapie prac.

Zachęcamy do czynnego udziału i wspólnego wypracowania rozwiązań i działań, które pozwolą w przyszłości realizować zróżnicowane potrzeby mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich.

W każdej gminie zostały zaplanowane spotkania, zachęcamy do uczestniczenia nie tylko w swoich gminach, ale również na całym obszarze LGD, zgodnie z poniższym harmonogramem. We wszystkich spotkaniach można wziąć udział również za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, na platformie zoom. Takie zapotrzebowanie prosimy zgłaszać drogą mejlową, co najmniej na dzień wcześniej, przed planowanym terminem spotkania.

L.p. MIEJSCE TERMIN
1 Urząd Gminy w Głogowie (sala konferencyjna) 07.07.2022r w godz.15:00 – 18:00
2 Świetlica Wiejska w Pęcławiu 21.07.2022r. w godz.15:00 – 18:00
3 Świetlica w Chobieni 04.08.2022r. w godz.15:00 – 18:00
4 Świetlica Wiejska w Luboszycach (gmina Jemielno) 18.08.2022r. w godz.15:00 – 18:00
5 Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie 25.08.2022r. w godz.15:00 – 18:00
6 Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku 08.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00
7 Prochowicki Ośrodek Kultury w Prochowicach 15.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00
8 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wołowie 22.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00
9 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Malczycach 27.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00
10 Dolnobrzeski Ośrodek Kultury w Brzegu Dolnym (sala na parterze) 06.10.2022r. w godz.15:00 – 18:00
11 Urząd Miejski w Środzie Śląskiej (sala konferencyjna) 13.10.2022r. w godz.15:00 – 18:00
12 Ośrodek Kultury w Miękini 20.10.2022r. w godz.15:00 – 18:00
13 Biuro LGD KŁO Ścinawa, Rynek 5 B 12.01.2023r. w godz.15:00 – 18:00
14 Centrum NGO, Aleja Konstytucji 3-go Maja 11, 55-300 Środa Śląska 08.02.2023r. w godz.13:00-16:00

Zapraszamy do udziału! Wszelkie zgłoszenia oraz więcej informacji można uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@lgdodra.pl oraz nr tel. 509347189

Do pobrania prezentacja CO WIEMY O DZIAŁANIU LEADER W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ

Prezentacja zaktualizowana wg projektu PS WPR po uwzględnieniu uwag KE – wersja 1.1.

Print Friendly, PDF & Email