Konsultacje LSR na lata 2023-2027

Rozpoczynamy prace nad nową Lokalną Strategią Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. W specjalnie utworzonej na naszej stronie zakładce przedstawiamy planowany proces konsultacji oraz zamieszczamy wstępny harmonogram spotkań, który będziemy na bieżąco aktualizować. Strategią zostanie objęty, tak jak dotychczas, spójny obszar 12 gmin położonych po obydwu brzegach Odry, od Wrocławia do Głogowa (gminy Brzeg Dolny, Wołów, Wińsko, Jemielno, Miękinia, Środa Śląska, Malczyce, Prochowice, Ścinawa, Rudna, Pęcław i Głogów). Prace nad strategią to trzy główne etapy: Diagnoza obszaru wraz z wnioskami Analiza potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru wraz z określeniem głównych celów. Sformułowanie przedsięwzięć/działań do realizacji na etapie wdrażania oraz rezultatów do osiągnięcia. W procesie tworzenia strategii wykorzystane zostaną następujące metody konsultacji społecznych: spotkania konsultacyjne w gminach; warsztaty grupy roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju; wywiady grupowe/warsztaty tematyczne; badania ankietowe; mobilne konsultacje oraz akcje informacyjne. Lokalna Strategia Rozwoju zostanie wypracowana w ramach szerokiego partnerstwa lokalnego, w oparciu o model partycypacyjny, polegający na zaangażowaniu w proces planowania strategicznego wszechstronnej grupy liderów społeczno-gospodarczych oraz mieszkańców. Już w lipcu zaczynamy cykl spotkań, w każdej z gmin obszaru, podczas których będziemy analizować mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia, a także spróbujemy zidentyfikować problemy i potrzeby lokalnej społeczności istotne z punktu widzenia jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich. Zachęcamy mieszkańców, grupy nieformalne, organizacje społeczne, przedsiębiorców oraz instytucje do aktywnego uczestnictwa w pracach nad strategią i wyrażania swojej opinii, przekazywania pomysłów na każdym etapie prac. Zachęcamy do czynnego udziału i wspólnego wypracowania rozwiązań i działań, które pozwolą w przyszłości realizować zróżnicowane potrzeby mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich. W każdej gminie zostały zaplanowane spotkania, zachęcamy do uczestniczenia nie tylko w swoich gminach, ale również na całym obszarze LGD, zgodnie z poniższym harmonogramem. L.p. MIEJSCE TERMIN 1 Urząd Gminy w Głogowie (sala konferencyjna) 07.07.2022r w godz.15:00 – 18:00 2 Świetlica Wiejska w Pęcławiu 21.07.2022r. w godz.15:00 – 18:00 3 Dom Kultury w Chobieni 04.08.2022r. w godz.15:00 – 18:00 4 Świetlica Wiejska w Luboszycach (gmina Jemielno) 18.08.2022r. w godz.15:00 – 18:00 5 Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie 25.08.2022r. w godz.15:00 – 18:00 6 Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku 08.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00 7 Prochowicki Ośrodek Kultury w Prochowicach 15.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00 8 Wołowski Ośrodek Kultury w Wołowie 22.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00 9 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Malczycach 29.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00 10 Urząd Gminy w Brzegu Dolnym (sala bankietowa) 06.10.2022r. w godz.15:00 – 18:00 11 Dom Kultury w Środzie Śląskiej 13.10.2022r. w godz.15:00 – 18:00 12 Ośrodek Kultury w Miękinia 20.10.2022r. w godz.15:00 – 18:00 Zapraszamy do udziału! Wszelkie zgłoszenia oraz więcej informacji można uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@lgdodra.pl oraz nr tel. 509347189