Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg specyfikacji:

 1. Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych w zakresie

 • Przygotowanie terenu;
 • Drogi i chodniki;
 • Pozostały teren nieutwardzony (zieleń);
 • Sieci elektryczne i oświetlenie;
 • Wyposażenie terenu.

Zagospodarowania terenu objętego projektem  zamiennym dla zadania inwestycyjnego pn. „Odrzańskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych”

według dokumentacji zamiennej dostępnej na dysku

https://drive.google.com/drive/folders/1qopUZzdtBzHp0yz9DstZ8OaOvfyvH14L?usp=sharing

 

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania objęty zapytaniem określa przedmiar robót załączony do niniejszego zaproszenia lub pod linkiem

https://drive.google.com/file/d/1OlDTRaiBDjRNHhjh_baAZJiM5yqLmqnJ/view?usp=sharing

 

 • zapewnienia kierownika robót z uprawnieniami po swojej stronie na czas realizacji swojego zakresu
 • odpowiednie badania i protokoły sprawdzenia instalacji ;
 • przedłożenia certyfikatów i deklaracji zgodności wbudowanych materiałów
 • wystąpienia do dostawców mediów o zapewnienie dostaw mediów na czas budowy
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą
 • Oferta powinna zawierać:
 1. Dane oferenta
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Cenę brutto za wykonanie usługi.
 4. Termin wykonania i harmonogram robót.
 5. Doświadczenie oferenta

Kryterium wyboru

Cena 100 %

 1. Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia  26.01.2024 r. do godziny 14.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdodra.pl lub bezpośrednio do biura Stowarzyszenia.

WYNIKI Z POSTĘPOWANIA W WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Protokół z dnia 30.01.2024r. do pobrania

 

plakat z logotypami programu dofinasowanego z UE Obowiązek informacyjny
Print Friendly, PDF & Email