Zapytanie ofertowe

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” zwraca się
z prośbą o składanie ofert na realizację zadania wg specyfikacji:

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej budynku B objętego projektem w zakresie instalacji sanitarnych wewnętrznych dla zadania inwestycyjnego pn. „Odrzańskie Centrum Produktu i Usług Lokalnych”

Etap II HALA 210,0m2 (12,65m x 16,70m x 5,5/10,4m) według dokumentacji dostępnej na dysku https://drive.google.com/drive/folders/1SqpP5MRpik7CVHf49rPWtQs8JcjqFgpO?usp=sharing

 

 1. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania objęty zapytaniem określa poniższe zestawienie:

 

 1. INSTALACJA WODOCIĄGOWA

Rurociągi i izolacje

LP Nazwa j.m ilość
1 Rurociągi o śr. 20 mm m 8,35
2 Rurociągi o śr. 25 mm m 3,75
3 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 9 mm (E) m 6,55
4 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 20 mm (N) m 1,80
5 zolacja rurociągów śr. 28-42 mm otulinami Thermaflex FRM gr. 9 mm (E) m 3,75

 

Uzbrojenie instalacji

LP Nazwa j.m ilość
1 Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii szt 6,00
2 Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym szt 1,00
3 Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, sztywnych z rur miedzianych chromowanych szt. 1,00

 

 

Armatura i osprzęt

LP Nazwa j.m ilość
1 Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm szt 3,00
2 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm szt 6,00
3 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm szt 1,00
4 Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm szt 1,00
5 Montaż zaworów przelotowych albo zwrotnych do wody zimnej lub ciepłej o śr. 15 mm szt 1,00
6 Termy umywalkowe mocowane przez obsadzenie kołków na zaprawie cementowej kpl 3,00

 

 

Próby

LP Nazwa j.m ilość
1 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 12,10
2 Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm) m 12,10

 

 

 1. INSTALACJA HYDRANTOWA
LP Nazwa j.m ilość
1 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 40 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 9,20
2 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 32 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 5,20
3 Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr. nom. 15 mm stalowe ocynkowane o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych m 25,75
4 Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu m 5,20
5 Izolacja rurociągów śr. 28-35 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu m 9,20
6 Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 9 mm (E) metodą izolowania po montażu rurociągu m 25,75
7 Szafki hydrantowe naścienne szt 1,0
8 Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m 14,40
9 Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) m 14,40
10 Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach niemieszkalnych – próba wodna ciśnieniowa m 1,00

 

 

 • KANALIZACJA SANITARNA WEWNĘTRZNA

Roboty ziemne – leżaki KS należy ułożyć przed wykonaniem warstw posadzkowych unikając zbędnych robót ziemnych

LP Nazwa j.m ilość
1 Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 37.5 cm – ekstrapolacja m3 4,45

 

Rurociągi

LP Nazwa j.m ilość
1 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 3,21
2 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 6,15
3 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych m 10,50
4 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 1,80
5 Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych m 6,70
6 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm szt 2,00
7 Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm szt 6,00

 

Uzbrojenie rurociągów

LP Nazwa j.m ilość
1 Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową szt 1,00
2 Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt 1,00

 

Armatura i urządzenia

LP Nazwa j.m ilość
1 Elementy montażowe Geberit Kombifix do umywalki montowane na ścianie kpl 1,00
2 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – umywalka kpl 1,00
3 Zakup i dostawa urządzeń sanitarnych – umywalka kpl 1,00
4 Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o śr. 50 mm szt 3,00
5 Elementy montażowe Geberit Kombifix do miski ustępowej montowane na ścianie kpl 2,00
6 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp kpl 1,00
7 Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl 1,00
8 Zakup i dostawa urządzeń sanitarnych – miski ustępowe kpl 1,00
9 Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym – ustęp kpl 1,00
10 Zakup i dostawa urządzeń sanitarnych dla osób niepełnosprawnych – miski ustępowe kpl 1,00
11 Przyciski do spłuczek podtynkowych kpl 1,00
12 Montaż umywalek pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym szt 1,00
13 Postument porcelanowy do umywalek kpl 1,00

 

Wyposażanie łazienki dla osób niepełnosprawnych

LP Nazwa j.m ilość
1 Przygotowanie podłoża do zabudowania aparatów – kucie ręczne pod śruby kotwowe w podłożu z cegły – aparat o 3-4 otworach mocujących aparat 4,00
2 Mocowanie na gotowym podłożu aparatów o masie do 2.5 kg bez częściowego rozebrania i podłączenia (il. otworów mocujących do 4) szt 4,00

 

 1. Strony ustalają również, iż w ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do:
  • zapewnienia kierownika robót po swojej stronie na czas realizacji swojego zakresu

 

 • przedłożenia certyfikatów i deklaracji zgodności wbudowanych materiałów
 • wystąpienia do dostawców mediów o zapewnienie dostaw mediów na czas budowy
 • w związku z tym że Zamawiający dopuszcza zmiany technologii wykonania obiektu wykonawca dostarczy odpowiednią dokumentację projektową dokonanych zmian.

Oferta powinna zawierać:

 1. Dane oferenta
 2. Opis przedmiotu zamówienia.
 3. Cenę brutto za wykonanie usługi.
 4. Termin wykonania i harmonogram robót.

Kryterium wyboru:

Cena 100 %

Miejsce oraz termin składania ofert:

Oferty proszę przesłać do dnia  04.09.2023 r. do godziny 14.00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@lgdodra.pl lub bezpośrednio do biura Stowarzyszenia

UWAGA !!!

Przedłużamy składanie ofert do dnia 08.09.2023 r.


WYNIKI Z POSTĘPOWANIA W WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Protokół z dnia 04.09.2023r. do pobrania

 

Print Friendly, PDF & Email