Polityka prywatności Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich/klauzula informacyjna RODO

 § 1 Definicja

LGD – Stowarzyszenie Lokalna |Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich”

LSR – Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 ust 1 RODO.

Odbiorca – podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt. 9 RODO

§ 2 Dane Administratora

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” z siedzibą w Ścinawie przy ul. Rynek 5b, 59-330 Ścinawa, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000315236, posługujące się numerem NIP 691-24-23-124,
 2. Kontakt z LGD w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy pod adresem e‑mail: biuro@lgdodra.pl 

 

§ 3 Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą zbierania danych jest:
 2. ich dobrowolne podanie przez Państwa za pomocą formularzy zgłoszeniowych, wniosków, list obecności, kart doradztwa, wiadomości email itp.i tym samym zgoda na ich przetwarzanie lub
 3. łącząca nas umowa (np. pracy, cywilno-prawna);
 4. obowiązek prawny ciążący na administratorze;
 5. prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora.
 6. Wszelkie dane pozyskiwanie są wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne i wymagane w celu realizacji działań statutowych, w tym wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego i działania LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz innych realizowanych przez nas programów/projektów/działań, np. Działaj lokalnie.
 7. W przypadku Państwa udziału w realizowanych przez nas programach dotacyjnych jako wnioskodawca/beneficjent Państwa dane osobowe zawarte we wnioskach i innej dokumentacji aplikacyjnej mogą być przekazywane podmiotom dotującym lub podmiotom zaangażowanym we wdrażanie i realizację tych programów, o czym każdorazowo jesteście Państwo informowani.
 8. Zebrane dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom publicznym uprawnionym do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora w związku z wykonywaniem powierzonego im zadania w drodze zawartej umowy, np. dostawcom wparcia informatycznego.
 9. Dane w poniższym zakresie pozyskiwane są w celu kontaktowania się w sprawach dotyczących naszej działalności zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 • Imię nazwisko,
 • Adres poczty elektronicznej,
 • Numer telefonu,
 • Adres zamieszkania/ zameldowania/ siedziby,
 • Inne informacje udostępnione nam w korespondencji.
 1. W przypadku prowadzenia przez nas kontaktu w postaci list dyskusyjnych członkowie danych list wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych w postaci adresu e-mail na potrzeby otrzymywania wiadomości poprzez listy. Podane przez odbiorców dane kontaktowe są przetwarzane przez LGD wyłącznie w celu przesyłania wiadomości i kontaktowania się poprzez listy i nie są przekazywane innym podmiotom, jak i innym członkom list dyskusyjnych.
 2. W oparciu o Państwa dane osobowe nie będą podejmowane wobec Państwa zautomatyzowane decyzje, w tym decyzje będące wynikiem profilowania.
 3. Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych do państwa danych ani organizacji międzynarodowych.
 4. Nie przekazujemy Państwa danych żadnym innym podmiotom poza sytuacjami wymienionymi w pkt. 2 i 3.

§ 4 Strona internetowa i pliki Cookies

 1. Przywiązujemy dużą wagę do poszanowania prywatności osób odwiedzających naszą stronę internetową. Gromadzimy dane tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do sprawnego zarządzania naszym serwisem i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu.
 2. Nasza strona automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających. Wykorzystujemy je do generowania statystyk odwiedzin naszej strony (za pomocą Google Analytics), co pomaga nam sprawnie administrować serwisem, zapewniać mu wysoką jakość merytoryczną, analizować czy struktura strony nie zawiera błędów, itd.
 3. Gromadzone dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasz serwis. Użytkownicy mogą korzystać z naszej strony anonimowo, nie zabiegamy o ich identyfikację, nie wymagamy rejestracji.
 4. Nie przekazujemy żadnych gromadzonych przez stronę danych innym podmiotom, nie udostępniamy ich nikomu, chyba że z takim żądaniem zwrócą się do nas uprawnione instytucje państwowe na podstawie odpowiednich przepisów.
 5. Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki tekstowe określane potocznie jako cookies (ciasteczka) m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Stosujemy cookies w celu zbierania informacji o sposobie korzystania naszej strony i poprawnej konfiguracji serwisu, a także w celu zapamiętania ustawień użytkownika (np. język, rozmiar czcionki itp.) Wykorzystujemy cookies do analizy, badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pokazują, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze strony. Wiedza ta pozwala nam ulepszać strukturę i zawartość naszych stron.
 6. Cookies używają też serwisy, do których się odwołujemy pokazując np. multimedia. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, tak by nie zbierały ww. informacji. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla cookies stosowanych na naszej stronie.

§ 5 Okres przetwarzania danych

 1. Pozyskane przez nas dane osobowe będą przechowywane przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć cele, które wskazaliśmy podczas ich pozyskiwania.
 2. Jeżeli dane zostały pozyskane w ramach wdrażania programów dotacyjnych, okres przetwarzania danych jest określony w zasadach, przepisach i wytycznych dotyczących realizacji tych programów i określonych przez podmioty dotujące, np. w przypadku Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 dane beneficjentów będą przetwarzane nie krócej niż do 31 grudnia 2028 roku.
 3. W przypadku zawieranych umów czas przechowywania danych będzie zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami i wynikających z nich obowiązkami.

§ 6 Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli dane osobowe pozyskane zostały na postawie Państwa zgody, macie Państwo prawo do jej cofnięcia wedle własnego uznania, chyba że dalsze przetwarzanie danych jest konieczne ze względu na ciążący na nas obowiązek prawny lub nasz uzasadniony interes prawny. W tym celu wystarczy wysłać maila na adres: biuro@lgdodra.pl 
 2. Cofnięcie zgody nie powoduje, że ich przetwarzanie do tego momentu naruszało prawo. Naruszeniem prawa byłaby sytuacja gdybyśmy pomimo cofnięcia Państwa zgody nadal dane przetwarzali, nie mając do tego innej podstawy wynikającej z przepisów RODO.

§ 7 Uprawnienia podmiotów danych

 1. Posiadają Państwo prawo do:
 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • sprostowania danych osobowych;
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • usunięcia danych osobowych (jeżeli były pozyskane na podstawie Państwa zgody);
 • przenoszenia danych osobowych.
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 1. Wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, to oznacza, że w niektórych sytuacjach ze względu na uwarunkowania prawne możemy odmówić ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna. Wówczas wytłumaczymy Państwu, dlaczego nie będziemy mogli wykonać Państwa żądania.
 2. Z powyższych uprawnień możesz skorzystać poprzez wysłanie maila bezpośredni do Stowarzyszenia na adres biuro@lgdodra.pl bądź w sposób wskazany przez nas przy pozyskaniu danych.
 3. Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występuje Pan/Pani do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.
 4. Nie mają Państwo prawa do przenoszenia danych, gdyż nie przetwarzamy ich w sposób zautomatyzowany.
 5. Jeżeli uważa Pan/Pani, że Państwa dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, to ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r. Polityka może być aktualizowana i zmieniana.
Print Friendly, PDF & Email