Jednym z działań, które realizowane jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) jest „LEADER”, czyli wspierany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS).

W podejściu LEADER należy zwrócić uwagę na Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) która jest dokumentem, który stanowi podstawę do działań podejmowanych przez Lokalną Grupę Działania (LGD) w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Istota LSR polega na wskazaniu kierunków rozwoju obszaru nią objętego. Zasadniczym celem pracy nad strategią jest poszukiwanie i zdefiniowanie tych kierunków. Lokalna Strategia Rozwoju opracowywana jest przez Lokalną Grupą Działania (LGD) która jest rodzajem partnerstwa terytorialnego, zrzeszającego przedstawicieli lokalnych organizacji (z sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego) oraz mieszkańców danego obszaru wyznaczonego granicą gmin członkowskich.

LEADER może być realizowany na obszarach wiejskich, przez które (odmiennie niż jest to określone we wspólnych definicjach dla niniejszego programu) rozumieć należy obszar całego kraju, z wyłączeniem obszaru miast o liczbie mieszkańców większej niż 20 000.

Jedna LSR może być realizowana na obszarze zamieszkanym przez minimum 30 000 mieszkańców z obszarów wiejskich i maksimum 150 000 mieszkańców oraz obejmować przynajmniej 2 gminy, których obszary stanowią (bądź zawierają) obszary wiejskie.

Leader jest podzielony na kilka poddziałań,z których najważniejszym dla samych mieszkańców LGD jest poddziałanie Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Udzielana pomoc w ramach tego poddziałania musi spełniać cele szczegółowe dla działania oraz cele określone w LSR i dotyczyć będzie:

 • wzmocnienia kapitału społecznego, w tym z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych i wspieranie partycypacji społeczności lokalnej w realizacji LSR,
 • zakładania działalności gospodarczej i rozwoju przedsiębiorczości, dywersyfikacji źródeł dochodu, w tym tworzenie i rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego,
 • podnoszenia kompetencji osób z obszaru LSR w powiązaniu z zakładaniem działalności gospodarczej, rozwojem przedsiębiorczości lub dywersyfikacją źródeł dochodów,
 • podnoszenia wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska, zmian klimatycznych a także innowacji,
 • rozwoju produktów lokalnych, rozwoju rynków zbytu, z wyłączeniem targowisk,
 • zachowania dziedzictwa lokalnego,
 • rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej,
 • rozwoju infrastruktury drogowej gwarantującej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego (to ostanie działanie nie będzie realizowane w ramach LSR KŁO).

Rodzaj wsparcia:

Pomoc ma formę refundacji lub płatności zryczałtowanej w zależności od rodzaju operacji. W przypadku operacji polegających na rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej pomoc ma formę płatności zryczałtowanej (premii).

Forma wsparcia:

Pomoc będzie udzielana poprzez:

 • operacje (projekty) konkursowe zgłaszane i wybierane w ramach naborów ogłaszanych przez LGD;
 • projekty grantowe – jest to szczególny rodzaj wsparcia tematycznego, w ramach którego LGD będzie udzielać tzw. granty na realizację niewielkich projektów. Granty skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych.
 • operacje własne LGD – projekty realizowane samodzielnie przez LGD.

Beneficjenci: 

osoby fizyczne, osoby prawne, w tym m.in. kółka rolnicze, JST z wyłączeniem województw, ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.

Kwoty i stawki wsparcia: 

Maksymalna kwota pomocy dla danego rodzaju operacji będzie ustalona przez LGD.

Limity pomocy na operacje:

Limit na operacje – 300 000 PLN kwoty pomocy z wyłączeniem operacji z zakresu rozpoczęcie działalności gospodarczej, tworzenia inkubatorów oraz operacji realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych. Limit pomocy na utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego – 500 000 PLN kwoty pomocy. Limit na operację z zakresu rozpoczęcia działalności gospodarczej – 100 000 PLN kwoty pomocy. Limit na operację własną – 50 000 PLN kwoty pomocy.

Print Friendly, PDF & Email