Tutaj na bieżąco publikujemy raporty ze spotkań z mieszkańcami prowadzonymi w ramach PLANU WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI w tworzenie nowej LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”.

W każdej gminie zostały zaplanowane spotkania zgodnie z harmonogramem:

 

L.p. MIEJSCE TERMIN
1 Urząd Gminy w Głogowie (sala konferencyjna) 07.07.2022r w godz.15:00 – 18:00
2 Świetlica Wiejska w Pęcławiu 21.07.2022r. w godz.15:00 – 18:00
3 Świetlica w Chobieni 04.08.2022r. w godz.15:00 – 18:00
4 Świetlica Wiejska w Luboszycach (gmina Jemielno) 18.08.2022r. w godz.15:00 – 18:00
5 Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie 25.08.2022r. w godz.15:00 – 18:00
6 Gminny Ośrodek Kultury w Wińsku 08.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00
7 Prochowicki Ośrodek Kultury w Prochowicach 15.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00
8 Wołowski Ośrodek Kultury w Wołowie 22.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00
9 Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Malczycach 29.09.2022r. w godz.15:00 – 18:00
10 Urząd Gminy w Brzegu Dolnym (sala bankietowa) 06.10.2022r. w godz.15:00 – 18:00
11 Dom Kultury w Środzie Śląskiej 13.10.2022r. w godz.15:00 – 18:00
12 Ośrodek Kultury w Miękinia 20.10.2022r. w godz.15:00 – 18:00
13 Centrum NGO, Aleja Konstytucji 3-go Maja 11, 55-300 Środa Śląska 07.12.2022r. w godz.13:00-16:00
14 Biuro LGD KŁO Ścinawa, Rynek 5 B 12.01.2023r. w godz.15:00 – 18:00

Zachęcamy do uczestniczenia w spotkaniach i konsultacjach, nie tylko w swoich gminach, ale również na całym obszarze LGD, zgodnie z ogłaszanymi wcześniej harmonogramami. We wszystkich spotkaniach można wziąć udział również za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji, na platformie zoom. Takie zapotrzebowanie prosimy zgłaszać drogą mejlową, co najmniej na jeden dzień wcześniej, przed planowanym terminem spotkania czy konsultacji.

Zapraszamy do udziału! Więcej informacji można uzyskać kontaktując się pod adresem e-mail: biuro@lgdodra.pl oraz nr tel. 509347189


Poniżej RAPORTY ZE SPOTKAŃ, które się już odbyły:

GMINA GŁOGÓW

W dniu 7 lipca w Urzędzie Gminy w Głogowie miejsce miało spotkanie konsultacyjne dot. nowej strategii rozwoju. Udział w spotkaniu wzięło 19 osób, w tym pracownicy gminy, radni, seniorzy, przedstawiciele lokalnej kultury i organizacji pozarządowych, sołtysi oraz mieszkańcy. Podczas spotkania opracowana została analiza SWOT. 

Cechy wewnętrzne (gmina Głogów): 

mocne strony: 

 • położenie geograficzne – bliskość miasta Głogów oraz Wrocławia
 • rozwinięte rolnictwo
 • aktywność seniorów
 • atrakcyjne tereny – krajobraz 
 • świetlice wiejskie – w każdej miejscowości 
 • dużo boisk sportowych
 • dostęp do rzeki 
 • dobre położenie komunikacyjne – przy drogach krajowych, wojewódzkich 
 • duża liczba aktywnych jednostek OSP
 • kilka drużyn sportowych 
 • działalność ośrodka kultury 

słabe strony: 

 • brak miejsc do spędzania czasu wolnego
 • zła melioracja gminy (nieodpowiednia gospodarka rowami i urządzeniami wodnymi) 
 • ryzyko powodzi – rozjechane wały przeciwpowodziowe 
 • bezpieczeństwo komunikacyjne oraz komunikacja w ogóle – między miejscowościami  – brak ścieżek rowerowych , chodników, komunikacja gminna 
 • brak miejsc pracy dla osób z niepełnosprawnościami 
 • zabetonowane wsie – mała ilość zieleni 
 • mała integracja społeczna w szczególności z nowymi mieszkańcami 
 • brak infrastruktury technicznej w nowych miejscowościach / osiedlach (drogi, chodniki, oświetlenie)
 • słabo rozwinięta baza turystyczna, hotelowa, agroturystyczna 
 • kurczenie się ziem rolniczych na rzecz tworzenia “sypialni dla miasta” 
 • brak światłowodów 
 • mała liczba miejsc pracy 
 • rozproszenie miejscowości – rzeka dzieli gminę / brak mostu
 • brak wyników i osiągnięć sportowych 
 • słabe dofinansowanie na rozwój sportu 
 • migracja młodych ludzi do miast 
 • odchodzenie od działalności rolniczej – nieopłacalność 
 • brak promocji usług i produktu lokalnego 

Cechy zewnętrzne (otoczenie): 

szanse: 

 • położenie w strefie ekonomicznej / duża liczba inwestorów/ możliwość znalezienia dobrej pracy
 • duża liczba szkół średnich 
 • budowa obwodnicy miasta – lepsza komunikacja podmiejska 
 • środki zewnętrzne dla obszarów wiejskich 

zagrożenia: 

 • popandemiczna izolacja społeczna 
 • wysoka inflacja / niskie emerytury/ zubożenie społeczne 
 • nie rozwinięta komunikacja miejsko-wiejska
 • wypadki komunikacyjne – brak obwodnicy 
 • zanieczyszczone środowisko 
 • rzeka i zakorkowane miasto, które dzieli gminę 
 • miasto – konkurencja dla gminy  w różnych dziedzinach życia społeczno-kulturowego 

Dyskutując na temat wyników analizy SWOT i rozważając najważniejsze obszary (przedsiębiorczość, rolnictwo, seniorzy, ludzie młodzi do 25 roku życia, bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, PGR, turystyka, czas wolny, produkty i usługi lokalne oraz wieś jako przyjazna przestrzeń do życia ) z punktu widzenia LSR, zdiagnozowany został potencjał  i potrzeby lokalnej społeczności: 

 

POTENCJAŁ  POTRZEBY 
duża liczba organizacji skupiających seniorów  popandemiczna aktywizacja seniorów; rozwój działalności  
produkt i usługi lokalne ( w tym folklor) mapowanie zasobów, budowa bazy danych, promocja oraz zaistnienie w świadomości lokalnej społeczności 
doskonale wyposażone świetlice wiejskie w każdej wsi   integracja społeczności lokalnej; świetlice jako miejsce przyjazne społeczności – spędzanie czasu wolnego  
obszary popegeerowskie  rozwój infrastruktury; integracja społeczności lokalnej  
duża liczba OSP i wysoka ich aktywność  działania edukacyjno-animacyjne/ organizacja czasu wolnego; integracja społeczności lokalnej 
lokalny ośrodek kultury  integracja społeczności lokalnej; zaangażowanie do współpracy młodych ludzi i wspólne tworzenie oferty kulturalnej; wolontariat 
atrakcyjne tereny – krajobraz  rozwój ścieżek rowerowych; alternatywna do spędzania czasu wolnego 

GMINA PĘCŁAW 

W dniu 21 lipca w Świetlicy w Pęcławiu miejsce miało spotkanie konsultacyjne dot. nowej strategii rozwoju. Udział w spotkaniu wzięło 6 osób, w tym: pracownik gminy, sołtysi, przedstawiciele organizacji pozarządowych, mieszkanka, radna. Podczas spotkania opracowana została analiza SWOT. 

Cechy wewnętrzne (gmina Pęcław): 

mocne strony: 

 • orliki i boiska sportowe
 • bezpieczeństwo publiczne 
 • walory przyrodnicze: bogate ptactwo; Odra; ścieżki rowerowe; 
 • internet światłowodowy (Smart Village?)
 • lokalni artyści: rękodzieło szydełkowe; torebki – Karolina Torba; biżuteria; poetka Natalia Owsiana-Bilska /// baza artystów w  Domu Kultury
 • klub sportowy – piłka nożna  (5 drużyn)
 • centrum kultury w tym dom kultury i biblioteka oraz działalność świetlic wiejskich 
 • stowarzyszenie Dziadoszanie 
 • OSP
 • turystyka wędkarska 

słabe strony: 

 • małe zainteresowanie i zaangażowanie seniorów 
 • brak komunikacji publicznej 
 • braki w infrastrukturze: kanalizacja
 • popegeerowska mentalność ludzi 
 • brak środków finansowych na funkcjonowanie świetlic wiejskich (kadra; przyjazne wnętrza)
 • zaniedbane i zniszczone zabytki 

Cechy zewnętrzne (otoczenie): 

szanse: 

 • edukacja 
 • “sypialnia” Głogowa
 • bliskość miasta – Głogów
 • szeroka oferta kulturalna
 • fundusze unijne  

zagrożenia: 

 • starzejące się społeczeństwo 
 • odpływ  młodych ludzi 
 • teren zalewowy 
 • zagrożenie “ żelazny most” 

Dyskutując na temat wyników analizy SWOT i rozważając najważniejsze obszary (przedsiębiorczość, rolnictwo, seniorzy, ludzie młodzi do 25 roku życia, bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, PGR, turystyka, czas wolny, produkty i usługi lokalne oraz wieś jako przyjazna przestrzeń do życia ) z punktu widzenia LSR, zdiagnozowany został potencjał                    i potrzeby lokalnej społeczności: 

 

POTENCJAŁ  POTRZEBY 
klub piłkarski skupiający ok. 50 młodych ludzi  współpraca z lokalną społecznością; wymiana zasobów; 
lokalni artyści  mapowanie zasobów, poszerzanie bazy danych, promocja oraz zaistnienie w świadomości lokalnej społeczności 
świetlice wiejskie w każdej wsi   integracja społeczności lokalnej; świetlice jako miejsce przyjazne społeczności – spędzanie czasu wolnego  
obszary popegeerowskie  rozwój infrastruktury; integracja społeczności lokalnej  
walory przyrodnicze  zagospodarowanie przestrzeni miejskiej (propozycje: centrum edukacji Dziadoszan; stały punkt edukacyjno-rozrywkowy: stoisko łucznicze, miejsce na ognisko, stanowisko zielarskie, średniowieczny plac zabaw, tablice informacyjne o stanowiskach archeologicznych w gminie i na terenie KŁO; mini park wiejski: drzewa, ławeczki, klomby; skwery – parki spotkań
duża liczba seniorów  aktywizacja seniorów 

 

GMINA RUDNA  

W dniu 4 sierpnia w Świetlicy w Chobieni miejsce miało spotkanie konsultacyjne dot. nowej strategii rozwoju. Udział w spotkaniu wzięło 5 osób. Podczas spotkania opracowana została analiza SWOT. 

Cechy wewnętrzne (gmina Rudna ): 

mocne strony: 

 • położenie geograficzne:

— walory przyrodnicze: Odra; skarpa storczyków w Orsku; użytek ekologiczny: Naroczycki Łęg, Wzgórza Dalkowskie; obszar Natura 2000; duża lesistość obszaru 

— bliskość dużych miast: Lubin, Głogów, Leszno, Legnica 

— bliskość KGHM 

 • dobra komunikacja; most w Radorzycach; trasa kolejowa: Wrocław- Szczecin; dogodny dojazd do S3 oraz S5
 • KGHM jako miejsca pracy; podatki; LGOW
 • marina – przystań kajakowa
 •  infrastruktura:

— sportowa (boiska, korty , skate park, place zabaw; basen kryty )

— kulturalna (świetlica wiejska w każdej miejscowości)

— edukacyjno-oświatowa (szkoła podstawowa, żłobek )

 • lokalny samorząd: zaangażowany w sprawy mieszkańców i rozwój gminy 
 • organizacje pozarządowe: 

— kluby sportowe (piłka nożna; kajaki; tenis; unihokej; karate, badminton) 

— kulturalne 

— edukacyjne 

 • lokalni rękodzielnicy: ceramika, szycie; muzyk – Michał Zygmunt 
 • bogata oferta kulturalna:  imprezy; warsztaty; działalność świetlic wiejskich; oferta wakacyjna  
 • bezpieczne i spokojne życie 
 • tanie życie: brak podatków; dofinansowanie do wody
 • bezpłatna komunikacja (teren całego powiatu)
 • dobra opieka medyczna
 • światłowodowy, publiczny  internet 
 • bezpłatne “zielone szkoły”
 • aktywni seniorzy (UTW; zespół folklorystyczny)

słabe strony: 

 • zbiornik Żelazny Most 
 • mała liczba małych przedsiębiorstw (w tym jednoosobowa działalność gospodarcza)
 • mała liczba ścieżek rowerowych 
 • mała aktywność mieszkańców – brak inicjatyw 
 • mały potencjał turystyczny (brak punktów noclegowych i gastronomicznych)
 • infrastruktura po PGR-ach 
 • słaba świadomość mieszkańców na temat miejsc miejsc historycznych (m.in. grodziska słowiańskie) 

Cechy zewnętrzne (otoczenie): 

szanse: 

 • KGHM
 • rozwój turystyki rowerowej 
 • pozyskiwanie środków zewnętrznych 
 • edukacja – bliskość szkół średnich 
 • współpraca z LGD  

zagrożenia: 

 • tereny zalewowe
 • niedofinansowanie ze strony powiatu i województwa w infrastrukturę drogową 
 • napływ mieszkańców z sąsiednich gmin korzystających z zasobów gminy Rudna 
 • zaśmiecanie terenów przy Odrze
 • zagrożenie ekologiczne “Żelazny Most”
 • uzależnienie budżetu gminy od KGHM 

KGHM z różnych punktów widzenia pojawia się we wszystkich obszarach analizy SWOT:

 • mocne strony: miejsca pracy
 • słabe strony : zbiornik Żelazny Most 
 • szanse: miejsca pracy 
 • zagrożenia: wyczerpanie się zasobów – utrata miejsc pracy; zagrożenie ekologiczne   

Dyskutując na temat wyników analizy SWOT i rozważając najważniejsze obszary (przedsiębiorczość, rolnictwo, seniorzy, ludzie młodzi do 25 roku życia, bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, PGR, turystyka, czas wolny, produkty i usługi lokalne oraz wieś jako przyjazna przestrzeń do życia ) z punktu widzenia LSR, zdiagnozowany został potencjał                    i potrzeby lokalnej społeczności: 

 

POTENCJAŁ  POTRZEBY 
położenie geograficzne oraz walory przyrodnicze (rzeka Odra, w tym marina i lesistość) infrastruktura turystyczna: punkty noclegowe; gastronomiczne; ścieżki rowerowe 
lokalni artyści, rękodzielnicy  mapowanie zasobów, poszerzanie bazy danych, promocja oraz zaistnienie w świadomości lokalnej społeczności 
infrastruktura sportowa, kulturalna i edukacyjna  integracja społeczności lokalnej; świetlice jako miejsce przyjazne społeczności – spędzanie czasu wolnego; 
przyjazna przestrzeń do życia  integracja społeczności; wzrost świadomości na temat zamieszkiwanego obszaru 

Propozycje działań: 

 • budowa boiska w Radoszycach 
 • organizacja przedszkola tenisowego
 • zmiana mentalności i nastawienia mieszkańców 
 • zwiększenie zaangażowania mieszkańców w życie gminy 
 • doposażenie świetlic wiejskich w meble i sprzęt kuchenny 

GMINA JEMIELNO

W dniu 18 sierpnia w Świetlicy w Luboszycach miejsce miało spotkanie konsultacyjne dot. nowej strategii rozwoju. Udział w spotkaniu wzięło 16 osób; członkowie Klubu Seniora; przedstawicielka Klubu sportowego oraz wójt gminy. Podczas spotkania opracowana została analiza SWOT. 

Cechy wewnętrzne (gmina Jemielno): 

mocne strony: 

 • klub seniora
 • klub sportowy
 • przyroda (lasy, rzeka, pola)
 • rolnictwo – liczni rolnicy z dużym areałem 
 • położenia w pobliżu zagłębia miedzi 
 • internet – światłowód
 • infrastruktura : place zabaw w każdej wsi; siłownie zewnętrze – 3 miejscowości; boiska typu Orlik, hala sportowa  
 • biblioteka
 • dom kultury 
 • stowarzyszenia,  w tym OSP 
 • duża aktywność społeczeństwa (zespół folklorystyczny Nadodrzanie)
 • mnogość imprez integracyjnych
 • miody jako produkt lokalny 
 • turystyka grzybiarska   
 • edukacja na poziomie podstawowym 

słabe strony: 

 • brak chodników
 • brak ścieżek rowerowych 
 • stan dróg 
 • brak miejsc (zakładów) pracy 
 • brak komunikacji zwłaszcza z Urzędem Gminy
 • niski poziom świadczeń zdrowotnych 
 • brak żłobków i przedszkoli 
 • brak miejsc do spotkań
 • niska integracja mieszkańców 
 • zdewastowane zabytki 
 • podział gminy na strony “my” – “wy” (Kietlów- Lubów; Majówa- Smolne Psary) brak integracji)

Cechy zewnętrzne (otoczenie): 

szanse: 

 • most i obwodnica – lepsza komunikacja z większymi ośrodkami miejskimi
 • bliskość dróg szybkiego ruchu S3 i S5
 • możliwość pozyskiwania środków zewnętrznych 
 • miejsca pracy 
 • atrakcyjność gruntów
 • rozwój kopalni miedzi 

zagrożenia: 

 • brak szpitala powiatowego
 • lokalizacja na pograniczu 3 województw 
 • zbiornik poflotacyjny (żelazny most)

Dyskutując na temat wyników analizy SWOT i rozważając najważniejsze obszary (przedsiębiorczość, rolnictwo, seniorzy, ludzie młodzi do 25 roku życia, bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, PGR, turystyka, czas wolny, produkty i usługi lokalne oraz wieś jako przyjazna przestrzeń do życia ) z punktu widzenia LSR, zdiagnozowany został potencjał                    i potrzeby lokalnej społeczności: 

 

POTENCJAŁ  POTRZEBY 
aktywnie działający klub seniora  organizacja działań dla seniorów: warsztaty prozdrowotne, wycieczki krajoznawcze 
rolnictwo  rozwój agroturystyki;
światłowód organizacja działań edukacyjnych; warsztaty szkolenia ; może kierunek smart villages 
przyroda ścieżki rowerowe 
infrastruktura sportowo rekreacyjna  zagospodarowanie terenu: wiaty, krzewy; organizacja wydarzeń; integracja mieszkańców – łamanie podziałów 
klub sportowy  organizacja wydarzeń integrujących mieszkańców 

Propozycje działań: 

 • działania prozdrowotne dla seniorów 
 • organizacja wycieczek dla seniorów 
 • rozbudowa infrastruktury turystycznej (ścieżki rowerowe, wiaty)
 • poprawa infrastruktury drogowej i chodnikowej 
 • publikacja materiałów promujących region 
 • zwiększenie przedsiębiorczości lokalnej
 • wsparcie małych przedsiębiorców: twórców, rękodzielników – mogących stać się wizytówką regionu; ich promocja 
 • lepsze wykorzystanie potencjału przyrodniczego, ale i ochrona przyrody 
 • zagospodarowanie terenu wokół boiska 
 • komunikacja miejska – autobusy do miasta 
 • opieka medyczna – szpital/ ośrodek zdrowia
 • utworzenie klubu dziecięcego 
 • baza hotelowo gastronomiczna z produktami lokalnymi
 • utworzenie wydarzenia cyklicznego (gra terenowa, nordic walking, zawody biegowe)
 • warsztaty, szkolenia 

!!! Z uwagi na potencjał rolniczy – ukierunkowanie na rozwój gospodarstw pomocniczych, agroturystyki, produkt lokalny. 


GMINA ŚCINAWA

W dniu 25 sierpnia w CTIK w Ścinawie miejsce miało spotkanie konsultacyjne dot. nowej strategii rozwoju. Udział w spotkaniu wzięło 3 osoby: radna, prezes PZW oraz sołtys.  Podczas spotkania opracowana została analiza SWOT. 

Cechy wewnętrzne (gmina Ścinawa): 

mocne strony: 

 • Odra
 • położenie geograficzne – bliskość zagłębia miedziowego 
 • połączenie kolejowe – linia kolejowa
 • ścieżka rowerowa (Ścinawa- Prochowice) 
 • system umocnień (bunkry)
 • Dziewin: centrum edukacji ekologicznej oraz stowarzyszenie 
 • cegielnia
 • park miejski 
 • wypożyczalnia rowerów miejskich
 • uniwersytet III wieku 
 • stadion
 • port, statek? 
 • klub rowerowy w Ścinawie 
 • strefa aktywności gospodarczej 
 • światłowód 
 • średnie przedsiębiorstwa w tym przetwórstwo Ścinawa 
 • PZW

słabe strony: 

 • brak klubów sportowych na wsiach
 • zły stan techniczny świetlic wiejskich ; brak działań miękkich 
 • brak wsparcia dla organizacji pozarządowych 
 • niezagospodarowana cegielnia (teren blisko ścieżki rowerowej) 
 • brak inicjatorów działań
 • brak miejsca do spotkań dla młodych 
 • brak miejsca do spotkań plenerowych 
 • biblioteka w kontekście działalności kulturalnej 
 • komunikacja między organizacjami pozarządowymi a samorządem 
 • infrastruktura sportowa na wsiach 
 • brak żłobka 
 • brak kanalizacji na wsiach 
 • komunikacja (transport) miasto-wieś 
 • targowisko 

Cechy zewnętrzne (otoczenie): 

szanse: 

 • kopalnia – miejsca pracy
 • rozwój strefy aktywności gospodarczej 
 • środki finansowe zewnętrzne 
 • bliskość Lubina
 • budowa ścieżki rowerowej Ścinawa – Lubin 
 • bogatsza (lepsza) oferta edukacyjna 
 • bezpłatna komunikacja Ścinawa- Lubin 

zagrożenia: 

 • susza
 • brak środków unijnych
 • niż demograficzny
 • odpływ ludzi 
 • odkrywkowa kopalnia węgla brunatnego 
 • brak współpracy pomiędzy samorządami 

Dyskutując na temat wyników analizy SWOT i rozważając najważniejsze obszary (przedsiębiorczość, rolnictwo, seniorzy, ludzie młodzi do 25 roku życia, bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, PGR, turystyka, czas wolny, produkty i usługi lokalne oraz wieś jako przyjazna przestrzeń do życia ) z punktu widzenia LSR, zdiagnozowany został potencjał                    i potrzeby lokalnej społeczności: 

 

POTENCJAŁ  POTRZEBY 
aktywnie działający uniwersytet  III wieku  organizacja zróżnicowanych działań dla seniorów: warsztaty, wycieczki 
ścieżki rowerowe; wypożyczalnia rowerów miejskich  budowa infrastruktury; rozbudowa ścieżek  
cegielnia  zagospodarowanie terenu wokół cegielni (parking; wiaty; ławki )
park miejski z rzeką Zimnicą  miejsce do działań plenerowych realizowanych w lokalnych partnerstwach 
Odra  zagospodarowanie terenu przy porcie: wiata, ławki, organizacja wydarzeń plenerowych 
bunkry turystyka militarna 

Propozycje działań: 

 • zagospodarowanie terenu przy Zimnicy 
 • skatepark 
 • wiata do spotkań plenerowych nad Odrą 
 • siłownia zewnętrzna 
 • plenerowy ogródek grillowy 
 • doświetlenie miejscowości 
 • zagospodarowanie cegielni : ścieżka przyrodnicza; wiaty; altanki; ławeczki; parking dla osób uprawiając rekreację w tych okolicach 
 • naprawa drogi dojazdowej do RODOS
 • rewitalizacja starorzecza Odry poprzez nawodnienie stawów przy odrzańskich 

GMINA WIŃSKO

W dniu 8 września w GOK w Wińsku miejsce miało spotkanie konsultacyjne dot. nowej strategii rozwoju. Udział w spotkaniu wzięło 5 osób, w tym mieszkańcy, społecznicy i pracownicy sektora kultury.    Podczas spotkania opracowana została analiza SWOT. 

Cechy wewnętrzne (gmina Wińsko ): 

mocne strony: 

 • dużo zieleni 
 • czyste środowisko , obszar Natura 2000
 • duży obszar gminy – ponad 40 sołectw
 • dostęp do Odry u Jezierzycy, zalew Słup
 • walory przyrodnicze i krajobrazowe: Wzgórza Wińskie
 • zabytki przyrody
 • różnorodność kulturowa
 • oczyszczalnia ścieków – tylko w Wińsku 
 • urozmaicona oferta kulturalna: atrakcje, warsztaty – duże zainteresowanie
 • lokalni rękodzielnicy 
 • zewnętrzna infrastruktura sportowa: boiska, siłownie
 • edukacja: żłobki, przedszkola, szkoły 
 • zabytki i dziedzictwo kulturowe: Białków (obserwatorium); Garnierówka w Głębowicach; Dworek w Rogowie Wołowskim 
 • atrakcje turystyczne: wioska Tipi w Rajczynie; stadnina koni w Rajczynie i Gryżycach, schronisko dla koni Tara w Piskorzynie 
 • blisko do drogi ekspresowej oraz dużych miasta: Wrocław i Lubin 
 • dzienny dom opieki dla seniorów
 • zespół śpiewaczy Harfa
 • aktywni seniorzy
 • GOSTIR – noclegi / schronisko 

słabe strony: 

 • mała aktywność społeczna / brak integracji 
 • mało miejsc pracy
 • brak komunikacji wew. gminy
 • brak ścieżek rowerowych 
 • zaniedbane zabytki – ruiny zamków/ pałaców 
 • teren wokół cmentarza żydowskiego – niewykorzystany
 • brak miejsc spotkań (kawiarnia, bar, pub) 
 • brak parku – terenów zielonych
 • odpływ młodzieży 
 • linia kolejowa tylko w dwóch miejscowościach (Małowice i Orzeszków) 
 • brak zainteresowania ofertą kulturalną ( dot. młodzieży) 
 • spadająca aktywność organizacji pozarządowych 
 • słaba agroturystyka 
 • mała liczba punktów gastronomicznych 
 • utrudniony dostęp do świetlic wiejskich (biurokracja)

Cechy zewnętrzne (otoczenie): 

szanse: 

 • Dolnośląska Autostrada Rowerowa (cyklostrada) 
 • zewnętrzne środki finansowe 
 • rozwój i udostępnianie obserwatorium w Białkowie 
 • bliskość Eski 
 • remont dróg powiatowych 

zagrożenia: 

 • brak współpracy pomiędzy samorządem gminnym i powiatowym 
 • wojny, plagi, epidemie
 • trendy demograficzne
 • zmiana stylu życia 
 • izolacja społeczna 

Dyskutując na temat wyników analizy SWOT i rozważając najważniejsze obszary (przedsiębiorczość, rolnictwo, seniorzy, ludzie młodzi do 25 roku życia, bezrobotni, osoby z niepełnosprawnościami, PGR, turystyka, czas wolny, produkty i usługi lokalne oraz wieś jako przyjazna przestrzeń do życia ) z punktu widzenia LSR, zdiagnozowany został potencjał                    i potrzeby lokalnej społeczności: 

 

POTENCJAŁ  POTRZEBY 
walory przyrodnicze i krajobrazowe; dużo zieleni  ścieżki turystyczne; rozwój turystyki krajoznawczej i rekreacyjnej; duża impreza tematyczna? 
seniorzy; dzienny dom opieki dla seniora  oferta kulturalna oraz prozdrowotna; organizacja miejsca do spotkań  
lokalni rękodzielnicy  współpraca; promocja produktów i usług lokalnych 
konie  rozwój turystyki konnej i rekreacyjnej; duża impreza tematyczna?  
Białków, Garnierówka, wioska Tipi rozwój turystyki krajoznawczej i rekreacyjnej; 
zalew Słup  zagospodarowanie terenu i wykorzystanie jego potencjału 

 

Propozycje działań: 

 • organizacja dużej imprezy tematycznej, która przyciągnie sporą rzeszę odbiorców 
 • legenda o bocianach – podstawa do działań
 • remonty dróg powiatowych 
 • melioracja rowów
 • likwidacja dzikich wysypisk 
 • koszenie; sprzątanie chodników i poboczy 
 • organizacja festiwalu wina połączonego ze sprzedażą produktów rękodzielniczych 
 • ścieżki rowerowe po zachodniej stronie Wińska 
 • miejsca spotkań dla młodych – skatepark? 
 • wydarzenie związane z tożsamością (kultura kresowa, góralska? )
 • remont Garnierówki (ogrodów) 
 • remont zabytków i udostępnienie ich do zwiedzania 
 • dobry grajek do zespołu śpiewaczego 
 • więcej osób w zespole ( międzypokoleniowość) 
 • warsztaty tematyczne dla młodych i seniorów
 • gry terenowe dla dzieci i dorosłych 
 • kino plenerowe 
 • warsztaty rękodzielnicze / fotograficzne/ pisarskie/ poetyckie / krawieckie 
 • sala multimedialna
 • nowości książkowe do biblioteki 
 • przegląd zespołów ludowych poprzedzony warsztatami, zakończony biesiadą 
 • letnia czytelnia przy bibliotece 
 • utworzenie zespołu muzycznego 
 • gry plenerowe (wskazówki) 
 • piknik rodzinny  
 • teatrzyk kamishibai 
 • biblioteka multimedialna
 • wyposażenie biblioteki

GMINA PROCHOWICE

 

 

 

 

 


Zachęcamy do bieżącego zgłaszania uwag, komentarzy czy pomysłów, które zawsze można przysyłać na adres e-mail: biuro@lgdodra.pl oraz poprzez specjalny formularz zgłaszania uwag pod linkiem: FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU! na każdym etapie prac nad nową LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU DLA KRAINY ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH NA LATA 2023-2027. WSPÓLNIE MOŻEMY MIEĆ WPŁYWA NA ROZWÓJ NASZEGO OBSZARU ?

 

zestaw logo ue klo prow

 

WŁĄCZENIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ W PROCES PRZYGOTOWANIA LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027 DLA OBSZARU LGD KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Cel operacji: włączenie społeczności lokalnej w proces przygotowania lokalnej strategii rozwoju (LSR)

Przewidywane wyniki operacji: realizacja planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR.

Print Friendly, PDF & Email