Najczęściej zadawane pytania

 1. Jak udokumentować miejsce zamieszkania na terenie objętym LSR?

Do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć:

Dokument tożsamości – kopia.

Do wniosku należy dołączyć kopię dokumentu tożsamości. Kopie strony/stron powinny zawierać dane osobowe oraz adres zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. Jeżeli podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy będący obywatelem Polski z jakiegoś powodu nie może załączyć kopii dowodu osobistego, może załączyć kopię paszportu wraz z zaświadczeniem z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu zameldowania na pobyt czasowy lub stały na podstawie, którego UM będzie mógł potwierdzić miejsce zamieszkania podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy. W przypadku wspólników spółki cywilnej należy załączyć kopie dokumentów tożsamości każdego ze wspólników spółki.

lub

Zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku, gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U. poz. 212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 1 miesiąc przed złożeniem wniosku oprzyznanie pomocy w przypadku operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej – oryginał i wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy w przypadkupozostałych operacji realizowanych przez osoby fizyczne, w tym projektów dotyczących rozwijania działalności gospodarczej – oryginał

UWAGA: W przypadku, gdy podmiotem ubiegającym się o przyznanie pomocy jest osoba fizyczna, której adres zamieszkania wpisany w części B.II. pole 7. wniosku różni się od adresu zameldowania na pobyt stały podanego w dokumencie tożsamości, należy dołączyć do wniosku zaświadczenie z właściwej Ewidencji Ludności.

 1. Czy składając wniosek o przyznanie pomocy na rozwój działalności gospodarczej muszę mieć pozwolenie na budowę?

Jeżeli na podstawie przepisów prawa budowlanego istnieje obowiązek uzyskania takich pozwoleń to do wniosku o przyznanie pomocy należy załączyć kopię decyzji o pozwoleniu na budowę.

Jednak w sytuacji, gdy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy nie dysponuje ostatecznym pozwoleniem na budowę w dniu składania wniosku, decyzję taką powinien dostarczyć najpóźniej na etapie składania pierwszego wniosku o płatność.

 1. Jakie działania będą wspierane w nowym okresie programowania?

Pomoc będzie przyznawana w zakresie:

1) Wzmocnienia kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.

2) Rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (gminy: Brzeg Dolny, Głogów [gm. wiejska], Jemielno, Malczyce, Miękinia, Pęcław, Prochowice, Rudna, Ścinawa, Środa Śląska, Wołów oraz Wińsko) poprzez:

 • Podejmowanie działalności gospodarczej,
 • Tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego będących przedsiębiorstwami spożywczymi,
 • Rozwijanie działalności gospodarczej,

– w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

3) Wspierania współpracy między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR:

 • w ramach krótkich łańcuchów dostaw, lub
 • w zakresie świadczenia usług turystycznych, lub
 • w zakresie rozwijania rynków zbytu lub usług lokalnych.

4) Rozwoju rynków zbytu produktów i usług lokalnych, z wyłączeniem operacji polegających na budowie i modernizacji targowisk.

5) Zachowania dziedzictwa lokalnego.

6) Budowy lub przebudowy ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, lub kulturalnej.

7) Promowania obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych.

Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich w ramach powyższych działań określonych przepisami ogólnymi zaplanowała w swojej lokalnej strategii rozwoju (LSR) dwa cele główne i 5 przedsięwzięć i odpowiadających im celów szczegółowych. Zakres działań opisany jest w LSR, z którą należy się zapoznać.

 1. Kto może ubiegać się o pomoc?

O wparcie może ubiegać się osoba fizyczna (pełnoletni obywatel państwa członkowskiego UE, mający miejsce zamieszkania na obszarze objętym LSR – jeśli nie wykonuje działalności gospodarczej lub miejsce, w którym wykonuje działalność gospodarczą znajduje się na obszarze objętym LSR), osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR.

 1. Jak rozumieć obszar wiejski?

Obszar wiejski to obszar z wyłączeniem miejscowości powyżej 20 tys. mieszkańców, co w naszym przypadku oznacza, że cały obszar LGD i wszystkie jego miejscowości kwalifikują się do wsparcia. Jednocześnie, dla niektórych działań przewidziano kryterium wyboru premiujące działania w miejscowościach do 5 tys. mieszkańców.

 1. Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać pomoc na podjęcie działalności gospodarczej?

Pomoc na podjęcie działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli osoba ubiegająca się o jej otrzymanie:

 • nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników,
 • w okresie 2 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywała działalności gospodarczej,
 • w szczególności nie był wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

– i nie została jej dotychczas przyznana pomoc na operację w tym zakresie.

Operacja musi zakładać:

Podjęcie we własnym imieniu działalności gospodarczej, i jej wykonanie do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, oraz:

a) Zgłoszenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy do ubezpieczenia emerytalnego, ubezpieczeń rentowych i ubezpieczenia wypadkowego z tytułu wykonywania tej działalności i podleganie tym ubezpieczeniom do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej, lub

b) Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne, gdy jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, zatrudnienie osoby, dla której zostanie utworzone miejsce pracy, na podstawie umowy o pracę, a także utrzymanie utworzonych miejsc pracy do dnia, w którym upłynie 2 lata od dnia płatności końcowej;

7. Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pomoc na rozwój działalności gospodarczej?

Pomoc na rozwój działalności gospodarczej jest przyznawana, jeżeli:

1) Podmiot ubiegający się o jej przyznanie w okresie 3 lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy wykonywał łącznie co najmniej przez 365 dni działalność gospodarczą oraz nadal ją wykonuje

2) Operacja zakłada:

a) utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne i jest to uzasadnione zakresem realizacji operacji, a osoba dla której zostanie utworzone miejsce pracy, zostanie zatrudniona na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę

b) utrzymanie miejsc pracy, w tym miejsc pracy, które zostaną utworzone w ramach realizacji operacji, do dnia, w którym upłyną 3 lata od dnia wypłaty płatności końcowej

3) podmiotowi ubiegającemu się o jej przyznanie nie została dotychczas przyznana pomoc na operację w zakresie podejmowania działalności gospodarczej, lub w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego lub upłynęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy w tym zakresie;

Warunek utworzenia miejsca pracy nie jest wymagany w przypadku ubiegania się o pomoc nie większą niż 25 tys. zł, przy czym minimalna wartość projektu musi wynieść 50 tys. zł.

 1. Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać na rozpoczęcie działalności gospodarczej?

Wysokość wsparcia na rozpoczęcie działalności gospodarczej ustalono na poziomie:

 • 100 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Turystyka na Szlaku Odry”, czyli projekty związane z szeroko rozumianą turystyką i rekreacją.
 • 50 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Marka Krainy Łęgów Odrzańskich”, czyli projekty związane z rękodziełem, rzemiosłem i produktem lokalnym.
 • 60 tys. zł dla operacji realizowanych w ramach przedsięwzięcia „Przedsiębiorczy mieszkańcy Krainy Łęgów Odrzańskich”, czyli projekty związane z pozostałymi sektorami poza działalnością wykluczoną przepisami ogólnymi – patrz pyt. 7.

UWAGA: są to kwoty stałe, tzn. wnioskowane kwoty muszą odpowiadać (być równe) wysokości wsparcia przyznawanego na rozpoczynanie działalności gospodarczej określonego powyżej. Jednocześnie opracowany biznes plan będzie musiał być uzasadniony ekonomicznie, co oznacza, że planowane inwestycje muszą uzasadnić wnioskowaną kwotę. Należy również zwrócić uwagę na racjonalność kosztów, bo każde obniżenie ze względu na brak racjonalności/uzasadnienia obniży automatycznie wysokość pomocy, a tym samym będzie przesłanką do nieprzyznania wsparcia, jako że kwota wsparcia jest sztywna i nie ulega zmianom.

 1. Jakiej wysokości wsparcie można otrzymać na rozwój działalności gospodarczej?

Wysokość wparcia na rozwój działalności gospodarczej ustalono na poziomie:

 • do 300 tys. zł – do 70 % kosztów kwalifikowanych (w postaci refundacji).
 1. Czy w przypadku zakładania nowej działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Tak. Dla nowych przedsiębiorców 80% kwoty wsparcia wypłacone zostanie po podpisaniu umowy, a 20% po zrealizowaniu operacji zgodnie z biznesplanem.

 1. Czy w przypadku rozwijania działalności gospodarczej mogę liczyć na otrzymanie części dofinansowania przed zrealizowaniem operacji?

Nie. Wparcie ma formę refundacji, czyli zwrotu poniesionych wydatków.

 1. Od kiedy można ponosić wydatki w ramach projektu?

Co do zasady wydatki są kwalifikowane dopiero od momentu podpisania umowy o dofinansowanie, a  wykonanie zakresu rzeczowego zgodnie z zestawieniem rzeczowo – finansowym operacji, w tym poniesienie przez beneficjenta kosztów kwalifikowanych operacji powinno nastąpić w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy. Przed podpisaniem umowy można ponieść i zaliczyć do kosztów kwalifikowanych jedynie koszty ogólne poniesione po 1 stycznia 2014 roku.

 1. Czy wsparcie na działania związane z przedsiębiorczością można otrzymać na każdą prowadzoną działalność?

Nie, przepisy ogólne wykluczyły ze wsparcia działalność gospodarczą sklasyfikowaną jako:

 • działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach;
 • górnictwo i wydobywanie;
 • działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobywanie;
 • przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków;
 • wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej;
 • produkcja chemikaliów oraz wyrobów chemicznych;
 • produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych wyrobów farmaceutycznych;
 • produkcja metali;
 • produkcja pojazdów samochodowych, przyczep, naczep oraz motocykli;
 • transport lotniczy i kolejowy;
 • gospodarka magazynowa.
 1. Jakie koszty można refundować w ramach pomocy na rozwój działalności gospodarczej?

Pomoc na rozwój działalności gospodarczej przyznawana jest w formie refundacji kosztów kwalifikowanych, do których zalicza się koszty:

 • koszty ogólne,
 • zakupu robót budowlanych lub usług,
 • zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego oraz zakupu patentu, licencji lub wynagrodzeń za przeniesienie autorskich prawa majątkowych lub znaków towarowych,
 • najmu lub dzierżawy maszyn, wyposażenia lub nieruchomości,
 • zakupu nowych maszyn lub wyposażenia,
 • zakupu środków transportu, z wyłączeniem zakupu samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 łącznie z kierowcą,
 • zakupu rzeczy innych niż wymienione,  w tym materiałów,
 • wynagrodzenia i innych świadczeń, o których mowa w kodeksie pracy, związanych z pracą pracowników beneficjenta, a także inne koszty ponoszone przez beneficjenta na podstawie odrębnych przepisów związanych z zatrudnieniem tych pracowników,
 • podatku od towarów i usług (VAT).

Uwaga: przy ustalaniu wysokości pomocy koszty ogólne są uwzględniane w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, a koszty zakupu środków transportu – w wysokości nieprzekraczającej 30% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji, pomniejszonych o koszty ogólne.

 1. Czy VAT jest kwalifikowany?

Koszt podatku od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowalnym, zgodnie z art. 69 ust. 3 lit. c rozporządzenia nr 1303/2013, tzn. jest kosztem kwalifikowalnym, z wyjątkiem podatku, który można odzyskać na mocy prawodawstwa krajowego VAT. Powyższe oznacza, że w wielu przypadkach będzie konieczne uzyskanie interpretacji indywidualnej. Zwracamy uwagę, że mowa jest o możliwości odzyskania podatku, a nie o zamiarze.

 1. Co to są koszty ogólne?

Zgodnie z art. 45 ust. 2 lit. c rozporządzenia nr 1305/2013 UE kosztami ogólnymi są  koszty  związane z wydatkami w zakresie a) kosztów budowy, nabycia, włącznie z leasingiem, lub modernizacji nieruchomości; b) kosztów zakupu lub leasingu nowych maszyn i wyposażenia do wartości rynkowej majątku, czyli koszty takie jak honoraria architektów, inżynierów, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo w zakresie zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w tym studia wykonalności.

Print Friendly, PDF & Email

Baza pytań i odpowiedzi udostępnionych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opublikowała najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi dotyczące różnych działań wdrażanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w tym w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, czyli obszarem wdrażanym przez lokalne grupy działania, popularnie nazywanym „Leaderem”.

Agencja będzie cyklicznie, co drugi piątek,  aktualizować zestawienia, zachęcamy zatem wszystkich zainteresowanych do regularnego zaglądania na stronę. 

Link do strony z odpowiedziami ARiMR (poddziałanie 19.2.)

Print Friendly, PDF & Email

Wybrane odpowiedzi udzielone przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (źródło: ww.minrol.gov.pl)

 1. Czy można kupić maszyny używane?

Co do zasady koszt zakupu maszyn używanych nie jest kosztem kwalifikowalnym. Wyjątkiem od tej zasady jest przypadek zakupu maszyny używanej będącej eksponatem w ramach realizacji operacji z zakresu zachowania dziedzictwa lokalnego

 1. Czy w ramach premii można 100% sfinansować środek transportu na 100 tys. zł?

W przypadku premii nie można mówić o kosztach kwalifikowalnych operacji, lecz o zadaniach, do których wykonania zobowiązuje się beneficjent. Wartość tych zadań mają odpowiadać wysokości premii. Załącznikiem do wniosku o przyznanie pomocy będzie biznesplan, który musi zawierać wszystkie zasoby, zadania do wykonania, w tym liczbę utworzonych miejsc pracy oraz cele pośrednie i końcowe operacji. Osiągniecie celów operacji nie jest możliwe, przy założeniu wydatkowania wszystkich środków na jedno zadanie np. zakup środka transportu.

 1. Czy zakup gruntów jest kosztem kwalifikowalnym?

Koszt zakupu gruntu nie jest kosztem kwalifikowanym.

 1. Czy możliwe jest podnoszenie kompetencji pracownika firmy wnioskodawcy nowozatrudnionego w wyniku realizacji operacji współfinansowanej ze środków LGD? (zakres § 2 ust.1 pkt.2d)

Tak

 1. Czy możliwe jest podnoszenie kompetencji pracownika firmy wnioskodawcy wcześniej pracującego w tej firmie? (zakres § 2 ust.1 pkt.2d)

Tak, jeżeli jest to niezbędne do realizacji np. przy realizacji operacji polegającej na zakupie 2 nowoczesnych maszyn (przy dotychczasowym zatrudnieniu jednego operatora, który obsługiwał inny model tej maszyny) jest nie tylko uzasadnione, lecz niezbędne do realizacji operacji

 1. Czy kursy/ „podnoszenie kompetencji” muszą być ściśle związane z charakterem działalności gospodarczej o wsparcie której ubiega się wnioskodawca (np. projekt „inwestycyjny” dotyczyłby branży gastronomicznej a kurs – prawa jazdy na samochody ciężarowe”)? (zakres § 2 ust.1 pkt.2d)

Tak, zakres zadania z zakresu podnoszenia kwalifikacji musi być ściśle powiązany z realizacją pozostałych zadań.

 1. Jak traktować wnioskodawców nie wykonujących działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej np. rolnik prowadzący działalność agroturystyczną/ twórcy ludowi – osoby fizyczne. Czy mogą być grantobiorcami (spełniają wymóg, o którym mowa w § 29 ust. 4 pkt. rozporządzenia w sprawie wdrażania LSR)?

Działalnością gospodarczą, zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875, 978 i 1197), jest zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Działalność rolnicza jest działalnością gospodarczą (spełnia wszystkie przesłanki określone w ww. definicji działalności gospodarczej), tyle tylko, że nie stosuje się do niej przepisów tej ustawy z uwagi na brzmienie art. 3 tejże ustawy. Rolnik prowadzący tzw. działalność agroturystyczną (tj. rolnik ubezpieczony w KRUS, nie prowadzący dodatkowej działalności gospodarczej zarejestrowanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) udostępniający pokoje w gospodarstwie) wykonuje działalność gospodarczą – wykonuje usługę polegającą na udostępnianiu pokoi w gospodarstwie, ww. ustawa zwalnia ich jedynie z wykonania pewnych obowiązków, np. z obowiązku rejestracji działalności w CEIDG. W związku z tym rolnik nie może ubiegać się o powierzenie grantu. W przypadku działalności jaką wykonują twórcy ludowi również należy zweryfikować, czy działalność ta spełnia przesłanki wymienione w art. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 1. Czy realizowane przez nich projekty z uwagi na fakt prowadzenia działalności agroturystycznej należy – z definicji– traktować jako związane z „przedsiębiorczością”?

Tak.

 1. Jak należy definiować pojęcie „utrzymania miejsca pracy”? W jaki sposób wnioskodawca ma udowodnić utrzymanie miejsc pracy?

Jako zachowane stanowisko pracy tj. na tym stanowisku była i jest zatrudniona osoba (niekoniecznie przez cały okres ta sama) pobierająca wynagrodzenie. Potwierdzeniem jest składana deklaracja ZUS. Istotne jest jednak to, że w ramach operacji jedynie w przypadku inkubatora oraz współpracy pomiędzy podmiotami gospodarczymi wynagrodzenie jest kosztem kwalifikowalnym.

 1. Czy jeśli o wsparcie ubiega się przedsiębiorca zatrudniający 8 osób realizacja projektu powinna pozwolić na „utrzymanie” miejsc pracy co najmniej tych 8 osób?

TAK. Należy również zwrócić uwagę, że w przypadku rozwijania przedsiębiorczości nie wystarczy utrzymanie miejsc pracy, musi zostać stworzone przynajmniej jedno nowe miejsce pracy.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email