Plan włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU tzw. LSR

Opis procesu przygotowania LSR

Opis przygotowania LSR:

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia LGD “Kraina Łęgów Odrzańskich” zostanie wypracowana w oparciu o włączenie w ten proces społeczności lokalnej, budowanie i rozwijanie sektorowych i międzysektorowych partnerstw. Do prac nad strategią zaprosimy zarówno przedstawicieli sektora publicznego, społecznego, gospodarczego, jak i samych mieszkańców. Taki sposób przygotowania dokumentu strategicznego określa się jako model partycypacyjny, a jego najważniejszym założeniem jest włączenie społeczności lokalnych w całość procesu planowania strategii od etapu partycypacyjnej diagnozy, przez analizę SWOT, identyfikację problemów, potrzeb i celów po określenie harmonogramu i budżetu planowanej strategii. Partycypacja społeczna, poprzez bliski i bezpośredni kontakt z partnerami oraz mieszkańcami obszaru, odgrywać będzie również istotną rolą podczas realizacji działań, przedsięwzięć czy projektów w ramach LSR. W ramach prac wykorzystane zostaną zróżnicowane środki komunikacji, w tym komunikacji elektronicznej.

W procesie planowania LSR na lata 2023-2027 nacisk zostanie położony na zagadnienia związane z wdrażaniem innowacyjnych sposobów rozwoju, rozwiązywania lokalnych problemów (w tym w oparciu o oddolne koncepcje inteligentnej wsi – Smart Village, które już same w sobie zawierają aspekt innowacyjności), dalszy rozwój przedsiębiorczości w synergii z rozwojem infrastruktury/oferty turystycznej i kulturalnej, także w kontekście podnoszenia jakości życia i rozwoju usług publicznych i niepublicznych w tym zakresie. Tutaj ważnym czynnikiem będzie wsparcie rolników i domowników w zakresie rozwoju pozarolniczych funkcji gospodarstw rolnych, np. agroturystyka, zagrody edukacyjne, gospodarstwa opiekuńcze, krótkie łańcuchy dostaw itp. Z uwagi na zachodzące na naszym obszarze zmiany demograficzne, podyktowane w szczególności starzeniem się społeczeństwa, jak także migracją młodych ludzi do większych aglomeracji miejskich, ważnym tematem będzie włączenie zarówno w proces przygotowania, jak i realizacji LSR z jednej strony ludzi młodych (tj. do 25 roku życia), z drugiej osób starszych. W całym procesie w sposób horyzontalny zostaną uwzględnione kwestie dot. wyzwań środowiskowo-klimatycznych, oszczędności zasobów naturalnych, ochronie i rewitalizacji zasobów kulturowo-historycznych, promocji cyfryzacji i niwelowaniu zapóźnień cyfryzacyjnych, a także budowania różnych form współpracy partnerskiej w realizacji LSR.

W proces planowania LSR włączony zostanie zespół roboczy LGD składający się z przedstawicieli członków/partnerów LGD. Osoby te wezmą udział w szkoleniach i warsztatach strategicznych, których celem będzie analiza materiału i wniosków płynących z gminnych spotkań konsultacyjnych, badań ankietowych, wywiadów grupowych, etc. Do zespołu zostaną zaproszenie przedstawiciele różnych sektorów, grup wiekowych, płci tak, aby zapewnić reprezentatywność społeczności obszaru objętego LSR.

W ramach zespołu roboczego funkcjonować będzie mniejszy zespół redakcyjny, którego zadaniem będzie opracowanie poszczególnych części dokumentu strategii,  poddanie procesowi konsultacji społecznych, a zaraz po nich ustanowienie ostatecznego jej kształtu, który stanowić będzie dokument LSR złożony w konkursie. Gotowa LSR zaprezentowana zostanie szerokiemu gronu mieszkańców i partnerów podczas jednego z plenerowych wydarzeń, które będzie miało miejsce na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich.

W biurze LGD i w punkcie informacji turystycznej w Lubiążu dostępne będą materiały i informacje dotyczące prac nad strategią, założeń programu Leader czy ankiety dla społeczności lokalnej. Prowadzona będzie również strona internetowa z zakładką poświęconą  opracowaniu LSR na okres 2023-2027, na której znaleźć będzie można m.in. harmonogram konsultacji społecznych i inne dokumenty wypracowane w ramach opracowywania LSR, a także plan włączenia. Na stronie pojawiać będą się kolejne elementy dokumentu strategii, formularz umożliwiający zgłaszanie uwag oraz badania ankietowe online oraz wszystkie inne informacje dot. całego procesu. Do dialogu ze społecznością lokalną służyć będzie również profil LGD prowadzony na Facebooku oraz inne kanały komunikacji,  adekwatne do poszczególnych grup wiekowych, w tym TIK TOK szczególnie adresowany do ludzi młodych.

Taka metodyka włączenia lokalnej społeczności w prace nad LSR pozwoli skonfrontować różne spojrzenia i poglądy na temat sytuacji i pożądanych kierunków rozwoju obszaru, a dzięki wiedzy i doświadczenia zespołu redakcyjnego – przygotowanie dokumentu zgodnego z wytycznymi i odpowiadającego wymogom konkursowym.

Realizując plan włączania społeczności na bieżąco informować będziemy i rozpowszechniać informację o pomocy otrzymanej z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich i w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, wykorzystując w tym celu zarówno wizualizację znaków (PROW, UE, itp.), jak także zapis wskazujący na udział UE: “Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. Powyższe pojawią się na wszystkich materiałach promocyjno-informacyjnych.

W procesie tworzenia strategii wykorzystane zostaną następujące metody konsultacji społecznych:

 • spotkania konsultacyjne w gminach;
 • warsztaty grupy roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju;
 • wywiady grupowe/warsztaty tematyczne;
 • badania ankietowe;
 • mobilne konsultacje;
 • akcje informacyjne.
 1. Spotkania konsultacyjne w gminach

W ramach prowadzonych prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju planuje się spotkania konsultacyjne o charakterze warsztatowym, poświęcone analizie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru (w tym analizie  SWOT),  określeniu celów LSR, kierunków rozwoju oraz planowanych działań. Podczas spotkań zostanie wykorzystana metoda mapowania zasobów, zostaną również przedstawione informacje dot. priorytetów polityki UE/PROW/WPR w okresie 2023-2027.

Spotkania realizowane będą na terenie każdej z 12 gmin LGD: Miękinia, Brzeg Dolny, Środa Śląska, Malczyce, Prochowice, Ścinawa, Wołów, Wińsko, Rudna, Jemielno, Pęcław, Głogów.

2. Warsztaty grupy roboczej ds. Lokalnej Strategii Rozwoju

W celu usprawnienia procesu przygotowania i konsultacji zapisów w Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie powołana grupa robocza ds. LSR. Grupa robocza dokona analizy materiału i wniosków płynących z warsztatów, badań ankietowych, wywiadów grupowych, mobilnych konsultacji etc. W ramach zespołu roboczego funkcjonować będzie mniejszy zespół redakcyjny, którego zadaniem będzie opracowanie poszczególnych części dokumentu strategii, które zostaną poddane procesowi konsultacji społecznych, a docelowo stanowić będą ostateczny kształt dokumentu LSR złożonego w konkursie. Zespół będzie także odpowiedzialny za przygotowanie wstępnej diagnozy, czyli zebrania informacji niezbędnych do procesu przygotowywania strategii (dotyczących m.in. demografii, budżetu, dotychczasowego wdrażania LSR, trendów itp). Zespół będzie wykorzystywał tradycyjne i elektroniczne środki komunikacji.

3. Wywiady grupowe/warsztaty tematyczne

Podczas przygotowania LSR przeprowadzone zostaną zogniskowane wywiady/dyskusje grupowe, tzw. „fokusy” lub warsztaty tematyczne z przedstawicielami grup i podmiotów istotnych z punktu widzenia planowania strategii. Planujemy przeprowadzenie co najmniej wywiadów/warsztatów z:

 • młodzieżą (przedstawiciele formalnych lub nieformalnych grup młodzieżowych, członkowie ngo’s, rad młodzieżowych itp.);
 • seniorami (przedstawiciele organizacji senioralnych, uniwersytetów trzeciego wieku, rad seniorów itp.);
 • rękodzielnikami, producentami lokalnymi, rolnikami, usługodawcami w obszarze szeroko rozumianej branży turystyki/rekreacji/wolnego czasu/kultury/edukacji;

Wywiady/warsztaty prowadzone będą w formie stacjonarnej lub zdalnej lub hybrydowej.

4. Badania ankietowe

Badania ankietowe prowadzone będą w dwojaki sposób:

 • offline – podczas bezpośrednich spotkań (warsztaty, konsultacje, wywiady grupowe);
 • online – za pośrednictwem formularzy, dostępnych na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych.

Celem badań ankietowych będzie poznanie opinii i oczekiwań partnerów i mieszkańców obszaru LGD. Ankieta służyć będzie identyfikacji atutów i barier rozwoju obszaru, preferowanych kierunków i celów rozwoju, identyfikacji grup docelowych oraz pomysłów na projekty i działania. Ankiety będą też narzędziem konsultacji powstających treści LSR i będą stosowane na każdym etapie jej przygotowywania.

 1. Mobilne punkty konsultacyjne

Konsultacje obejmujące każdy etap przygotowania strategii, od diagnozy/określenia potrzeb/problemów aż do planowania konkretnych działań prowadzone będą również podczas wydarzeń/imprez/spotkań organizowanych na obszarze LGD na różnych poziomach – miejscowości, gmin, powiatów. Dzięki udziałowi przedstawicieli LGD (głównie zespołu roboczego) w takich wydarzeniach możliwe będzie zbieranie informacji zwrotnych bezpośrednio od mieszkańców i różnych grup społecznych. Spotkania takie, prowadzone często w półformalny sposób, sprzyjają budowaniu zaufania, integrują społeczność lokalną wokół idei oddolności, sieciują i ułatwiają przekazywanie, wiedzy, uwag i pomysłów. Pozwalają także zauważyć niezidentyfikowane do tej pory zasoby lub luki.

 1. Akcje informacyjne

Kanały informacyjne dostosowane zostaną do poszczególnych grup wiekowych. W okresie przygotowania LSR dla LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” głównym kanałem informacyjnym będzie strona internetowa www.lgdodra.pl. Na stronie zamieszczane będą na bieżąco informacje o planowanych spotkaniach ze społecznością lokalną, gdzie podane będą dokładne terminy i miejsca oraz bieżące efekty prac na strategią z możliwością zgłaszania uwag. Dodatkowo informacje zamieszczone będą w mediach społecznościowych LGD, w szczególności na profilu Facebook, gdyż jest to jedno z najlepszych dróg przekazu informacji i dotarcia do szerokiego grona mieszkańców obszaru. Informacje o pracach nad LSR wraz z zaproszeniem do aktywnego udziału w opracowaniu dokumentu będą także przesyłane do partnerów/członków LGD, przede wszystkim samorządów, z prośbą o dalsze upowszechnianie.

 

 

Print Friendly, PDF & Email