OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2023/G z dnia 30.06.2023r. 

O POWIERZENIE GRANTÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO

pn. “Smart Village w Krainie Łęgów Odrzańskich” 

w ramach przedsięwzięcia IV. “Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich działająca na terenie gmin: Głogów (gmina wiejska), Pęcław, Rudna, Jemielno, Ścinawa, Wińsko, Wołów, Brzeg Dolny, Prochowice, Malczyce, Środa Śląska, Miękinia ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantów na realizację zadań w ramach projektu grantowego „Smart village w Krainie Łęgów Odrzańskich w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zasady i tryb realizacji przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” projektów grantowych, o których mowa w art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności zostały określone w Procedurach wyboru i oceny grantobiorców w ramach projektów grantowych, na które składają się:

 • Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020;
 • Zasady przekazania, rozliczania, monitoringu i kontroli grantu;
 • Wzory dokumentów: wniosek o powierzenie grantu, umowa powierzenia grantu, wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania.

ZAKRES TEMATYCZNY NABORU/PROJEKTU GRANTOWEGO

Opracowanie oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi, mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwanych dalej “koncepcjami inteligentnych wsi”, 

w ramach zakresu o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 664 z pozn.zm.).

Cele z Lokalnej Strategii Rozwoju:

Cel ogólny 2  Budowa zintegrowanego, wykształconego i aktywnego społeczeństwa obywatelskiego oraz wzrost poczucia tożsamości mieszkańców z regionem Krainy Łęgów Odrzańskich

Cel szczegółowy 2.1 2.1. Wsparcie różnych form aktywności społecznej i inicjatyw oddolnych na obszarach wiejskich, w szczególności
realizowanych dla przedstawicieli grup defaworyzowanych

Przedsięwzięcie IV. “Aktywne, wykształcone i zintegrowane społeczeństwo obywatelskie”

PLANOWANE DO REALIZACJI W RAMACH PROJEKTU GRANTOWEGO ZADANIA:

Wsparcie projektów dotyczących rozwoju małej infrastruktury turystycznej.

Projekty powinny rozpoczynać się nie wcześniej niż 01.12.2023r., a realizacja zadania przez grantobiorcę nie może trwać dłużej niż 3 miesiące od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu.

PLANOWANE WSKAŹNIKI DO OSIĄGNIĘCIA:

PRODUKTU:  Liczba miejscowości objętych koncepcją rozwoju Smart Village  – 12

REZULTATU: Liczba działań związanych z przygotowaniem oddolnych koncepcji Smart Village (proj. grant) – 12

FORMA WSPARCIA – dotacja

KWOTA POMOCY/GRANTU – 4 000,00 zł

INTENSYWNOŚĆ WSPARCIA – 100% dofinansowania kosztów kwalifikowanych

LIMIT ŚRODKÓW W RAMACH NABORU –  11 200 euro (44 800,00 zł po kursie indykatywnym 4 zł/euro)

KRYTERIA WYBORU – lokalne kryteria wyboru grantobiorców stanowią załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Minimalna ilość punktów, jaką musi uzyskać operacja wynosi 50% możliwej maksymalnej punktacji, co oznacza, że niezbędne minimum do dofinansowania wynosi 19 pkt (50% z 38 pkt).

W przypadku uzyskania przez dwa lub więcej zadań takiej samej liczby punktów na podstawie kryteriów oceny o wyższym miejscu na liście rankingowej decyduje data i godzina wpływu wniosku do biura LGD.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

od 1 sierpnia 2023r. do 30 sierpnia 2023r. do godziny 13:00

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

Biuro Stowarzyszenia LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, Rynek 5 b, 59-330 Ścinawa

TRYB SKŁADANIA WNIOSKÓW

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać bezpośrednio w biurze LGD, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16:00, przy czym w ostatnim dniu naboru wnioski można składać do godz. 13.00

Wniosek wypełnia się w wersji elektronicznej edytowalnej (word) udostępnionej na stronie lgdodr.pl. We wskazanym powyżej terminie, do siedziby LGD należy dostarczyć dwa egzemplarze wydrukowanej papierowej wersji wniosku, opatrzonej czytelnym podpisem/ami lub parafą z pieczęcią osoby/-ób uprawnionej/-ych do reprezentowania Wnioskodawcy (wraz z podpisanymi załącznikami – jeśli dotyczy).

Wniosek powinien być trwale spięty i umieszczony w skoroszycie.

Wnioski złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane.

Za moment złożenia wniosku uznaje się datę wpływu papierowej wersji wniosku do biura LGD.

Złożenie wniosku potwierdza się na kopii wniosku. Potwierdzenie zawiera datę i godzinę złożenia wniosku, pieczęć LGD, podpis osoby przyjmującej wniosek oraz numer nadany wnioskowi.

Ważne: kopie dokumentów, dołącza się w formie kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD lub podmiot, który wydał dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY

O wsparcie może ubiegać się podmiot będący:

a) osobą fizyczną, która jest obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jest pełnoletnia i ma miejsce zamieszkania na obszarze wiejskim objętym Lokalną Strategią Rozwoju (LSR),

b) osobą prawną, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR z zastrzeżeniem odpowiednich zapisów rozporządzenia o wdrażaniu LSR,

c) jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

Podmiot ubiegający się o wsparcie musi posiadać numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej „numerem identyfikacyjnym”.

Grantobiorca nie może prowadzić działalności gospodarczej za wyjątkiem sytuacji określonych w odpowiednich przepisach i wytycznych.

WARUNKI UDZIELENIA WSPARCIA W RAMACH NABORU

Warunkiem udzielenia wsparcia jest zgodność z Lokalną Strategią Rozwoju LGD Kraina Łęgów Odrzańskich tj.:

 1. Złożenie wniosku wraz z wymaganymi załącznikami w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 2. Zgodność z zakresem tematycznym projektu grantowego – Opracowanie oddolnych i lokalnych koncepcji rozwoju wsi, mających na celu wypracowanie efektywnych i niestandardowych rozwiązań lokalnych problemów miejscowości wiejskich dzięki innowacyjnemu podejściu, zwanych dalej “koncepcjami inteligentnych wsi”, 
 3. Zadanie przyczyni się do realizacji wskazanego celu ogólnego, szczegółowego i przedsięwzięcia Lokalnej Strategii Rozwoju, przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników (załącznik nr 2 do ogłoszenia).
 4. Zgodność grantobiorcy z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020,
 5. Zgodność zadania z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze oraz spełniania warunków udzielenia wsparcia obowiązujących w ramach naboru.

oraz

 1. Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru grantobiorców oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Ocena wstępna w zakresie punktów 1-5 dokonywana jest przy zastosowaniu karty weryfikacji, której wzór w podziale na poszczególne części stanowi załączniki nr 3 do ogłoszenia.

Rada LGD dokonuje wyboru zadań wg kryteriów wyboru grantobiorców spośród zadań, które są zgodne z LSR.

Przez zadanie zgodne z LSR rozumie się zadanie, które:

– zakłada realizację celów głównych i szczegółowych LSR, przez osiąganie zaplanowanych w LSR wskaźników dla projektu grantowego, na realizację, którego ogłoszony został nabór;

– jest zgodne z programem, w ramach, którego jest planowana realizacja tego zadania;

– jest zgodne z zakresem tematycznym projektu grantowego, w ramach, którego ma być realizowane zadanie przez grantobiorcę;

– jest objęte wnioskiem o udzielenie wsparcia, który został złożony w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków o przyznanie pomocy.

WYMAGANE DOKUMENTY

Wypełniony formularz wniosku o powierzenie grantu (sporządzony na aktualnym wzorze) wraz z wymaganymi załącznikami.

MIEJSCE UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW

– Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność Lokalnej Grupy Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020 z perspektywą do 2023 roku;

– formularz wniosku o powierzenie grantu;

– formularz umowy powierzenia grantu;

– formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania;

– Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020;

– Zasady przekazania, rozliczania, monitoringu i kontroli grantu;

dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich – www.lgdodra.pl.

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się w powyższymi dokumentami.

MIEJSCE, TERMIN I TRYB UDZIELANEGO DORADZTWA WNIOSKODAWCOM

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich w zakresie opracowywania wniosków wraz z załącznikami, osobiście w siedzibie Biura LGD Kraina Łęgów Odrzańskich (Rynek 5 B, 59-330 Ścinawa), w godzinach pracy biura, tj. w dni robocze od 9:00 do 16:00, po wcześniejszym umówieniu się oraz w każdej gminie LGD według grafiku dyżurów udostępnionych na stronach internetowych gmin i LGD. Jednocześnie informujemy, że nie będzie możliwości sprawdzania dokumentacji w ostatnim dniu naboru.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO OGŁOSZENIA

1.Załącznik nr 1. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców.

Do pobrania:  Załącznik nr 1. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców.

2.Załącznik nr 2. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników.

Do pobrania: Załącznik nr 2. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia wskaźników.

3.Załącznik nr 3. Karta oceny wstępnej (wzór):

3a – karta oceny formalnej – do pobrania

3b – karta oceny zgodności z PROW 2014-2020 – do pobrania

3c – karta oceny zgodności z LSR przez osiągnięcie zaplanowanych wskaźników – do pobrania

Pozostałe dokumenty związane z naborem:

1.Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020(23) Lokalnej Grupy Działania Krainy Łęgów Odrzańskich.

2.Regulamin Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich.

 1. Formularz wniosku o powierzenie grantu w wersji edytowalnej docx
 2. Formularz umowy powierzenia grantu
 3. Formularz wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem końcowym z realizacji zadania
 4. Regulamin naboru wniosków o przyznanie pomocy w ramach projektu grantowego w ramach PROW 2014-2020
 5. Zasady przekazania, rozliczania, monitoringu i kontroli grantu.
Print Friendly, PDF & Email