Przedsięwzięcie pn. „Geograficzne Elementy Oraz Turystyczne Regiony Odkrywamy (z) Pasją – GEO TROP” zakłada współpracę międzyterytorialną 3 LGD tj. LGD “Kraina Łęgów Odrzańskich, LGD “Dolina Soły” oraz LGD “Wadoviana”. Planowana operacja odbywać się będzie w terminie maj – grudzień 2020 na obszarach LGD podejmujących współpracę. Projekt będzie polegał na wytworzeniu społeczności geocacherskiej współpracującej pomiędzy Lokalnymi Grupami Działania oraz stworzeniu atrakcyjnych ścieżek geocacherskich na obszarach partnerskich. Społeczność geocacherska będzie oddziaływać na innych mieszkańców poprzez aktywne angażowanie ich do turystyki geocacherskiej i wspólnego promowania swojego regionu poprzez uruchomienie skrytek. Projekt współpracy poprzez szkolenia animatorów geocachingu przyczyni się do wzmocnienia kapitału społecznego. Zachowanie dziedzictwa lokalnego będzie realizowane przez umieszczenie skrytek w miejscach związanych z lokalnym dziedzictwem na terenach współpracujących LGD. Udział w imprezach, organizowanie eventów oraz przygotowanie mini wydawnictwa „Gecaching w pigułce” ma na celu promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów i usług lokalnych oraz lokalnej przedsiębiorczości.

Geocaching, to gra terenowa użytkowników odbiorników GPS, polegająca na poszukiwaniu tzw. skrytek (ang. geocache) uprzednio ukrytych przez innych uczestników zabawy. Ukrywane, przeważnie w interesujących i atrakcyjnych miejscach, skrytki zawierają dziennik odwiedzin, do którego wpisują się kolejni znalazcy, a także drobne upominki na wymianę. Lokalizacja miejsca ukrycia skrytki przekazywana jest przez jej założyciela innym uczestnikom gry poprzez wprowadzenie współrzędnych geograficznych w jednej ze specjalnych internetowych baz danych, tzw. serwisów geocachingowych.  Nadrzędną ideą zabawy jest zachęcenie jej uczestników do odwiedzenia, w wyniku poszukiwań, miejsc w których ukryte są skrytki. Niektóre miejsca wybrane przez chowających są trudno dostępne, mało znane, rzadko odwiedzane, a przy tym atrakcyjne i jako takie uznane za godne prezentacji innym uczestnikom gry. Znalazca w nagrodę zabiera jeden z ukrytych w pojemniku upominków, zostawia nowy nie mniej atrakcyjny oraz wpisuje swój identyfikator i datę do dziennika odwiedzin skrytki. Oprócz danych dotyczących lokalizacji (długość i szerokość geograficzna, w systemie WGS 84) chowający umieszcza w serwisie geocachingowym opis skrytki zawierający dodatkowe informacje ułatwiające jej znalezienie, a także informacje o charakterze krajoznawczym dotyczące miejsca ukrycia i ewentualnych innych atrakcji turystycznych w okolicy. Ponadto opis skrytki zawierać powinien ostrzeżenia o możliwych zagrożeniach w trakcie poszukiwań oraz informacje o dostępności dla osób niepełnosprawnych lub szukających w towarzystwie dzieci. W ramach zadania planujemy przygotować skrytki, które będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych, zlokalizowane w bezpiecznych miejscach – jak i dla dzieci, tak i dla osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

 • Szkolenie animatorów geocachingu,
 • Stworzenie geościeżek oraz wykonanie skrytek,
 • Wykonanie woodcoinów,
 • Mini wydawnictwo „Geocaching w pigułce”,
 • Organizacja imprez promujących powstałe geościeżki.

 

 • Szkolenie animatorów geocachingu

Szkolenie animatorów będzie polegało na przygotowaniu grupy 24 osób (po 8 osób z każdej LGD), która jest zainteresowana tematyką projektu i będzie promować idee geocachingu na terenie każdego LGD. W szkoleniu będą brać udział również pracownicy Biura LGD oraz doświadczeni geocacherzy z terenu LGD, którzy podzielą się swoją wiedzą z uczestnikami projektu. W ramach szkolenia planuje się organizację wyjazdu studyjnego w miejsce bogate w skrytki geocachingowe, prowadzące interesującą trasą, tak aby uczestnicy wizyty mieli okazję w praktyce przetestować korzystanie z aplikacji oraz zapoznać się z charakterystyką skrytek i możliwościami ich tworzenia w terenie. Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę w zakresie: zakładania skrytek geocachingowych, serwisowania skrytek geocachingowych, organizowania wydarzeń w ramach projektu. Uczestnicy szkolenia będą odpowiedzialni za opracowanie szczegółów ścieżek powstających na obszarach partnerskich LGD takich jak: konkretne lokalizacje, przygotowanie opisów do mini wydawnictwa.

Rekrutacja na szkolenie animatorów geochachingu będzie otwarta. Każde LGD będzie organizowało odrębną rekrutację i będzie mogło zgłosić do uczestnictwa 8 osób. O uczestnictwie w szkoleniu będzie decydowała kolejność zgłoszeń.

Czas trwania: 2 dni/ 20 h

Przewidywana liczba osób: 24

Rekrutacja odbędzie się poprzez promocje projektu i informacje o możliwości uczestniczenia w społeczności geocacherskiej na każdym obszarze partnerskim.

Planowany termin realizacji: sierpień 2020

Wydatki w ramach zadania :

Transport na miejsce szkolenia – autobus na 24 osoby – trasa : Wadowcie – Rajsko, Prochowice –  Trójmiasto – Prochowice – Rajsko – Wadowice.

Nocleg dla 24 osób w hotelu z wyżywieniem  + sala konferencyjna

Wynagrodzenie dla trenera

2) Stworzenie geościeżek oraz wykonanie skrytek

 W ramach projektu planuje się stworzyć jedną główną ścieżkę geocachingową łączącą obszary 3 LGD oraz indywidualne geościeżki na terenie każdego z partnerów.

Główna ścieżka wspólna będzie składać się z 15 punktów i skupiona będzie wokół tematyki „perełki sakralne na obszarach LGD Dolina Soły, LGD Wadoviana oraz LGD Łęgi Odrzańskie”. Wspólna ścieżka stworzona będzie na bazie zasobów znajdujących się na obszarach partnerów – w aplikacjach będzie oznaczona jako jedna ścieżka, która powstała w partnerstwie LGD.

W ramach projektu każdy z partnerów projektu współpracy na terenie swojego LGD  przygotuje również  geościeżki skupione wokół najbardziej interesujących/wartościowych miejsc. Tematyka geościeżek dotyczyć będzie dziedzictwa lokalnego: kulturowego, przyrodniczego, turystycznego oraz rekreacji. Tematyka i trasy geościeżek oraz miejsca skrytek zostaną ustalone we współpracy z osobami biorącymi udział w szkoleniu oraz spotkaniach roboczych, lokalnymi geocacherami oraz specjalistami w tej dziedzinie, którzy, który czuwać będą nad prawidłową konstrukcją ścieżki oraz stworzeniu skrytek. Każdy partner podejmie współprace z lokalnym koordynatorem geościeżek, który w zakresie obowiązków będzie miał koordynacje stworzenia geościeżek i skrytek oraz monitorowanie skrytek założonych w ramach projektu (zarówno poprzez analizę logów, tj. internetowych wpisów dokonywanych przez osoby poszukujące skrytek, jak i fizycznie – w terenie) oraz dokonywania niezbędnych serwisów (tj. uzupełniania uszkodzonych i/lub brakujących elementów skrytek) w okresie realizacji projektu. W ramach wynagrodzenia wykonawca zapewnia transport na swój koszt.

Każdy partner zorganizuje minimum 2 spotkania robocze z lokalnymi geocacherami podczas których wypracowywane będą ścieżki i ustalane szczegóły. W spotkaniach roboczych będą uczestniczyć osoby, które wezmą udział w szkoleniu. Na pierwszym spotkaniu wstępnie zostaną ustalone: lokalizacje geościeżek, przebiegi tras, ogólna tematyka skrytek w ramach każdej z geościeżki – wszystkie ustalenia należy po spotkaniu zweryfikować w terenie, na drugim spotkaniu odbędzie się podsumowanie wizyt w terenie, wstępne propozycje miejsc ukrycia, nazw skrytek, ewentualnych zagadek, rodzajów maskowań itp.

Dokładne lokalizacje skrytek będą szczegółowo omawiane i konsultowane na szkoleniu oraz spotkaniach roboczych. Planuje się, że ścieżka wspólna będzie obejmować takie miejsca jak: LGD Kraina Łęgów Odrzańskich – zespół cysterski w Lubiążu, klasztor w Głębowicach, kościół pw. Podwyższenia Krzyża Św. w Ścinawie, cerkiew w Malczycach, parafia św. Jana Chrzciciela w Prochowicach, LGD „Dolina Soły” – Klasztor o.o. Reformatów w Kętach, Kościół pw. Św. Marcina w Jawiszowicach, zabytkowy Kościół św. Wawrzyńca w Grojcu, drewniany Kościół w Nidku, Kościół pw. Św. Bartłomieja w Porębie Wielkiej, LGD „Wadoviana” – Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowicach, Kościół Klasztorny Karmelitów Bosych pw. Św. Józefa, Kościół parafialny pw. Św. Erazma w Barwałdzie Dolnym, Kościół pw. NMP w Inwałdzie, Kościół pw. Św. Jakuba Starszego w Rzykach.

Termin: wrzesień 2020 do marzec 2021.

 Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich, planuje stworzyć jedną wspólną ścieżkę z partnerami oraz 5 geościeżek wokół miejscowości: Jemielno, Głębowice, Ścinawa, Kaczyce, Malczyce – w sumie 150 skrytek. Skrytki założone w ramach każdej z tych geościeżek będą dostoswane do wytypowanych miejsc, na podstawie koncepcji wstępnej wykonawcy i przy uwzględnieniu oczekiwań LGD. Będą to m.in.: skrytki przyrodnicze prezentujące faunę, florę i walory krajobrazowe Krainy Łęgów Odrzańskich, skrytki prezentujące Odrę i jej dopływy, skrytki związane z kulturą Dziadoszan, wielokulturowością i różnymi aspektami rozwoju obszarów nadodrzańskich. Zostanie położony nacisk na edukacyjność założonych skrytek, różnorodność zastosowanych maskowań i materiałów, różnorodność typów skrytek, spójną szatę graficzną opisów skrytek i geościeżek. Wykonawca będzie musiał obowiązkowo wykazać się dużym doświadczeniem w geocachingu, zarówno w poszukiwaniu, jak i w zakładaniu skrytek i geościeżek.

Lokalna Grupa Działania „Dolina Soły” planuje stworzyć jedną wspólną ścieżkę z partnerami oraz 1  geościeżke zawierająca 50 skrytek (10 na każdą gminę stowarzyszoną) w oparciu o już zidentyfikowane zasoby dziedzictwa historycznego i kulturowego. Takie rozwiązanie przyczyni się do promocji i utrwalania w odbiorcach charakterystycznych miejsc obszaru związanych z historią i kulturą , w tym zidentyfikowanych i opisanych w ramach projektów: „Wykorzystanie zasobów lokalnych szansą na rozwój Małopolski Zachodniej” oraz operacji „ Dobre, bo nasze – tworzenie i promocja szlaku lokalnych produktów Doliny Soły” Ostateczny kształt geościeżki i lokalizacja skrytek będzie ustalona na spotkaniach roboczych.

LGD „Wadowiana” planuje stworzyć jedną wspólną ścieżkę z partnerami oraz 40 skrytek, które będą rozmieszczone na 4 geościeżkach. W każdej gminie planuje się utworzenie dwóch geościeżek. Trasa i liczba skrytek na danej trasie, zostanie określona w trakcie realizacji projektu po ustaleniach w terenie i wytyczeniu ścieżek. Planuje się, iż w Gminie Wadowice stworzone zostaną dwie geościeżki – jedna w pobliżu centrum wytypowanej miejscowości- tak, aby bez specjalnego przygotowania udało się odnaleźć skrytki i przejść trasę. Planuje się, iż druga trasa przebiegać będzie w terenie leśnym – pokrywając się z wytyczonym już szlakiem turystycznym, prowadząc przez miejsca o wysokiej wartości przyrodniczej i turystycznej. Podobny typ ścieżek planuje się utworzyć w Gminie Andrychów – jedna ścieżka w pobliżu centrum wytypowanej miejscowości a druga w terenie leśnym o charakterze turystycznym. Ścieżki pokazywać będą ciekawostki przyrodnicze obszaru, walory krajobrazowe, kulturowe i turystyczne.

Opis skrytek

Standardowo założona skrytka będzie składać się z następujących elementów: wodoszczelnego pojemnika (wielkość – dowolna, różnorodna) i logbooka w woreczku strunowym (tj. książki wpisów – wskazana spójna szata graficzna w zakładanych skrzynkach). Dodatkowo skrytka o rozmiarach większych niż mikro może zawierać: przedmiot do pisania (ołówek), drobne gadżety i przedmioty promocyjne (tzw. fanty na wymianę).

Ponadto koordynator w ramach wynagrodzenia zobowiązany jest także: przygotować (wykonać lub zakupić) maskowania dla wybranych skrytek (np. woreczki z agrowłókniny, elementy stolarskie, wszelkie elementy maskujące skrytkę, elementy stanowiące dodatkowe wyposażenie skrytki i wszelkie inne niezbędne do montażu skrytki w terenie), dokonać pomiarów współrzędnych geograficznych sprzętem o odpowiedniej dokładności, dokonać fizycznego założenia skrytki w terenie, przygotować i wprowadzić do portalu geocachingowego opis skrytki. W ramach wynagrodzenia wykonawca zapewnia transport na swój koszt.

 • Wykonanie woodcoinów

 W ramach projektu planuje się wykonanie woodcoinów – drewnianych krążków z grawerem laserowym, które stanowią element kolekcjonerski w geocachingu.

Planuje się wykonanie 3600  sztuk woodcoinów. Woodcoiny wykonane będą w dwóch wariantach.

– woodcoin projektowy – poświęcony projektowi współpracy, wzór wspólny dla wszystkich LGD biorących udział w projekcie – po 600 sztuk na każde LGD.

– woodcoin związany z konkretnym obszarem – po 600 sztuk na każde LGD.

Woodcoiny dystrybuowane będą podczas imprez w LGD, promujących idee geocachingu oraz umieszczone zostaną w skrytkach na ścieżkach geocachingowych.

 • Mini wydawnictwo „Geocaching w pigułce”

Planuje się przygotować mini-wydawnictwo – broszurę poświęconą geocachingowi . Mini-wydawnictwo będzie podzielone na 2 części. Pierwsza część dotyczyć będzie  idei geocachingu – co to jest, pierwsze kroki – zakładanie konta, konfiguracja telefonu, zasady geocachingu w systemach geocaching.com i geocaching.pl. Druga cześć poświęcona będzie partnerom projektu. Zawierać będzie informacje o LGD oraz o powstałych geościeżkach. Mini-wydawnictwa dystrybuowane będą podczas imprez w LGD, promujących idee geocachingu.

Nakład: 3000 sztuk (po 1 tysiąc dla LGD)

4 ) Organizacja imprez promujących  powstałe geościeżki

 Planuje się organizację imprez (eventów)/ promujących powstałe geościeżki lub udział w imprezach organizowanych na terenie LGD, w czasie których promowane będą geościeżki. Organizacja samodzielnej imprezy lub udział w dużej imprezie o charakterze lokalnym na terenie LGD uzależniony będzie od harmonogramu imprez w poszczególnych LGD, a także od ich charakteru. Planuje się udział w imprezach w okresie od kwietnia do lipca 2021 roku.  Podczas imprez/eventów osoby obsługujące stanowiska będą zarówno przedstawiać nowopowstałe geościeżki na terenie swojego LGD jak i promować geościeżkę wspólną powstałą na terenach współpracujących LGD. Ponadto każdy z partnerów jest zobowiązany do informowania osób zainteresowanych o geościeżkach powstałych na terenach  kooperujących LGD.

LGD Kraina Łęgów Odrzańskich –  Organizacja eventów będzie zbiegać się w czasie z uruchomieniem nowych geościeżek na obszarze LGD. Na każdym evencie będzie główny punkt programu (wstępne propozycje: event w Droglowicach – warsztaty, panel gier sprawnościowo-logicznych, event w Jemielnie – gra terenowa, event w Głębowicach – gra terenowa, zwiedzanie Pokarmelitańskiego Zespołu Kościelno- klasztornego). Uczestnicy eventu będą mieć możliwość przenocowania we własnym zakresie w ośrodkach, w pobliżu których będą organizowane spotkania. LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zorganizuje 3 takie eventy. Dodatkowo przygotowane zostaną Questy, które zainteresowani będą mogli przejść i rozwiązać podczas eventów. Questy będą odmienną formą zadania, które nie będzie realizowane przez partnerów, stąd projekt współpracy jest projektem zintegrowanym.

LGD Kraina Łęgów Odrzańskich planuje organizację eventów: 24.04.2021 r. godz. 14:00 – 18:00, Droglowice, gmina Pęcław (świetlica miejska), 15.05.2021 r. godz. 15:00 – 19:00 Głębowice, gmina Wińsko (Garnierówka – Pokarmelitański Zespół Kościelno – Klasztorny), 26.06.2021 r. godz. 14:00 – 18:00 Jemielno (Schronisko pod Lipami)

Planowana liczba uczestników – 40 uczestników na 1 imprezę

LGD „Dolina Soły” – planuje udział w 5 imprezach w każdej z gmin stowarzyszonych. Podczas eventów promowany będzie projekt i idea gocaschingu, co pozwoli dotrzeć do znacznej liczby mieszkańców. Impreza będzie ogólnodostępna i bezpłatna. W czasie imprez dystrybuowane będą woodcoiny – drewniane pamiątki z logiem projektu a także mini wydawnictwa promujące idee geocachingu i powstałe ścieżki.

Na stosiku LGD uczestnicy imprezy będą mogli zapoznać się z tajnikami geocachingu i zaplanować trasę poszukiwania skrytek.

LGD „Dolina Soły” planuje udział w udział w następujących imprezach: Dni Gminy Oświęcim – 12.06.2021 r. godz. 16:00- 20:00 (ul. Główna 1, Grojec), Dni Brzeszcz – 19.06.2021 r. godz. 16:00 – 20:00 (Park Miejski przy ul. Dworcowej), Dni Gminy Chełmek – 26.06.2021 r. godz. 16:00 – 20:00 (Park Miejski w Chełmku), Dni Kęt – 03.07.2021 r. godz. 16:00 – 20:00 (Stadion Hejnał ul. Sobieskiego 36 Kęty), Święto Gminy Wieprz – 05.06.2021 r. godz. 16:00-20:00 (Boisko Sportowe LKS „Orzeł” Wieprz)

Planowana liczba uczestników – 100 uczestników na 1 imprezę

LGD „Wadoviana” – planuje udział w 2 imprezach – jedna na terenie Gminy Andrychów, a druga na terenie Gminy Wadowice. Dzięki udziałowi w dwóch imprezach, ścieżki powstałe na terenie każdej z gmin zostaną odpowiednio rozreklamowane wśród mieszkańców i turystów odwiedzających poszczególne miejscowości. Udział w dużej imprezie o charakterze lokalnym pozwoli dotrzeć do znacznej liczby mieszkańców, co pozytywnie wpłynie na promocję projektu, geoscieżek oraz środków PROW 2014-2020. Impreza będzie ogólnodostępna i bezpłatna. W czasie imprez dystrybuowane będą woodcoiny – drewniane pamiątki z logiem projektu, a także mini wydawnictwa promujące idee geocachingu i powstałe ścieżki.

Na stoisku LGD uczestnicy imprezy będą mogli zapoznać się z tajnikami geocachingu i zaplanować trasę poszukiwania skrytek. Obsługa stoiska zapewni pomoc w zalogowaniu do aplikacji oraz udzieli wszelkich informacji związanych z projektem.

LGD „Wadoviana” planuje udział w następujących imprezach: Piknik Organizacji Pozarządowych – 19.06.2021 godz. 10:00-16:00 (Bulwary nad Skawą, ul. Konstytucji 3 Maja, Wadowice), Bajkolandia w Andrychowie – 06.06.2021 r. godz. 13:00 – 17:00 (Park Miejski w Andrychowie)

Planowana liczba uczestników – 100 uczestników na 1 imprezę

 

Wydatki w ramach zadania :

 • Eventy na obszarze LGD Kraina Łęgów Odrzańskich

3 eventy z drobnym poczęstunkiem i warsztatami

 • Eventy na obszarze LGD Dolina Soły :

catering dla uczestników x 5 imprez

 • Eventy na obszarze LGD Wadoviana

2 eventy z poczęstunkiem i atrakcjami w formie turnieju łamigłówek i gier planszowych/miejskich

Projekt współpracy realizowany będzie na obszarze partnerskich LGD w Polsce. Obszarem tematycznym projektu jest kultura i dziedzictwo kulturowo-przyrodnicze, nowe technologie i know-how, produkt lokalny. Operacja jest skierowana na pobudzenie aktywności środowisk lokalnych poprzez ożywienie i integrację społeczności lokalnej angażując grupy docelowe.

Partnerzy projektu odpowiadają w równym stopniu za wszystkie realizowane zadania realizowane w ramach projektu.

 

Print Friendly, PDF & Email