tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Przedłużony termin naboru do Rady LGD do 19 marca

Informujemy, iż został przedłużony termin składania rekomendacji do Rady LGD KŁO do dnia 19 marca 20204 roku.

Na podstawie § 22 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” oraz Uchwały Zarządu nr 13/III/2024/1 z dnia 13 marca 2024 r., Zarząd Stowarzyszenia przedłuża termin naboru na Członków Rady w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” – kadencja 2024-2028.

 Ogólne zasady wyboru

 1. Rekomendacje składane są od momentu ogłoszenia naboru tj. od 01 marca 2024r. do 19 marca 2024 r. Rekomendacje składa się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową, lub poprzez pocztę elektroniczną na adres biuro@lgdodra.pl w formie skanu popisanych dokumentów, przy czym ich oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór.

Rekomendacje przesłane przed lub po upływie terminu nie będą rozpatrywane.

 1. Rekomendacje może złożyć członek Stowarzyszenia LGD Kraina łęgów Odrzańskich. Członek Stowarzyszenia może rekomendować tylko jedną osobę w rozumieniu osoby fizycznej i prawnej.
 2. W przypadku uzyskania przez kandydatów tej samej ilości punktów decydująca jest data złożenia rekomendacji.
 3. Rekomendacja powinna zawierać:
  1. Formularz zgłoszenia do Rady LGD KŁO
  2. Oświadczenie kandydata
  3. Dokument potwierdzający przynależność do sektora (wykaz dokumentów stanowi odrębny załącznik)
  4. CV z opisem doświadczenia zawodowego i społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności w ocenie wniosków i działalności w obszarze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje zgodne z kryteriami wyboru

Oceny formalnej dokonają pracownicy biura, sprawdzając czy:

   1. Rekomendacja jest zgłoszona przez osobę/podmiot uprawniony
   2. Rekomendacja jest podpisana przez osoby upoważnione (zgodnie np.: z KRS)
   3. Czy posiada obowiązkowe załączniki tj. formularz zgłoszenia i CV, oświadczenie przynależności do sektora, oświadczenie kandydata, dokumenty potwierdzające sektorowość.

Skład i struktura Rady LGD KŁO (zgodny ze strategią LSR, umową o dofinansowanie z UMWD, statutem Stowarzyszenia)

W Radzie LGD KŁO żadna pojedyncza grupa interesu nie kontroluje procesu podejmowania decyzji, czyli żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu, stąd podział sektorowy będzie następujący:

 • Sektor publiczny – 0 – 6 radnych;
 • Sektor społeczny – 0 – 7 radnych (minimum 4);
 • Sektor gospodarczy – 0 – 7 radnych (minimum 4).
  • W skład Rady wchodzi od 12 do 15 osób.
  • W składzie Rady powinien znajdować się, co najmniej jeden senior.
  • W Radzie LGD KŁO reprezentowana jest każda z 12 gmin (rozumianych jako obszar geograficzny) tworzących LGD, przy czym warunek ten nie musi być spełniony, jeśli z danej gminy nie wpłynie żadna rekomendacja.
  • W pierwszej kolejności będą oceniane kryteria merytoryczne.

Na potwierdzenie spełnienia kryteriów wyboru Członków Rady powinny być załączone materiały takie jak: kopie umów, certyfikaty i zaświadczenia.

Kryteria stanowią narzędzie pomocnicze dla Walnego Zebrania Członków w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru do Rady.

Poniżej zamieszczamy niezbędne wzory/formularze (w formacie rtf, tak, aby nie było żadnych problemów z otwieraniem plików w różnych edytorach tekstów) oraz dokumenty informacyjne dot. sektorowości i kryteriów wyboru Radnych. Formularze dostępne są również w biurze LGD.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD KŁO pod nr tel. 76 8584 545 lub 509 347 189 lub email: biuro@lgdodra.pl

Dokumenty do pobrania:

Informacja o naborze

Kryteria wyboru do Rady

Rekomendacja

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie kandydata

Wykaz dokumentów potwierdzających sektorowość

Print Friendly, PDF & Email