OGŁASZAMY NABÓR DO GRUPY ROBOCZEJ DS. PRZYGOTOWANIA NOWEJ LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027 DLA OBSZARU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH”

 

W związku z przystąpieniem do prac nad nową Lokalną Strategią Rozwoju na lata 2023-2027 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, działanie 19 Wsparcie dla Rozwoju Lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.1 Wsparcie przygotowawcze, zapraszamy do udziału w GRUPIE ROBOCZEJ ds. przygotowania nowej LSR na lata 2023-2027.

Zaproszenie kierujemy, nie tylko do członków LGD, ale wszystkich osób zainteresowanych rozwojem regionu w duchu zrównoważonego rozwoju, poszanowania i braterstwa. Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, liderów lokalnych, mieszkańców, przedstawicieli instytucji oraz przedsiębiorców do czynnego zaangażowania się w prace nad dokumentem mającym realny wpływ na ukierunkowanie strumienia środków unijnych w latach 2023-2027.

Skład Zespołu będzie liczyć maksymalnie 15 osób, wśród których będzie co najmniej po jednej osobie z każdego sektora, co najmniej jedna osoba reprezentująca środowiska senioralne i co najmniej jedna osoba poniżej 25 roku życia.

Prace Zespołu będą odbywać się nie częściej niż 2 razy w miesiącu, w siedzibie biura LGD w Ścinawie lub z wykorzystaniem internetowych środków komunikacji.

Podpisane zgłoszenie można przysyłać na formularzu mailem, na adres: biuro@lgdodra.pl lub dostarczyć osobiście do biura LGD KŁO do dnia 19.08.2022 r. do godz. 15.00 (pierwsze spotkanie GRUPY ROBOCZEJ planowane jest na 25.08.2022r.)

 

Więcej informacji na stronie: https://lgdodra.pl/konsultacje-lsr-na-lata-2023-2027/

 

Polecamy również zapoznać się z Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (od str. 994 do 1012 o podejściu LEADER):

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/najistotniejsze-modyfikacje-planu-strategicznego-wpr-na-lata-2023-2027

 

Print Friendly, PDF & Email