Rok 2022 w liczbach:

Łączna liczba wniosków złożonych w konkursie – 28
Liczba wniosków zrealizowanych –14
Liczba wniosków odrzuconych po ocenie formalnej – 0
Całkowita kwota jaka została poniesiona w projektach: 91 021,43 zł

Liczba osób zaangażowanych w pracę przy projektach od strony organizacyjnej – 291
Liczba wolontariuszy – 138
Liczba osób uczestniczących w działaniach realizowanych w ramach projektów jako odbiorcy – 3 353

” Harcerze w plenerze” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: 20 Wołowska Drużyna Starszoharcerska “Przełęcz” (inicjatywa DL)

Dotacja z ODL: 2 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 0,00 zł
Wkład własny finansowy: 3 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 500,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 15
Odbiorcy projektów – 80 osób

Celem projektu “Harcerze w plenerze” było promowanie różnych form aktywności i edukacji związanych z harcerstwem i kształtowaniem postaw obywatelskich, ekologią wokół nas, spędzaniem wolnego czasu w grupie i rozwijanie zainteresowań wśród dzieci i młodzieży. Dawanie dobrego przykładu młodszym harcerzom i osobom, które do nas chętnie się przyłączą.

Podczas realizacji projektu przeprowadzono cykl działań, zajęć dla harcerzy, dzieci i młodzieży mieszkających w Lubiążu i okolicy. Spotkaliśmy się z lubiąskimi seniorami, z którymi poruszyliśmy tematy historii Lubiąża, dawnego harcerstwa rozmawiając z najstarszymi z nich. Okazało się, że wielu seniorów należało do Związku Harcerstwa Polskiego. Były wspomnienia, wspólne śpiewy i bardzo ważne tematy: o potrzebach seniorów, samotności i pomocy. Spędzony czas w Lubiążu okazał się dla nas wspaniałą przygodą. Spotykaliśmy się również z Ochotniczą Strażą Pożarną otrzymując mnóstwo wiedzy na temat bezpieczeństwa i pierwszej pomocy. Zapoznaliśmy się ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym. Był to mile i pożytecznie spędzony dzień, który zakończył się wspólnym ogniskiem. Kolejny czas przewidziany w Lubiążu to dzień sprzątania Lasku Św. Jadwigi połączony z grą terenową.

Na terenie Lubiąża przygotowaliśmy stanowiska, przy których należało wykonać ściśle określone zadania zgodnie z instrukcją. Tylko wówczas można było przejść do następnego punktu. Liczył się czas i najlepiej wykonane zadania. Gra terenowa okazała się najlepszą przygodą dla dzieci i młodzieży biorących w niej udział. Nasz cel i zamierzenia zostały w pełni osiągnięte.

“ Owadzie Osiedla pod…..” (gm. Wińsko)

Wnioskodawca/Realizator: Koło Gospodyń Wiejskich w Piskorzynie

Czas trwania całego projektu – 198 dni
Dotacja z ODL: 4 125,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 4 818,00 zł
Wkład własny finansowy: 862,64 zł
Całkowita wartość projektu: 9 805,64 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 38
Odbiorcy projektów – 60 osób

Projekt został zrealizowany według założeń ujętych we wniosku: osiągnięto założone i cele. Powstały miejsca ciekawe przyrodniczo w miejscowości Piskorzyna i Naroków wspólna praca zintegrowała mieszkańców . Owadzie osiedla stworzyły miejsca przyjazne owadom oraz ciekawe estetyczne zakątki w dwóch wsiach. Powstałe osiedla przyniosły efekty ekologiczne oraz estetyczny. Mieszkańcy wspólnie pracowali nad stworzeniem tych miejsc. Dzieci wraz z opiekunami chętnie brali udział w tworzeniu osiedli, ponownie wykorzystano stare palety, papier falisty, cegły dziurawki. Mieszkańcy chętnie uczestniczyli w imprezach i warsztatach tematycznych.

“Zaczarowany świat w makramie.” (gm. Brzeg Dolny)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi Pogalewo Wielkie “RAZEM”

Czas trwania całego projektu – 90 dni
Dotacja z ODL: 2 900,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 320,00 zł
Wkład własny finansowy: 156,45 zł
Całkowita wartość projektu: 4 376,45 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 5
Odbiorcy projektów – 20 osób

Projekt “Zaczarowany świat w makramie” był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców naszego sołectwa. Po dwóch latach pandemii z radością wróciliśmy do naszych spotkań w świetlicy, które są jedyną atrakcją w naszej wsi. Okazało się, że warsztaty z makramy to był dobry pomysł. Na spotkania przychodziło około 20 osób w różnym wieku, od 10 lat do 60+. Międzypokoleniowe zajęcia artystyczne sprzyjały odprężeniu i były okazją do wspólnego działania oraz wymiany doświadczeń między starszymi i młodszymi uczestnikami. Pozwalały na zdobycie nowych rękodzielniczych doświadczeń, ale także na budowanie więzi i kształtowanie wartości takich jak: wzajemny szacunek, zrozumienie, kultywowanie tradycji. Poznawaniu makramowych splotów towarzyszyła ciepła atmosfera i rozmowy, a samodzielnie wykonane przedmioty cieszyły oczy i podnosiły poczucie własnej sprawczości.

“ZDROWE CIAŁO – ZDROWA GŁOWA” (gm. Głogów)

Wnioskodawca/Realizator: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie / Grupa Aktywnych Mieszkańców gminy Ścinawa

Czas trwania całego projektu – 90 dni
Dotacja z ODL: 3 700,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 350,00 zł
Wkład własny finansowy: 2 670,00 zł
Całkowita wartość projektu: 6 720,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 12
Odbiorcy projektów – 50 osób

W tym projekcie zależało nam przede wszystkim aby doprowadzić do balansu między ciałem a umysłem naszych mieszkańców, którzy przez pandemię Covid-19 zmuszeni byli do całkowitej izolacji. Przygotowane przez nas propozycje zachęciły naszych mieszkańców do większej aktywności fizycznej na świeżym powietrzu a przede wszystkim na wspólne spędzanie czasu. Celem była integracja różnych grup wiekowych co udało się osiągnąć poprzez wycieczki, spływ kajakowy oraz rajd rowerowy. Umiejętności interpersonalne uczestników zostały zauważone dzięki udziałowi w warsztatach rękodzielniczych. Najważniejszymi korzyściami dla społeczności lokalnej było pobudzenie rozwoju kapitału społecznego, świadomości oraz poznanie dziedzictwa historyczno-przyrodniczego. Spływ kajakowy okazał się bardzo dobrym pomysłem ponieważ mieszkańcy nigdy nie korzystali z takiej formy wypoczynku a załapali przysłowiowego bakcyla i dzięki temu w przyszłości wiemy, że będziemy organizować spływy w miarę możliwości finansowych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się również warsztaty zarówno dla dzieci jak i dla starszych mieszkańców. Dzięki nim okazało się, że wśród mieszkańców znalazły się Panie przejawiające duże zdolności manualne wcześniej niewykorzystywane. zainicjowane wydarzenia pozwoliły na wymianę różnorodnych doświadczeń między uczestnikami projektu. Rajd rowerowy z nutką historii to był czas bardzo dobrze wykorzystany ponieważ połączono przyjemne z pożytecznym. Uczestnicy rajdu poznali lokalną historię miejscowości Wschowy, odwiedzili muzeum i lapidarium. Z całą pewnością projekt zasłużył się mieszkańcom poprzez wspólne tworzenie atrakcji turystycznych , tworzenie możliwości do uczenia się, rozwoju osobistego w społeczności lokalnej jak również tworzenie nowych atrakcyjnych możliwości spędzania wolnego czasu.

“Amatorski Klub Rowerowy “BABA NA ROWERZE”” (gm. Wińsko)

Wnioskodawca/Realizator: Fundacja Eventsilesia

Czas trwania całego projektu – 141 dni
Dotacja z ODL: 3 700,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 500,00 zł
Wkład własny finansowy: 209,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 409,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 6
Odbiorcy projektów – 50 osób

W ramach projektu udało się zachęcić i zmotywować kilkanaście kobiet do regularnego uprawiania jazdy na rowerze, oraz kilkadziesiąt osób do udziału w dwóch zorganizowanych wycieczkach rowerowych. Udało się osiągnąć główny cel projektu jaki było upowszechnianie zdrowego i aktywnego stylu życia, szczególnie wśród zapracowanych kobiet w wieku średnim. Dobro wspólne, które udało nam się rozwinąć dzięki realizacji projektu to zdrowie i kondycja mieszkańców Krainy Łęgów Odrzańskich. W ciągu czterech miesięcy zorganizowano około 20 treningów/wycieczek rowerowych na terenach gmin Wińsko, Jemielno, Wołów i Miękinia, w naszych amatorskich treningach wzięło udział w sumie 20 osób, oraz ponad 30 osób w dwóch wycieczkach rowerowych. Podczas wycieczek miały miejsce przystanki tematyczne z opowieściami o atrakcjach i zabytkach naszego regionu, na zakończenie Pikniku Rowerowego w Lubiążu odbyły się konkursy krajoznawcze z nagrodami dla wszystkich uczestników. Zorganizowaliśmy również poczęstunek, piekliśmy sami podpłomyki na ognisku. Piknik Rowerowy do Lubiąża został zabezpieczony przez Ratownicza Grupę Harcerską Cichociemni.

“Kulturalne Połączenia” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Fundacja MY

Czas trwania całego projektu – 118 dni
Dotacja z ODL: 3 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2 040,00 zł
Wkład własny finansowy: 175,00 zł
Całkowita wartość projektu: 5 715,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 15
Odbiorcy projektów – 85 osób

Głównym celem projektu było stworzenie nowych i ciekawych możliwości spędzania wolnego czasu dla grupy z Powiatowego Ośrodka Wsparcia – Środowiskowy Dom Samopomocy w Wołowie oraz włączanie, integrowanie i aktywizowanie różnorodnej grupy mieszkańców wokół wspólnych spotkań, wydarzeń, doświadczeń. Projekt zakładał włączanie mieszkańców w działania oparte na dialogu bez podziałów i wykluczeń oraz budowanie relacji partnerskich z lokalnymi przedsiębiorstwami, instytucjami, organizacjami. W ramach projektu współtworzono i zorganizowano: Weekendowy Festiwal Pizzy w lokalnej Pizzerii Papi oraz Wieczór z kabaretem w lokalnym klubie muzycznym Nowa Forma, będący efektem warsztatów tearalno-kabaretowych. Podczas realizacji zadania przeprowadzono wszystkie przewidziane działania: warsztat z tworzenia włoskiej pizzy, warsztaty teatralno-kabaretowe, wystawienie skeczu. Dzięki wsparciu i zaangażowaniu partnerów oraz wnioskodawcy udało się zrealizować dodatkowe działania w projekcie, takie jak: akcja degustacyjna na mieście, integrujące warsztaty artystyczne i muzyczne, wieczorny koncert dla mieszkańców oraz większa ilość warsztatów teatralno-kabaretowych dla grupy z Powiatowego Ośrodka Wsparcia.

Osiągnięte efekty i korzyści w ramach realizowanego zadania to: zdobywanie nowych doświadczeń i możliwości spędzania czasu wolnego przez osoby z POW, integracja różnorodnej grupy mieszkańców – dzieci, młodzież, osoby dorosłe, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami podczas wspólnych spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, rozwój wrażliwości i pozytywnej postawy wobec drugiego człowieka, rozwój kompetencji społecznych w obszarze nawiązywania dialogu bez podziałów i wykluczeń, rozwój lokalnych partnerstw z przedsiębiorcami, instytucjami kultury, organizacjami, wyrównywanie dostępu do usług i przestrzeni, które oferuje miasto dla osób z niepełnosprawnościami.

“Integracja Lokalnej Społeczności poprzez poznawanie walorów Krainy Łęgów Odrzańskich edycja II” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Ochotnicza Straż Pożarna w Krzydlinie Małej

Czas trwania całego projektu – 143 dni
Dotacja z ODL: 5 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 440,00 zł
Wkład własny finansowy: 3 076,62 zł
Całkowita wartość projektu: 10 016,62 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 10
Odbiorcy projektów – 215 osób

Głównym celem projektu była integracji lokalnej społeczności poprzez poznawanie walorów turystycznych, historycznych oraz przyrodniczych KŁO przy jednoczesnej nauce o bezpieczeństwie w różnych aspektach współczesnego świata. Zaobserwowaliśmy, że podczas pierwszej edycji projektu lokalna społeczność otworzyła się na walory KŁO jakie posiadamy w najbliżej okolicy, dlatego kontynuowaliśmy działania z poznawaniem innej oferty, którą posiada “Kraina Łęgów Odrzańskich”. Przyczyniliśmy się do zwiększenia dbałości o najbliższe otoczenie, zarówno pod kątem ekologicznym jak i historycznym. Przybliżenie uczestnikom projektu walorów przyrodniczo-historycznych, poprawiło jakości życia oraz posłużyło pobudzaniu aspiracji rozwojowych lokalnej społeczności co już pokazała pierwsza edycja projektu i zwiększenie zaangażowania mieszkańców w realizację licznych projektów realizowanych przez nasze OSP. Po raz kolejny ludzie byli zaskoczeni walorami turystycznymi, kulturalnymi i historycznymi naszej najbliższej okolicy i KŁO. Prowadziliśmy naukę o ekologii. Jako stowarzyszenie OSP w Krzydlinie Małej posiadamy odpowiednie wyposażenie i doświadczenie w realizacji programów o bezpieczeństwie i ekologii. Jednocześnie zachęciliśmy mieszkańców to turystyki rowerowej Szlaku Odry poprzez organizację rajdów rowerowych i poznawanie szlaków rowerowych. Cele projektu były realizowane siłami i zasobami mieszkańców oraz OSP Krzydlina Mała. Mając w okolicy takie zasoby, koniecznym jest je wykorzystać dla dobra społeczności. Nawiązaliśmy współprace z licznymi podmiotami w celu realizacji działań podjętych w projekcie. Nasz projekt polegał na integracji lokalnej społeczności poprzez poznawanie walorów turystycznych, historycznych oraz przyrodniczych KŁO.W ramach działań podjętych w czasie trwania projektu zrealizowaliśmy następujące etapy:1.Nauka podstaw ekologii poprzez zapoznanie dlaczego pszczoły nam są tak potrzebne: Wizyta w Edukacyjnej Ścieżce Pszczelarskiej Pasieka ZUZIA Domaszków, ma ona charakter interaktywny. Poszerza wiedzę o roli pszczół, miododajności drzew, krzewów i kwiatów, co odzwierciedla się w pozyskiwaniu wyższych plonów dla rolników i sadowników. Tematyka ścieżki wpływa na świadomość ekologiczną ludzi – rajd rowerowy. W ramach pierwszego zadania zasadziliśmy również 10drzew miododajnych pozyskanych przez nasze stowarzyszenie od związku pszczelarskiego i Nadleśnictwa Wołów oraz zasialiśmy łąkę kwietną w miejscu oznaczonym certyfikatem “KŁO Poleca”.2Rajdy rowerowe w celu zapoznania mieszkańców naszej miejscowości z walorami historycznymi i przyrodniczymi KŁO oraz Szlaku Odry. W ramach drugiego zadania odbył się rajdy rowerowe do miejscowości Lubiąż miejsce historyczno-przyrodniczą dla najmłodszych uczestników projektu.3.Spływ kajakowy Sądowel – Osetno zorganizowany przez stowarzyszenie MEANDER przy jednoczesnym zapoznaniu walorów turystycznych i ekologicznych. 4.Odgłosy zwierząt warsztaty ekologiczne przeprowadzone przez Koło Łowieckie “LEŚNIK”.5.Warsztaty ceramiczne zorganizowane w świetlicy wsi Krzydlina Mała były świetną okazją do wspólnej integracji i stworzenia wspólnych wyrobów podsumowujących całość projektu . Całość zadania jest skierowana na wsparcie lokalnych stowarzyszeń KŁO.

“Senioralna pracownia rękodzieła” (gm. Malczyce)

Wnioskodawca/Realizator: Uniwersytet Seniorów Trzeciego Wieku w Malczycach

Czas trwania całego projektu – 121 dni
Dotacja z ODL: 4 700,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2 400,00 zł
Wkład własny finansowy: 441,88 zł
Całkowita wartość projektu: 7 541,88 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 36
Odbiorcy projektów – 198 osób

Realizacja zadania “Senioralna pracownia rękodzieła” z zakresu rozwoju i promocji kultury oraz ochrony dziedzictwa narodowego o charakterze lokalnym, poznawanie historii gminy, uniwersytet seniorów trzeciego wieku w Malczycach realizował zgodnie ze statutem. Działania na rzecz seniorów – emerytów i rencistów, podejmowanie i rozwijanie inicjatyw poprzez; wspieranie działań edukacyjnych, kulturalnych, ekologicznych i rehabilitacyjnych, zapobiegających marginalizacji społecznej osób starszych. Realizacja z zakresu programu przyczyniła się do osiągnięcia następujących rezultatów: z zakresu rękodzieła artystycznego, poznanie i rozwijanie rękodzieła w gminie Malczyce, rozwijanie tradycji rękodzieła w gminie oraz zdolności społeczeństwa do wdrażania tradycji rękodzielnictwa, wyroby z gliny, szydełkowanie, ozdoby świąteczne i gminne pamiątki twórców ludowych. Zadanie zostało zrealizowane przez słuchaczy uniwersytetu seniorów Malczyce. Głównym celem było przygotowanie “Senioralnej pracowni rękodzieła” do prowadzenia zajęć ze słuchaczami. Prace polegały na odnowieniu pomieszczenia, instalacji stołów ( zakupionych i zebranych od osób i firm) do prowadzenia zajęć praktycznych, montażu i instalacji zakupionych regałów oraz zakup materiałów potrzebnych do prowadzenia zajęć. Tak przygotowana senioralna pracownia rękodzieła została udostępniona słuchaczom do zajęć zgodnie z harmonogramem uniwersytetu. Ten kierunek działalności uniwersytet realizował zgodnie z zadaniem, na który otrzymaliśmy środki. Dla przypomnienia uniwersytet prowadzi jeszcze następujące kierunki działalności; pracownia komputerowa, pracownia nauki języków obcych – język angielski i język niemiecki i zajęcia rehabilitacyjne dla osób starszych.

“Szlakiem Dolnośląskiego Baroku” (gm. Wołów)

Wnioskodawca/Realizator: Fundacja Lubiąż

Czas trwania całego projektu – 122 dni
Dotacja z ODL: 5 200,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 450,00 zł
Wkład własny finansowy: 600,00 zł
Całkowita wartość projektu: 7 250,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 2
Odbiorcy projektów – 2000 osób

Głównym cele projektu było poprawienie strony internetowej, dzięki której chcieliśmy łatwiej dotrzeć do turystów odwiedzających nasz region, do mieszkańców obszaru dolnego śląska, gminy Wołów. Zależało nam aby turysta poprzez ciekawe prowadzenie naszej strony częściej chciał korzystać z naszych dodatkowych atrakcyjnych propozycji zwiedzania naszego obiektu, miejscowości oraz gminy. Wcześniej nasi turyści i mieszkańcy informowali nas że nasza strona jest nieczytelna, że nie jest tłumaczona na inne języki, że nieaktualne zdjęcia itp.

W trakcie trwania projektu zbieraliśmy informacje od naszych mieszkańców, turystów jak poprawić naszą stronę, oprowadzania po obiekcie czy też promocji miejscowości Lubiąż

Dzięki nawiązaniu współpracy z przewodnikami po Opactwie Cysterskim w Krzeszowie oraz Przewodnikiem z Katedry pw. św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy stworzyliśmy ulotkę promującą te trzy zabytki pn. Szlakiem Dolnośląskiego Baroku.

Tworząc ulotkę zachęcaliśmy naszych turystów do wspólnej zabawy. Turyści dla turystów układali zagadki, rebusy związane z Lubiążem i Świdnicą i Krzeszowem. Na zakończenie zabawy zorganizowaliśmy nagrody zakupione od rękodzielników z krainy Łęgów Odrzańskich.

Dzięki temu projektowi chcieliśmy, aby i mieszkańcy naszego regionu, gminy i turyści z poza regiony zechcieli wyjść z domu i spotykać się z nami, a jednocześnie chcieliśmy wciągnąć turystów, mieszkańców gminy Wołów we wspólną zabawę.

“Międzypokoleniowy festiwal baśni i bajki” (gm. Prochowice)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie Przyjaciół Miejskiego Przedszkola w Prochowicach

Czas trwania całego projektu – 121 dni
Dotacja z ODL: 2 731,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 000,00 zł
Wkład własny finansowy: 716,35 zł
Całkowita wartość projektu: 4 447,35 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 80
Odbiorcy projektów – 100 osób

Celem projektu było łamanie barier międzypokoleniowych poprzez wzajemną współprace poszczególnych grup wiekowych. propagowanie wartości tj. otwartość, tolerancja na drugiego człowieka, szacunek wobec starszych, rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych, przekazywanie dzieciom systemu wartości, tradycji, zwyczajów. Rozbudzanie ciekawości czytelniczej, odgrywanie ról teatralnych, kształtowanie prawidłowych postaw społecznych. Projekt był skierowany do całej społeczności lokalnej.

Powołane zostało Kółko Teatralne przy Miejskim Przedszkolu w Prochowicach – zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez okres trwania projektu. Dzieci poznawały scenariusze różnorakich bajek i uczyły odgrywać się ról teatralnych. Za prowadzenie kółka odpowiedzialne były nauczycieli z MP w Prochowicach. Najważniejszym wydarzeniem była organizacja Festiwalu Bajek i Baśni na którym dzieci z całej gminy zaprezentowały swoje zdolności. Festiwal został przyjęty z wielką aprobatą w społeczności z pewnością będziemy kontynuować to wydarzenie w kolejnych latach. Festiwal został zorganizowany przy udziale wszystkich osób wykazanych w projekcie. Na festiwalu wystąpiły również dzieci z Ukrainy uczęszczające do przedszkola w Prochowicach. wystąpiły z recytacją oraz piosenkami ukraińskimi.

Ważnym elementem projektu były spotkania dzieci z Klubem Dyskusyjnym Książki przy Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Prochowicach. Spotkania wniosły wiele radości i pozytywnych doznań zarówno wśród dzieci jak i seniorów. Takie spotkania zostaną na stałe wpisane w kalendarz naszych działań.

“Zaczarowana Kurtyna z przedstawieniami na gminnych scenach” (gm. Ścinawa)

Wnioskodawca/Realizator: Centrum Turystyki i Kultury w Ścinawie

Czas trwania całego projektu – 109 dni
Dotacja z ODL: 4 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 300,00 zł
Wkład własny finansowy: 1 000,00 zł
Całkowita wartość projektu: 6 800,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 30
Odbiorcy projektów – 250 osób

Projekt ,, Zaczarowana Kurtyna z przedstawieniami na gminnych scenach” Projekt polegał na przygotowaniu i przeprowadzaniu 4 wyjazdowych przedstawień grupy nieformalnej ,,Zaczarowana kurtyna”. Grupa zaplanowała zaangażować szersze grono widza oraz szukać poprzez interakcje nowych uczestników w swoich szeregach. Teatr społeczny przyczynił się do zapoznania się ze sztuką i kulturą, której zdecydowanie mało jest na małych wioskach. Każde przedstawienie zakończone było warsztatem, który miało na celu zapoznanie się ze strojami teatralnymi, pracą aktora i terminami kultury i teatru. Świetlice wiejskie staną się teatrem i zarazem miejscem wspólnego doświadczenia kultury, projekt bardzo wzruszył szczególnie starsze pokolenie. Projekt pomógł również uczestnikom nieformalnej grupy, pozwolił im się rozwinąć. Na zakończenie projektu grupa nieformalna pojechała razem na spektakl teatralny do teatru w Legnicy Organizując wydarzenie została również przeprowadzona zbiórka darów żywności suchej długoterminowej dla uchodźców zamieszkujących gminę Ścinawa. Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ścinawa ,,Tu działamy Tu pomagamy” przekazała dary dla uchodźców zamieszkujących budynek ,,Monaru” w Ścinawie.

“Nasz Niechlów integruje mieszkańców” (gm. Niechlów)

Wnioskodawca/Realizator: Stowarzyszenie „Nasz Niechlów”

Czas trwania całego projektu – 168 dni
Dotacja z ODL: 3 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 440,00 zł
Wkład własny finansowy: 286,48 zł
Całkowita wartość projektu: 5 226,48 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 6
Odbiorcy projektów – 80 osób

Realizacja projektu polegała na przeprowadzeniu szeregu zajęć i warsztatów dla mieszkańców jako alternatywnej formy spędzania wolnego czasu. W ramach zadania zorganizowaliśmy wspólnie z Gminną Biblioteką w Niechlowie rajd rowerowy pod hasłem : “Czy znasz swoją gmin?” dla dzieci, młodzieży i ich rodziców; we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Niechlowie zorganizowaliśmy “Święto pieczonego ziemniaka”, na które przygotowaliśmy wspólnie z mieszkańcami potrawy z ziemniaka oraz przetwory owocowo-warzywne, razem z dziećmi ze szkoły z Niechlowa odwiedziliśmy Przedsiębiorstwo Przemysłu Ziemniaczanego w Niechlowie. gdzie mieliśmy okazję poznać historię, tradycje oraz sposób produkcji wyrobów ziemniaczanych. W ramach projektu w Niechlowie oraz Gminnej Bibliotece w Niechlowie przeprowadziliśmy także szereg warsztatów plastycznych dla dzieci oraz warsztaty z wyplatania z wikliny dla dorosłych. Zakupiliśmy namiot wystawienniczy wraz z ławkami, który pomoże nam w realizacji wielu inicjatyw społecznych podczas festynów oraz imprez lokalnych.

“SPOTKANIA Z PRZYGODĄ I PRZYRODĄ – działaj z nami lokalnie latem i jesienią w Gminie Głogów” (gm. Głogów)

Wnioskodawca/Realizator: Gminna Biblioteka Publiczna w Przedmościu

Czas trwania całego projektu – 169 dni
Dotacja z ODL: 4 500,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 2 200,00 zł
Wkład własny finansowy: 300,00 zł
Całkowita wartość projektu: 7 000,00 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 6
Odbiorcy projektów – 115 osób

Głównym celem projektu było wsparcie dzieci i młodzieży z terenu Gminy Głogów w powrocie do normalności po kolejnych falach pandemii oraz podjęcie działań wspomagających odbudowie więzi społecznych, ponowne zintegrowanie się, przebywanie na łonie natury w gronie rówieśniczej. Założone cele zrealizowaliśmy przez serię warsztatowych spotkań, połączonych ze spacerami i wyjściami w teren. Przeprowadziliśmy m.in. warsztaty stolarskie “Daj domek jerzykowi” (spacer z przyrodą w tle-budowa i ozdabianie budek lęgowych, przeznaczonych do powieszenia), warsztaty teatralne “Spotkanie z kukiełką” (spacer z przyrodą w tle-pozyskiwanie materiałów na zajęcia po wizycie w lesie, przygotowywanie dekoracji, rekwizytów, kukiełek do przedstawienia), warsztaty rękodzielnicze “Mam kram makram i decoupage (praktyczna nauka sztuki tworzenia makramy oraz wyklejania). Podjęte działania przyczyniły się do rozwinięcia kreatywności oraz zdolności manualnych najmłodszych mieszkańców naszej gminy, pokazały możliwości wykorzystania dóbr natury do najróżniejszych celów.

Naszym celem było również odciągnięcie dzieci od komputerów, smartfonów, laptopów poprzez przeprowadzenie gry terenowej “Skarby Serbów oraz guest “Tajemnice i sekrety Przedmościa”. Gry w terenie zachęcały dzieci i młodzież do aktywnych spacerów, wysilenia szarych komórek i dobrej zabawy poprzez wspólne odkrywanie pięknych terenów naszej gminy. Podczas gier w terenie dzieci uczyły się, jak używać map, rozwiązywać zagadki, działać wspólnie. W Przedmościu, dzięki rymowanym zagadkom guestu, zachęciliśmy uczestników do edukacyjnej zabawy w poznawaniu Przedmościa (boisko, dzwonnica, młyn, siedziba OSP, cmentarz). Natura bardzo pozytywnie wpłynęła na dzieci i młodzież, pobudziła zainteresowania i była źródłem wielu przeżyć. Spędzanie aktywnego czasu na świeżym powietrzu zachęciło uczestników do obserwowania otaczającej przyrody, poznawania ciekawych miejsc i terenów. Na zakończenie projektu zorganizowano WIELKI FINAŁ dla uczestników warsztatów z poczęstunkiem i upominkami. Dzieci, młodzież oraz zaproszeni goście uczestniczyli w przedstawieniu teatralnym pt.” Zając i cztery pory roku”.

“Wydeptana na nowo! Reaktywujemy ścieżkę pszczelarską w Godzięcinie” (gm. Brzeg Dolny)

Wnioskodawca/Realizator: Pracowite Pszczółki (inicjatywa DL)

Czas trwania całego projektu – 151 dni
Dotacja z ODL: 3 944,00 zł
Wkład niefinansowy własny: 1 260,00 zł
Wkład własny finansowy: 9,01 zł
Całkowita wartość projektu: 5 213,01 zł
Ilość osób zaangażowanych w realizację projektu – 30
Odbiorcy projektów – 50 osób

Głównym i namacalnym rezultatem projektu jest odnowienie ścieżki pszczelarskiej, w tym 15 uli oraz wykonanie nowych nasadzeń. Podczas kilku spotkań udało nam się uporządkować ścieżkę, odnowić ule i nasadzić nowe rośliny, a także postawić pergole.

Kolejnym efektem jest doposażenie ścieżki w nowe bluzy pszczelarskie. Zorganizowaliśmy 4 warsztaty/spotkania edukacyjne, w których wzięło udział ok 50 osób. W pracach nad odnowieniem ścieżki, oprócz grupy inicjatywnej, bardzo pomogły wychowanki Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Godzięcinie, które zaangażowały się w projekt. Mamy nadzieję, że czuły się z nami dobrze, spędzając czas poza ośrodkiem i pomagając innym. Liczymy, że daliśmy im odczuć, że bardzo doceniamy ich zaangażowanie.

Print Friendly, PDF & Email