tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Ogłaszamy nabór uzupełniający do Rady Lokalnej Grupy Działania

W celu zapewnienia równowagi sektorowej zgodnie z bieżącymi przepisami oraz w związku z warunkami dostępu w konkursie na wybór Lokalnej Strategii Rozwoju na lata  2023- 2027 ogłaszamy nabór uzupełniający do Rady Lokalnej Grupy Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

Z możliwości kandydowania do RADY LGD wyłączone są osoby reprezentujące sektor publiczny, przez co rozumie się:

osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. wójtów/burmistrzów, radnych gminnych lub powiatowych, sołtysów oraz osoby zatrudnione w jednostkach sektora finansów publicznych w tym samorządowych jednostkach organizacyjnych (również w przypadku gdy w LGD reprezentują sektor społeczny lub gospodarczy na podstawie deklaracji członkowskiej).

Zgłoszenia na formularzu wraz z rekomendacją, należy złożyć osobiście w siedzibie Stowarzyszenia LGD KŁO albo drogą pocztową albo poprzez pocztę elektroniczną w formie skanu podpisanych dokumentów, przy czym ich oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.

Rekomendacje należy złożyć do dnia 31.05.2023 r.

Rekomendacja powinna zawierać:

1) nazwę, dane adresowe podmiotu rekomendującego;

2) imię i nazwisko osoby rekomendowanej, jej miejsce zamieszkania, nr telefonu kontaktowego, adres e-mail;

3) nazwę organu, do którego rekomenduje się danego kandydata;

4) oświadczenia osoby rekomendowanej o wyrażeniu zgody na kandydowanie do konkretnego organu Stowarzyszenia; o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych przez LGD oraz o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej;

5) podpis osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu rekomendującego oraz pieczęć nagłówkową;

Wzór formularza zgłoszeniowego, rekomendacji oraz oświadczenie do pobrania: formularz zgłoszeniowy + rekomendacja + oświadczenie 

Więcej informacji można uzyskać w biurze LGD pod nr tel: 509347189

 

 

Print Friendly, PDF & Email