Konsultacje ws. utworzenia Spółki z o.o. mają na celu określenie dalszego rozwoju obszaru partnerstwa
Krainy Łęgów Odrzańskich na okres nowej Perspektywy finansowej 2021 – 2027

Kierunek działania jest propozycją komercjalizacji aktywności związanych z rozwojem usług turystycznych
i wytwarzaniem produktów lokalnych pod szyldem Krainy Łęgów Odrzańskich Poleca!

Jest propozycją zorganizowania operatora dla przyszłego Odrzańskiego Centrum Produktu Lokalnego  ! 


W związku z różnymi kierunkami w zakresie wizji funkcjonowania przyszłej spółki kapitałowej, na obecnym etapie przygotowania organizacyjnego koniecznym wydaje się:

 1. wyznaczenie podstawowych zasad i ram organizacji spółki,
 2. określenie potrzeb gmin w zakresie rozwoju infrastruktury oraz zarządzania już wytworzonym majątkiem związanym z turystyką,
 3. przedstawienie potrzeb LGD w zakresie dystrybucji produktów lokalnych.

Dodatkowo należy wyznaczyć cele zarówno krótkookresowe jaki i długookresowe i na podstawie tych informacji dokonać wstępnej kalkulacji kosztów organizacyjnych (założycielskich) oraz funkcjonowania (organizacyjnych) spółki. Kalkulacja takich kosztów w ujęciu pierwszego roku działalności spółki pozwoli na określenie swoistego funduszu początkowego (założycielskiego) spółki w organizacji. Będzie także przyczynkiem do określenia modelu finansowania spółki w latach następnych w związku z realizacja zadań na rzecz poszczególnych gmin.


Podstawowe ramy i zasady organizacji spółki

Zakładamy, iż Stowarzyszenie będzie udziałowcem większościowym a udziałowcami mogą być także Firma X oraz Gminy: X Y Z, oraz inne osoby fizyczne i prawne, dzięki czemu spółka powinna mieć szerszy zakres działania gospodarczego.

Zakres działalności spółki, określa zatwierdzony przez KRS zmieniony statut Stowarzyszenia LGD KŁO, dostępny na stronie https://lgdodra.pl/partnerstwo/struktura/statut/ który w § 4 określa szczegółowy zakres prowadzonej działalności gospodarczej.


Potrzeby w zakresie rozwoju infrastruktury
oraz zarządzania wytworzonym majątkiem związanym z turystyką

W tym punkcie prosimy Państwa o przeanalizowanie potrzeb i możliwości w Państwa gminach/firmach/organizacjach, w szczególności co do przekazania (w formie do ustalenia) powstałego już majątku służącego szeroko rozumianej turystyce: w postaci nieruchomości (schronisk, marin, obiektów hotelowych, gastronomicznych, i innych obiektów, urządzeń, sprzętu, pojazdów) które obecnie nie spełniają swojej pierwotnej roli lub nie mają szansy na odrębne funkcjonowanie w warunkach rynkowych. Obiektów, które połączone pod marką Krainy Łęgów Odrzańskich mogłyby uzyskać nową perspektywę eksploatacji i funkcjonowania.

Dlatego prosimy o wypełnienie stosownej fiszki projektowej w zakresie organizacji spółki.

Jesteśmy również otwarci na różnego rodzaju propozycje związane z realizacją wspólnych projektów związanych z Programem FENG 2021 – 2017 w ramach projektów B+R i projektów nastawionych na wdrażanie innowacji produktowych i procesowych.

W ramach programu jako instytucja otoczenia biznesu mamy możliwości uzyskania wsparcia w każdym z dostępnych priorytetów na wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu, oraz szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną.


Potrzeby LGD w zakresie dystrybucji produktów lokalnych w ramach spółki

Jakie są potrzeby LGD ?

Na bazie budowanego Centrum Produktu i Usług Lokalnych poprzez powstający podmiot zamierzamy realizować i rozwijać stworzenie sieci sprzedaży i dystrybucji produktów lokalnych i usług turystycznych poprzez:

 • E-commerce – sprzedaż internetowa przez aplikacje i różne portale społecznościowe w tym wdrażanie strategii marketingowych
 • Dystrybucja produktów poprzez innowacyjne szafy vendingowe – automaty sprzedażowe i inne formy

Wykorzystanie potencjału produkcyjnego lokalnych producentów zarówno z terenu LGD KŁO jak i z obszaru innych LGD, do rozpoczęcia działalności komercyjnej.


Cele krótkookresowe (jednoroczny) i długookresowe

Określenie celów jednorocznych pozwoli na określenie kosztów finansowych potrzebnych do obsługi. Natomiast cele długookresowe pozwolą na określenie wieloletniego planu finansowego przyszłej spółki.

Dla przykładu cel krótkoterminowy LGD:

Celem LGD w pierwszym roku funkcjonowania Spółki jest:

 • zakup programu księgowo – magazynowego
 • zakup kasy fiskalnej
 • opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do programów pomocowych

Dla przykładu cel długoterminowy LGD:

 • ustawienie do 2026 roku 10 automatów sprzedażowych;
 • zwiększenie obrotów produktami w 2026 roku do poziomu 1 mln zł

Natomiast w przypadku gmin/firm/organizacji prosimy o przedstawienie celów w oparciu o powyższy przykład dostosowany do charakteru i specyfiki Państwa obiektu/projektu/urządzeń.

Np. w przypadku schroniska/pensjonatu (całkowicie teoretycznie)

Cel krótkoterminowy:

 • przygotowanie strategii marketingowej;
 • przygotowanie strony www;
 • kampania marketingowa;
 • przygotowanie dokumentacji projektowej;
 • przygotowanie oferty obozów sportowych dla drużyn piłkarskich.

Cel długoterminowy:

 • rozbudowa obiektu (zaplecza kuchennego i sal imprezowych) do 2026 roku
 • dostosowanie obiektu do wyższej kategorii obiektu i zakup wyposażenia o wyższym standardzie.
 • uzyskanie poziomu 40 % obłożenia miejsc noclegowych do 2027 roku

Wycena kosztów działalności spółki

Powyższe informacje uzyskane od Państwa oraz nasze zapotrzebowanie posłużą do przygotowania wyceny działalności spółki w pierwszym roku jej funkcjonowania. Pozyskane dane od Państwa pozwolą na określenie zapotrzebowania kadrowo – lokalowego do realizacji przedstawionych celów i potrzeb, co z kolei będzie miało wpływ na określenie wysokości funduszu początkowego- organizacyjnego spółki w pierwszym roku jej funkcjonowania.

Tak skonstruowana podstawa finansowa będzie poddana dalszym negocjacjom wśród parterów zainteresowanych realizacją przedsięwzięcia i ostatecznym określeniem m.in. wartości jednostkowego udziału w spółce, co wpłynie na ostateczny kształt i treść uchwały ws. powołania Spółki.

W związku z powyższym prosimy o przedłożenie przedmiotowych danych do dnia 20 marca 2023, jednocześnie deklarując po swojej stronie gotowość do indywidualnego doradztwa w tym zakresie.

 

UWAGA !!

W przypadku wyboru scenariusza,  w którym brak będzie propozycji wkładu rzeczowego i finansowego podmiotów innych niż LGD,  możliwy będzie minimalny udział w Spółce w wysokości  50 zł za 1 udział  !!

Warunkiem tworzonej spółki z o.o. pod firmą „Łegi Odrzańskie sp z o.o.” jest  wniesienie przez Stowarzyszenie wkładu pieniężnego w wysokości 2550 złotych (słownie: dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złoty) i objęcie 51 udziałów, o wartości 50 zł każdy, o łącznej wartości 2550 zł.

Print Friendly, PDF & Email