Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” to grupa partnerska, która tworzyła się, ewoluowała i zmieniała się przez wiele lat. Celem, dla którego powstała było wspólne działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszaru doliny rzeki Odry z szczególnym uwzględnieniem ochrony wyjątkowo cennej przyrody w tym lasów łęgowych, łąk zalewowych i starorzeczu. Obecnie Partnerstwo Kraina Łęgów Odrzańskich zajmuje obszar obejmujący 13 gmin (z czego 12 wchodzi w skład LGD), położonych na odcinku Odry pomiędzy Wrocławiem a Głogowem. Są to gminy: Miękinia, Brzeg Dolny, Malczyce, Środa Śląska, Wołów, Prochowice, Ścinawa, Wińsko, Rudna, Jemielno, Pęcław, Głogów (gmina wiejska) oraz członek wspierający gmina Niechlów.

Grupa partnerska powstała z inicjatywy Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja” i Burmistrza Gminy Ścinawa Stanisławy Lewandowskiej. W 2000 r. 12 gmin leżących w dolinie Odry podpisało deklaratywne porozumienie o współpracy mające na celu wszechstronny, zrównoważony rozwój tego obszaru przy zachowaniu wysokich walorów przyrodniczych. Do tego pierwszego porozumienia przystąpiły następujące gminy Ścinawa, Święta Katarzyna, Wołów, Malczyce, Ruja, Prochowice, Rudna, Wińsko, Pęcław, Jemielno, gmina miejska Głogów, gmina wiejska Głogów.

Formalne zawiązanie grupy partnerskiej nastąpiło 2002 roku na konferencji w Ścinawie. Powołane zostało Partnerstwo Doliny Środkowej Odry w skład którego weszło 19 przedstawicieli samorządów, nadleśnictw, biznesu i organizacji pozarządowych. Po powołaniu partnerstwa prowadzenie sekretariatu z siedzibą w Legnicy powierzono Fundacji Ekologicznej „Zielona Akcja”. Partnerzy z inicjatywy fundacji rozpoczęli realizację wspólnych projektów, między innymi: „Szkoły dla Ekorozwoju”, „W poszukiwaniu dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Szlaku Odry”, „Społeczne Ostoje Przyrody” oraz przedsięwzięć promocyjnych, w tym wydanie map i publikacji, organizacji spływu kajakowego Szlakiem Odry, międzynarodowego rajdu rowerowego, plenerów fotograficznych oraz imprez artystycznych.

Milowym krokiem w rozwoju partnerstwa było utworzenie w 2004 roku Funduszu Partnerstwa Doliny Środkowej Odry. W marcu 2004 uroczyście powołano dziewięcioosobową Radę Funduszu, której zadaniem było podejmowanie decyzji dotyczących przyznawania środków finansowych na małe, lokalne projekty związane ze Szlakiem Odry. Fundusz funkcjonuje do dnia dzisiejszego, wspierając lokalne inicjatywy ze środków gmin i powiatów oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach ogólnopolskiego Programu Działaj Lokalnie.W tamtym czasie Partnerstwo liczyło 40 członków: 20 samorządów lokalnych i ich związków, 16 organizacji pozarządowych, 2 przedsiębiorstwa i 2 nadleśnictwa.

Na przełomie 2005 i 2006 roku w ramach Pilotażowego Programu Leader + realizowane były prace nad Zintegrowaną Strategią Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwa Doliny Środkowej Odry. Był to dokument strategiczny dla Lokalnej Grupy Działania, niezbędny do przystąpienia do II schematu Programu Leader +. W okresie przygotowawczym przez kilka miesięcy odbywały się spotkania i warsztaty poświęcone tworzeniu ZSROW. Warunkiem koniecznym dla budowania partnerstwa był udział społeczny. W trakcie przygotowania ZSROW wyłonili się nowi lokalni liderzy, organizacje pozarządowe oraz grupy
nieformalne, które do dzisiaj angażują się w prace partnerstwa i są aktywnymi członkami obecnej LGD.

Rezultatem realizacji I schematu Pilotażowego Programu Leader + było powołanie Fundacji Partnerstwo Doliny Środkowej Odry (Lokalnej Grupy Działania), która spełniła warunki stawiane przez program oraz przejście do II schematu. Dokonano tego w dniu 9 lutego 2006 roku z inicjatywy pięciu fundatorów. Byli nimi: Fundacja Ekologiczna „Zielona Akcja”, Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A., Zakład Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego w Ścinawie, Towarzystwo Turystyki Rowerowej CROSS w Wołowie oraz Stowarzyszenie Regionalne „Nadodrzański Zakątek” z Wietszyc. Powołano pięcioosobowy zarząd do realizacji Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Partnerstwa Doliny Środkowej Odry oraz Radę Fundacji do podejmowania kluczowych decyzji dotyczących rozwoju. W skład Rady Fundacji weszło 21 podmiotów z trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego. Fundacja objęła swym działaniem obszar 10 gmin położonych wzdłuż rzeki Odry: Środa Śląska, Malczyce, Prochowice, Ścinawa, Rudna, Pęcław, Głogów, Jemielno, Wińsko oraz Wołów.

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Doliny Środkowej Odry zrealizowała w latach 2007 – 2008 projekt pn.: „Rozwój Doliny Środkowej Odry – ludzie, przyroda, kultura, wieś” w ramach Pilotażowego Programu Leader+ (schemat II).

W lutym 2008 roku w Jemielnie, na spotkaniu fundatorów, Zarząd oraz Rada Fundacji zdecydowały o powołaniu Stowarzyszenia przejmującego rolę Lokalnej Grupy Działania. Jednym z powodów było formalne przystąpienie gmin, tak aby mogły zostać pełnoprawnymi członkami organizacji. Zdecydowano również o powiększeniu obszaru partnerstwa o gminy na południowym krańcu obszaru, czyli o gminę Miękinia oraz Brzeg Dolny.

W maju i czerwcu 2008 roku 12 gmin oraz partnerzy posiadający osobowość prawną podjęli uchwały o przystąpieniu do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”. Nowe stowarzyszenie powstało na zebraniu założycielskim w dniu 18 sierpnia 2008r. w Prochowicach. Partnerstwo zmieniło nazwę z Partnerstwa Doliny Środkowej Odry na Partnerstwo Krainy Łęgów Odrzańskich. W kolejnych miesiącach Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich dla LGD zastąpił nowy dokument strategiczny, Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Łęgów Odrzańskich. Zachowano Fundację Partnerstwo Doliny Środkowej Odry zmieniając jej nazwę na Fundacja Partnerstwo Doliny Odry. Obie organizacje przeniosły się wraz z siedzibą partnerstwa do Prochowic i podzieliły zadaniami realizowanymi w partnerstwie. Sekretariat oraz działania związane z udzielaniem dotacji i liderami oraz realizacją Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach programu Leader prowadzi od tamtej pory stowarzyszenie. Fundacja przejęła obowiązki związane z programami pomocniczymi takimi jak Czysty Biznes, Ekomuzea, Szlak Odry, Natura 2000 i inne.

Print Friendly, PDF & Email