Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się
z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg specyfikacji:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych instalacji elektrycznej wewnętrznej budynku B objętego projektem  w zakresie Instalacji Elektrycznych dla zadania inwestycyjnego pn. „Odrzańskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych”

Etap II HALA 210,0m2 (12,65m x 16,70m x 5,5/10,4m) według dokumentacji dostępnej na dysku https://drive.google.com/drive/folders/1SqpP5MRpik7CVHf49rPWtQs8JcjqFgpO?usp=sharing

 

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania objęty zapytaniem określa poniższe zestawienie:

 

 1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Instalacje elektryczne zasilania, oświetlenia, gniazd wtykowych, technologiczne

LP Nazwa j.m ilość
1 Montaż rozdzielnicy RGA z przygotowaniem podłoża ,podłączeniem przewodów ,oraz badaniem zabezpieczeń /wyposażona wg schematu/ kpl 1,000
2 Przebijanie otworów w ścianach i stropach otw. 15,000
3 Zabezpieczenie przejść kabli i przewodów masą EI szt 15,000
4 Montaż wył PWP szt 1,000
5 Ułożenie przewodu Cu 2×1,5 mm2 m 10,000
6 Przepusty gazo i wodoszczelne kpl 1,000
7 Montaż Paneli LED 40 W /P1/ kpl 17,000
8 Montaż opraw LED 20W /E1/ kpl 2,000
9 Montaż opraw LED /H1/ kpl 4,000
10 Montaż opraw oświetlenia awaryjnego SD-3W kpl 1,000
11 Montaż opraw oświetlenia awaryjnego CLA2T kpl 2,000
12 Montaż opraw oświetlenia awaryjnego AP3 kpl 3,000
13 Montaż opraw oświetlenia awaryjnego AP5 kpl 8,000
14 Montaż opraw oświetlenia awaryjnego EXIT- wyjście ewakuacyjne kpl 2,000
15 Montaż opraw oświetlenia awaryjnego z piktogramem wyjście ewakuacyjne kpl 3,000
16 Montaż czujników PIR szt 6,000
17 Przygotowanie podłoża pod montaż puszek szt 60,000
18 Puszki rozgałęźne fi 80 szt 35,000
19 Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm szt 25,000
20 Montaż wyłączników 1-biegunowych IP 44 szt 5,000
21 Montaż gniazd 16A/Z IP 44 szt 20,000
22 Montaż gniazd 16A/400V z wyłącznikiem kpl 12,000
23 Montaż gniazd 32A/400V z wyłącznikiem kpl 3,000
24 Wykucie bruzd dla przewodów m 90,000
25 Ułożenie rur osłonowych m 55,000
26 Montaż elementów mocujących dla przewodów kpl 1,000
27 Ułożenie przewodu N2XH-J 4×1,5 mm2 m 332,000
28 Ułożenie przewodu N2XH-J 3×2,5 mm2 m 320,000
29 Ułożenie przewodu N2XH-J 5*4 mm2 m 210,000
30 Ułożenie przewodu N2XH-J 5*6 mm2 m 105,000
31 Ułożenie przewodu N2XH-J 5×2,5 mm2 m 225,000
32 Układanie przewodu N2XH 5*10 mm2 m 110,000
33 Ułożenie przewodu YKY 3×2,5 mm2 m 15,000
34 Zaprawianie bruzd m 90,000
35 Montaż głównego punktu dystrybucyjnego wraz z wyposażeniem kpl 1,000
36 Pomiar natężenia oświetlenia wnętrz punkt 18,000
37 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 10,000
38 Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia pomiar 19,000
39 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba) prób. 3,000
40 Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba) prób. 34,000

 

Instalacja  odgromowa i połączeń wyrównawczych

LP Nazwa j.m ilość
1 Montaż szyn połączeń wyrównawczych szt 1,000
2 Ułożenie bednarki FeZn 30*4 uziom fundamentowy m 56,000
3 Ułożenie bednarki FeZn 30*4 połączenie ze zbrojeniem stopy fundamentowe m 75,000
4 Ułożenie bednarki FeZn 25*4 przew odprowadzający m 24,000
5 Ułożenie przewodu Fe Zn fi 8 na dachu m 70,000
6 Łączenie przewodów instalacji odgromowej na dachu szt 9,000
7 Zabezpieczenie przejścia przew. na dachu szt 4,000
8 Zwody pionowe instalacji odgromowej 0,5m szt 9,000
9 Połączenie wyrównawcze – Cu klB2 16mm2 m 15,000
10 Połączenie wyrównawcze – Cu klB2 10 mm2 m 17,000
11 Połączenie wyrównawcze – Cu klB2 6mm2 m 18,000
12 Połączenie wyrównawcze – Cu klB2 4 mm2 m 21,000
13 Ułożenie bednarki FeZn 25*4 w bud – poł wyrównawcze m 10,000
14 Łączenie przewodów wyrównawczych szt 15,000
15 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar) szt 1,000
16 Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar) szt 3,000

 

 1. Strony ustalają również, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
  • zapewnienia kierownika robót z uprawnieniami po swojej stronie na czas realizacji swojego zakresu
  • odpowiednie badania i protokoły sprawdzenia instalacji ;
  • przedłożenia certyfikatów i deklaracji zgodności wbudowanych materiałów
  • wystąpienia do dostawców mediów o zapewnienie dostaw mediów na czas budowy

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane oferenta
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Cenę brutto za wykonanie usługi.
 4. Termin wykonania i harmonogram robót.

Kryterium wyboru:

Cena 100 %

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia  04.09.2023 r. do godziny 14.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdodra.pl lub bezpośrednio do biura Stowarzyszenia.

UWAGA !!!

Przedłużamy składanie ofert do dnia 08.09.2023 r.


WYNIKI Z POSTĘPOWANIA W WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Protokół z wyboru z dnia 11.09.2023r. do pobrania

Print Friendly, PDF & Email