Umowa Ramowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2024-2027 została podpisana 9 stycznia 20024 roku.

Poniżej do pobrania umowa oraz załączniki:

28.02.2024r. został zawarty Aneks nr 1 do umowy ramowej dotyczący wydłużenia terminu przekazania do akceptacji przez ZW, m.in. procedur naborów,  kryteriów oceny wniosków, planu szkoleń i innych załączników

Aneks nr 1 


Umowa Ramowa (Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej)

Zał. nr 1 Lokalna Strategia Rozwoju (Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność) na lata 2023-2027 (z perspektywą do 2029)

Zał. nr 1 do LSR “Cele i przedsięwzięcia”

Zał. nr 2 do LSR “Plan działania”

Zał. nr 3 do LSR “Budżet LSR”

Zał. nr 2 do Umowy ramowej – PLAN KOMUNIKACJI Z LOKALNĄ SPOŁECZNOŚCIĄ na lata 20204-2029

Print Friendly, PDF & Email