Projekt pod nazwą „Marka Lokalna Krainy Łęgów Odrzańskich” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest wzmocnienie i rozwój oferty usług i produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby poprzez realizację 8 operacji z zakresu wzmacniania marki lokalnej Krainy Łęgów Odrzańskich.

Efekty operacji grantowej: 

Liczba operacji związanych z kreowaniem i wzmacnianiem marki lokalnej KŁO: 8 sztuk.

Wartość uzyskanego dofinansowania: 196 549,00, w tym wartość poszczególnych grantów wynosi:

Zadanie nr 1: “Rewitalizacja Bazy ekomuzeum Osady Rybackiej w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Ścinawa)

Grantobiorca: Joanna Mostowska
Kwota grantu: 29 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 36 191,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.

Relacja z realizacji zadania: Ekomuzeum Osady Rybackiej Dziewin założone zostało w 2008 roku, ale już kilka lat wcześniej na terenie Dziewina w Krainie Łęgów Odrzańskich prowadzone były na szeroką skalę działania z zakresu turystyki, kultury, ochrony przyrody i historii regionalnej. Przez Ekomuzeum przewijało się wiele osób z różnych kręgów zainteresowań, kultur, grup społecznych i narodowości. W Osadzie Rybackiej prowadzone były plenery artystyczne, różnego rodzaju warsztaty, spotkania, imprezy okolicznościowe, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, wycieczki i inne działania dla osób w różnym przedziale wiekowym. Największą bolączką Ekomuzeum był brak pomieszczenia, w którym te działania mogły być prowadzone. Pomysł przystosowania budynku gospodarczego na potrzeby bazy Ekomuzeum zrodził się już kilka lat wcześniej, jednak zawsze brakowało środków (głównie finansowych) do jego realizacji. Możliwość zrealizowania tych zamiarów pojawiła się dzięki projektowi grantowemu pod nazwą „Marka Lokalna Krainy Łęgów Odrzańskich”.

Długo można by wymieniać wszystkie prace, które zostały przeprowadzone w trakcie realizacji tego zadania, bo było to naprawdę wiele godzin ciężkiej pracy wykonanej w ramach wolontariatu. Efekt tych działań jednak pozytywnie zaskoczył nie tylko jego twórców, ale wszystkich, którzy w różny sposób związani byli z Ekomuzeum. Powstały dwa pomieszczenia o łącznej powierzchni ponad 100 m2, z nowymi schodami,  posadzkami, drewnianymi podłogami, wykładziną, wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia szerokiej działalności edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej. Obecnie pogoda nie stanowi żadnego problemu dla gości Osady Rybackiej, o czym już wielokrotnie można było się przekonać od czasu zakończenia projektu, gdyż zajęcia mogą być prowadzone pod dachem. Na wystrój pomieszczeń składają się m.in. prace powstałe na trzynastu plenerach artystycznych pod nazwą „Dziewin Dolnośląski Kazimierz Dolny Nad Odrą”, wzbogacone o dawne przedmioty użytkowe przekazane przez mieszkańców Dziewina i przyjaciół Ekomuzeum, które występują pod wspólną nazwą Galeria Dziewin. Galeria stanowi bardzo klimatyczne miejsce i udostępniana jest do zwiedzania, kiedy nie są tam prowadzone działania dla grup zorganizowanych.

Zapraszamy do Dziewina!!!

Joanna Mostowska

Zadanie nr 2: “Alpakowy świat w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Miękinia)

Grantobiorca: Beata Pęcherek
Kwota grantu: 25 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 31 775,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez utworzenie nowej oferty w Ekomuzeum Tradycyjnego rolnictwa w Zaborze Wielkim, poprzez modernizację wiaty dla grup, zakup sprzętu do hodowli alpak oraz do obróbki runa alpaczego, koszty szkolenia z chowu alpak i obróbki runa (szkolenie, wyżywienie, noclegi, dojazd na szkolenie), koszty transportu do ekomuzeum dla grupy OzN.

Relacja z realizacji zadania: W 2021 r. w Zaborze Wielkim w gminie Miękinia realizowano projekt pn. Alpakowy Świat w Krainie Łęgów Odrzańskich. Inspiracją i motorem napędowym do działania był niewątpliwie zakup dwóch cudownych zwierzaków, dla których w ramach projektu poddano modernizacji starą drewnianą szopę z przystosowaniem do stworzenia alpakarni z dostępem dla osób niepełnosprawnych. W ramach projektu zakupiono sprzęt do obróbki runa alpak: gręple ręczne, gręplarka, kołowrotek, które wykorzystywane są podczas warsztatów rękodzielniczych w naszej zagrodzie. Dzięki projektowi wzięłam udział w szkoleniu z chowu i hodowli alpak oraz z obróbki runa i filcowania, a zdobytą wiedzę wykorzystuję prowadząc warsztaty. W ramach projektu odbyły się warsztaty dla dzieci i młodzieży, uczestników MUTW, osób głuchoniewidomych z terenu Dolnego Śląska. Stworzona została nowa oferta z zakresu rekreacji, edukacji i aktywizacji dzieci i młodzieży, seniorów oraz osób o różnej niepełnosprawności. Stworzony został nowy produkt lokalny przy użyciu runa alpak. Dzięki projektowi zostało stworzone nowe miejsce pn. Alpakowy Sad, w którym łączy się tradycja z egzotyką poprzez prowadzenie warsztatów wypieku chleba dawnymi metodami przy użyciu pieca chlebowego, spotkań z alpakami i zajęć z gręplami i kołowrotkiem. Projekt również umożliwia nam uczestnictwo w różnych akcjach charytatywnych. Benio i Niko – tak mają na imię nasze alpaki –  są wspaniałymi, przyjaznymi wolontariuszami za miskę marchewki. Bardzo serdecznie zapraszamy osoby indywidualne oraz grupy do odwiedzenia „Alpakowego Sadu”.

Beata Pęcherek

Zadanie nr 3 “Edukacja, informacja i rękodzieło jako narzędzia wiedzy o turystycznych zakątkach Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Ścinawa)

Grantobiorca: Stowarzyszenie Aktywnie dla Gminy Ścinawa
Kwota grantu: 28 589,00 zł
Całkowita wartość zadania: 28 889,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez wykreowanie nowych aktywności, promujących wsparcie rękodzieła, wykreowanie nowych produktów lokalnych poprzez wytworzenie modelowych pierwowzorów produktów rękodzielniczych w formie pamiątek z regionu, cykl 13 warsztatów z rękodzielnikami, wystawa na zakończenie projektu.

Relacja z realizacji zadania: Projekt “Edukacja, informacja i rękodzieło jako narzędzia wiedzy o turystycznych zakątkach Krainy Łęgów Odrzańskich” to wykreowanie nowych aktywności, promocja i wsparcie rękodzieła na terenie gminy Ścinawa. W ramach grantu przeprowadzono konkurs „Ścinawa – miasto w Krainie Łęgów Odrzańskich” – realizowany wspólnie ze Szkolnym Schroniskiem Młodzieżowym “Pałacyk” w Ścinawie na prace plastyczną przedstawiającą walory turystyczne i przyrodnicze Krainy Łęgów Odrzańskich. Efektem było wykorzystanie nagrodzonych do stworzenia  promocyjnych gadżetów – pamiątek z Krainy Łęgów Odrzańskich. Pięć wygranych prac w konkursie plastycznym posłużyło jako pierwowzory grafik na produkty promujące markę Krainy Łęgów Odrzańskich (magnesy, przypinki, kubki, koszulki i torby). W ramach projektu odbyły się również warsztaty rękodzielnicze recyklingowe. Zrealizowano kilkanaście spotkań, w tym dla grup defaworyzowanych. Zajęcia odbyły się w Ścinawie, Zaborowie, Dziewinie oraz Lasowicach. Podczas zajęć uczestnicy wykonywali instrumenty muzyczne i eko-przeszkadzajki oraz grali na kamieniach. Ponadto przeprowadzono mnóstwo innych działań z użyciem materiałów z recyklingu. Wszystkie warsztaty przeprowadzili artyści i rękodzielnicy współpracujący z Krainą Łęgów Odrzańskich oraz wspierający rozwój naszych produktów lokalnych, a także tacy, którzy dopiero zaczynają swoją przygodę z Krainą Łęgów Odrzańskich. Do zajęć posłużyły w większości materiały recyklingowe: butelki plastikowe, sznurki, materiały i inne, dzięki czemu ograniczyliśmy zużycie materiałów plastycznych. Warsztaty zostały przeprowadzone różnymi technikami i metodami. Pod koniec projektu została zorganizowana wystawa oraz wernisaż prac biorących udział w konkursie plastycznym oraz prac powstałych podczas warsztatów recyklingowych. Podczas wernisażu zostały wręczone główne nagrody w konkursie plastycznym. Wtedy też rozpoczęliśmy kolportaż powstałych produktów lokalnych. Każdy z uczestników warsztatów recyklingowych oraz wszyscy uczestnicy konkursu plastycznego otrzymali zestawy powstałych produktów lokalnych.  Produkty trafiły również do gości na wernisażu. Wystawie towarzyszył słodki poczęstunek dla wszystkich przybyłych Gości.

Realizacja naszego projektu bez wątpienia przyczyniła się do wzmocnienia marki lokalnej Krainy Łęgów Odrzańskich, było wesoło, było kolorowo, a przy tym przekazano wiele cennych informacji o turystycznych zakątkach Ścinawy jak i Krainy Łęgów Odrzańskich.

Małgorzata Rubak

Zadanie nr 4 “Kraina Łęgów Odrzańskich pachnąca tradycyjnym chlebem, ciastem i suszonymi przegryzkami z dodatkiem ziół” (gm. Wołów)

Grantobiorca: Wioletta Krakowska
Kwota grantu: 19 950,00 zł
Całkowita wartość zadania: 20 299,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez stworzenie nowej oferty Zagrody Edukacyjnej w Krzydlinie Wielkiej w gminie Wołów. Zostanie wykonany piec chlebowy wraz z zadaszeniem umożliwiającym przyjmowanie grup, zakupione meble na potrzeby zajęć,  dzieży do ciasta oraz urządzenia do wypieku sękacza tradycyjną metodą.

Relacja z realizacji zadania: projekt „Kraina Łęgów Odrzańskich pachnąca tradycyjnym chlebem, ciastem i suszonymi przegryzkami z dodatkiem ziół” to projekt , który był strzałem w dziesiątkę, gdyż trafił w potrzeby i zainteresowania społeczeństwa produktami lokalnymi, a przede wszystkim smacznymi i zdrowymi, opartymi na dawnej recepturze. Dzięki pomocy merytorycznej pracowników LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, na których zawsze było można liczyć, projekt przebiegał prawidłowo, bez utrudnień. W ramach projektu powstało miejsce z piecem chlebowym, wędzarnią i grillem, zakupiono urządzenie do wypieku sękacza. Dzięki wsparciu przeprowadzono cztery warsztaty edukacyjne: wypieku chleba, sękacza, wędzenia wędlin i przygotowywania przegryzek z ziołami. Projekt przyczynił się do powstania oferty Zagrody Edukacyjnej w miejscowości Krzydlina Wielka „MAGIA DOBREGO SMAKU”, a także do kultywowania i zachowania tradycji przekazu ludowego, zwłaszcza wykorzystania i zachowania produktów lokalnych, wytwarzanych dawniej na terenach obecnej miejscowości Krzydlina Wielka. Ważnym aspektem naszych działań było również utrwalenie narzędzi, jakimi się wytwarza tradycyjne produkty, takie jak sękacz, chleb odrzański, przegryzki z ziołami czy wędzonki. Krzydlina Wielka leży na szlaku rowerowym Krainy Łęgów Odrzańskich wzdłuż rzeki Odry. Szczególnie ważnym szlakiem rowerowym jest szlak z Lubiąża przez Krzydlinę, Domaszków, Dębno do Tarchalic. Powstała w ramach projektu oferta jest zatem dodatkową atrakcją wzbogacającą  szlak turystyczny o ofertę dot. produktów lokalnych o wyjątkowych walorach smakowych i unikalnej recepturze wytwarzania. Zapraszam do odwiedzenia  Zagrody Edukacyjnej  „Magia dobrego smaku” i odwiedzenia naszego profilu społecznościowego facebook: https://www.facebook.com/Magia-dobrego-smakuZagroda-edukacyjna-Krzydlina-Wielka

Wioletta Krakowska

Zadanie nr 5Mysi Świat w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Wołów)

Grantobiorca: Magdalena Górak – Kaleta
Kwota grantu: 37 746,00 zł
Całkowita wartość zadania: 43 746,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez doposażenie pracowni rękodzielniczki w nowoczesny specjalistyczny sprzęt i wyposażenie, dzięki czemu powstanie nowy, markowy produkt “Łęguś Odrzański”.

Relacja z realizacji zadania: Cieszę się, że miałam możliwość skorzystania z dofinansowania w ramach grantu na realizację zadania pt. „Mysi Świat w Krainie Łęgów Odrzańskich”. Jestem bardzo wdzięczna LGD „Kraina Łęgów Odrzańskich” za wsparcie, jakie otrzymałam, nie tylko finansowe, ale przede wszystkim merytoryczne na każdym etapie realizacji. Dzięki temu udało się zrealizować zadanie bez problemów. Serdecznie dziękuję Małgorzacie Lindzie oraz Agacie Chwiszczuk za wsparcie! Celem mojego projektu było kompleksowe wsparcie rękodzielnika Krainy Łęgów Odrzańskich poprzez doposażenie pracowni. Rzeczy i sprzętu, które mogłam zakupić są najlepszej, wymarzonej przeze mnie funkcjonalności i jakości.  Gdyby nie udział w konkursie grantowym, nigdy nie mogłabym pozwolić sobie na takie maszyny do szycia, czy inne sprzęty ułatwiające pracę. Udzielone wsparcie  pozytywnie wpłynęło na rozwój mojej  aktywności oraz twórczości. Jestem przekonana, że to przełożyło się również na promocję i realne wsparcie rękodzieła. Realizacja grantu wpłynęła również na powstanie nowej oferty edukacyjnej i informacyjnej poprzez organizację warsztatów dla różnych grup społecznych. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem i stale otrzymuję pytania o kolejne przedsięwzięcia.  Te kilka miesięcy wytężonej pracy dało mi przede wszystkim nowe doświadczenie, umiejętność planowania,  ciekawe wyzwanie oraz pozwoliło na rozwijanie współpracy z innymi rękodzielnikami i mieszańcami Krainy Łęgów Odrzańskich. Oprócz doposażenia pracowni zyskałam wiarę we własne siły, że teraz nie mam już ograniczeń aby tworzyć bardzo dobrej jakości rzeczy, o których zawsze marzyłam.

Magdalena Górak- Kaleta

Zadanie nr 6 “Jodłowy Młyn w Krainie Łęgów Odrzańskich” (gm. Brzeg Dolny)

Grantobiorca: Jerzy Więcławski
Kwota grantu: 20 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 24 000,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez rozwój oferty Zagrody Edukacyjnej Jodłowy Młyn dzięki inwestycji polegającej na renowacji koła wodnego i systemu przekładni dawnego młyna wraz z montażem symulatora ruchu umożliwiającego demonstrowanie działania koła młyńskiego w atrakcyjnej, dynamicznej formie.

Relacja z realizacji zadania: Młyńskie koło wodne w Starym Dworze zostało zdegradowane przez nieruchome zanurzenie w wodzie przez około 70 lat, a elementy przekładni miały powyłamywane zęby i inne uszkodzenia. Myśl, by przywrócić sprawność napędu młyna wodnego towarzyszyła mi
od 5 lat. Gdy pojawiła się szansa na środki z LGD to działanie uznałem za najważniejsze.
Już wiosną 2020 roku zacząłem przygotować się do realizacji projektu. Dziś wiem, że gdybym nie podjął wielu działań z wyprzedzeniem, nie byłoby efektów na czas. Wykonałem bardzo kosztowne prace przygotowawcze: odtworzenie kanału wodnego (młynówki), wzmocnienie ściany szczytowej młyna, na której  oparte jest koło wodne, kupno drzewa tartacznego, grabowego i modrzewiowego, potem jego przetarcie w tartaku i suszenie. Oprócz działań zleconych wiele prac dodatkowych wykonałem sam. Miało to ten pozytywny walor, że krok po kroku odkrywałem kunszt dawnych rzemieślników i czułem nieukrywaną dumę z efektów działań naprawczych. Budujące są też oceny osób, które widziały całość prac. Szerokie udostępnianie dopiero przed nami, ale wiem, jak bardzo widowiskowe i pouczające jest obserwowanie poruszającego się mechanizmu napędowego młyna. Mam wielką satysfakcję, że uratowany został cenny zabytek techniki i zwiększona została atrakcyjność Jodłowego Młyna na szlaku Odry. Realizacja projektu z pewnością przyczyni się do dalszego rozwoju Jodłowego Młyna.

Jerzy Więcławski

Zadanie nr 7 “Mobilny punkt warsztatowy kulinariów cysterskich i punkt promocji produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich” (gm. Wołów)

Grantobiorca: Maciej Nejman
Kwota grantu: 16 264,00 zł
Całkowita wartość zadania: 19 999,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – sierpień 2021r.
Opis zadania: Wzmocnienie Marki lokalnej KŁO poprzez utworzenie nowej oferty mobilnych warsztatów wypieków cysterskich dzięki uruchomieniu tradycyjnego pieca, wynajmowi transportu pieca na potrzeby realizacji 5-ciu warsztatów mobilnych, zakupie wyposażenia, garnków, strojów cysterskich oraz wynajem instruktora.

Relacja z realizacji zadania: Celem projektu Mobilny punkt warsztatowy kulinariów cysterskich i punkt promocji produktów lokalnych Krainy Łęgów Odrzańskich” było stworzenie nowych produktów kulinarnych z wykorzystaniem lokalnych zasobów naturalnych i półproduktów, prowadzenie warsztatów kucharskich dotyczących wyrobów regionalnych, zdrowego żywienia oraz piekarnictwa, które nawiązują do cysterskich tradycji kulinarnych. Istotnym elementem realizowanego zadania było zwiększenie świadomości uczestników na temat okolicznych produktów z obszaru Krainy Łęgów Odrzańskich, jak i rozszerzenie listy o nowe, które będą się wpisywać w cysterską tradycję regionu.  Etap kolejny to stworzenie produktów nawiązujących nazwą i recepturą do konkretnego miejsca, w tym wypadku do cysterskiej spuścizny Lubiąża oraz prowadzenie warsztatów mających na celu poszerzenie wiedzy uczestników na temat czerpania z powyższej spuścizny, jak również z walorów zdrowotnych, jakie niesie ze sobą korzystanie i przygotowywanie kulinariów ze sprawdzonych lokalnych towarów.  W realizację projektu aktywnie włączyli się członkowie Stowarzyszenia Lubiąż, dzięki którym dokonano analizy literatury dotyczącej kulinariów lokalnych ze szczególnych uwzględnieniem wypieków klasztornych. Następnie zinwentaryzowano produkty regionalne, dostępne w najbliższej okolicy i opracowano te, które były promowane w ramach projektu jako charakterystyczne dla naszej miejscowości. Należały do nich: chleb „Klasztorny”, bułeczki z serem „Cysterki”, zapiekanka jednogarnkowa „Micha mnicha” oraz swojski smalec z cebulką „Willmannowy przysmak”, nawiązujący do najbardziej znanej postaci związanej z Lubiążem, malarzem epoki baroku – Michałem Willmannem. Opracowane produkty były promowane podczas 5 organizowanych warsztatów na terenie Lubiąża i Wołowa, w których udział wzięło przeszło 120 uczestników. Prowadzone były zajęcia dotyczące tradycji cysterskich wypieków „Od ziarenka do bochenka”, rozpoznawania rodzajów zbóż, ziaren, mąk, zdrowego stylu życia i odżywiania się, a także zajęcia praktyczne wykonywania wypieków z wykorzystaniem zabytkowego pieca do pieczenia chleba. Promocja naszych wyrobów miała miejsce także podczas imprez, odbywających się na obszarze Krainy Łęgów Odrzańskich, m.in. „Odkryj Lubiąża tajemnice od strychu po piwnice” oraz spotkania integracyjnego lubiąskich organizacji pozarządowych. Na promocjach, podczas imprez, z naszych produktów skorzystało 150 uczestników. Oprócz degustacji, mogli oni zapoznać się bezpośrednio z procesem przygotowania i wypieku z wykorzystaniem tradycyjnych metod stosowanych przez naszych dziadków. Wywoływały one u dzieci wiele pozytywnych emocji, a u osób dorosłych skojarzeń ze smakami z dzieciństwa. Cele programu zostały w pełni zrealizowane. Opracowano kulinarne produkty lokalne nawiązujące do miejscowego dziedzictwa cysterskiego. Poszerzono katalog wyrobów regionalnych oferowanych na terenie Krainy Łęgów Odrzańskich. Dzięki dostosowaniu przyczepki do przewozu zabytkowego pieca do wypieku chleba, utworzono mobilny punkt warsztatowy kulinariów cysterskich oraz punkt promocji produktów lokalnych, dzięki czemu powstała możliwość dotarcia i uczestnictwa w imprezach organizowanych na całym terenie Krainy Łęgów Odrzańskich.

Maciej Nejman

Zadanie nr 8  “Kraina Łęgów Odrzańskich poleca sery!” (gm. Wińsko)

Grantobiorca: Fundacja EVENTSILESIA
Kwota grantu: 20 000,00 zł
Całkowita wartość zadania: 20 200,00 zł

Realizacja zadania:  marzec – październik 2021r.

Relacja z realizacji zadania:

Jak smakuje nadodrzańska ricotta, żuławski skrzypek albo swojski korycin? Czy dobre, wyraziste i porządnie skrzypiące sery mogą powstawać nad Odrą? To pytanie zadawaliśmy sobie już od dłuższego czasu, szukając w naszym regionie produktów lokalnych i tradycyjnych, które będą wysokiej jakości, ale i powtarzalne w toku wytwarzania. W oparciu o potrzeby rynku lokalnego, potrzeby mieszkańców, którzy chcą mieć dostęp do lepszej, zdrowszej i jak najmniej przetwarzanej żywności wytwarzanej tutaj, na miejscu, podjęliśmy się realizacji projektu, którego celem było stworzenie oferty nowych produktów lokalnych opartych o lokalne zasoby. Aby właściciele małych gospodarstw mogli jednak wytwarzać takie produkty, najpierw należało ich do tego przygotować merytorycznie, dlatego działania rozpoczęliśmy od szkolenia z zakresu uwarunkowań formalno-prawnych i higienicznych dotyczących produkcji i sprzedaży żywności. Dzięki dobrej współpracy z Inspekcją Weterynaryjną i Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Wołowie udało się zaprosić ekspertów w zakresie żywności pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego. Podczas szkolenia prelegenci mówili m.in. o RHD i wielu innych formach produkcji i sprzedaży, a uczestnicy zadawali mnóstwo pytań, spotkanie było bardzo wartościowe w treści i niezwykle inspirujące. Szkolenie odbyło się w Pałacu Mojęcice i zakończyło się prezentacją i degustacją serów mojęcickich, przeprowadzoną przez tutejszego serowara, młodego szefa kuchni.  W spotkaniu wzięło udział 20 osób z całego obszaru KŁO. Kolejnym i kluczowym działaniem było szkolenie warsztatowe z serowarstwa prowadzone przez uznaną w Polsce serowarkę, która jest z wykształcenia mikrobiologiem – Panią Joannę Włodarską z Akademii Siedliska Pod Lipami. Pani Joanna od kilkunastu lat propaguje domowe serowarstwo, dzieli się specjalistyczną widzą podaną w przystępny sposób tak, aby każdy mógł wcielić ją w życie. Dwudniowe warsztaty odbyły się w gościnnym Schronisku Pod Lipami w Jemielnie. Podczas bardzo intensywnego i pracowitego czasu przerobiliśmy w sumie ponad 80 litrów mleka krowiego pochodzącego z małego gospodarstwa rodzinnego, w którym krowy wypasane są w międzywalu nad samą Odrą! Udało się wytworzyć kilkanaście gatunków serów i innych wyrobów mlecznych, oczywiście mogliśmy spróbować tylko tych, które są gotowe po odsączeniu (m.in. twaróg tłusty, koryciński, żuławski skrzypek, żuławski z czarnuszką i innymi dodatkami, żuławski a’la oscypek, feta nie solona, ricotta). Te, które wymagają leżakowania uczestnicy z czułością zabrali do domów, aby odpoczywały (np. camembert, gouda). Warsztaty obfitowały w mnóstwo praktycznych informacji związanych z serowarstwem, które nie sposób było zapamiętać, ale uczestnicy otrzymali książki autorstwa Pani Joanny, w których zawarta jest podstawowa wiedza potrzebna do produkcji domowych serów.  Udało nam się również upiec chleb codzienny pszenno-żytni na zakwasie i drożdżach, który idealnie pasuje do świeżych serów. W zajęciach wzięło udział 16 osób, mieszkańców KŁO. Dzięki realizacji projektu wyłoniono sery i chleby, które będą wytwarzane w gospodarstwach na terenie KŁO, powtarzalne w toku produkcji i gotowe do sprzedaży i które tym samym będą mogły promować naszą Krainę. Proces ten został zapoczątkowany, ale już udaje się wytwarzać sery i chleby w kilku gospodarstwach, które brały udział w szkoleniach, z terenu gminy Wińsko i Wołów oraz Prochowice.

Agata Chwiszczuk

Print Friendly, PDF & Email