tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Nabór na członków Rady Lokalnej Grupy Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich”

Na podstawie § 22 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Kraina Łęgów Odrzańskich” oraz Uchwały Zarządu nr 15/XI/2019/1 z dnia 15 listopada 2019 r., Zarząd Stowarzyszenia ogłasza nabór na Członków Rady w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania “Kraina Łęgów Odrzańskich” kadencja 2020-2024.

 Ogólne zasady wyboru.

 1. Rekomendacje składane są od momentu ogłoszenia naboru tj. od 31 grudnia 2019 r. do 14 stycznia 2020 r. Rekomendacje składa się osobiście w siedzibie Stowarzyszenia albo drogą pocztową, albo poprzez pocztę elektroniczną na adres lgdodra@op.pl w formie skanu popisanych dokumentów, przy czym ich oryginały należy dostarczyć najpóźniej w dniu Walnego Zebrania Członków, podczas którego dokonywany będzie wybór. Rekomendacje przesłane przed lub po upływie terminu nie będą rozpatrywane.
 2. Rekomendacje może złożyć członek Stowarzyszenia LGD Kraina łęgów Odrzańskich. Członek Stowarzyszenia może rekomendować tylko jedną osobę w rozumieniu osoby fizycznej i prawnej .
 3. W przypadku uzyskania przez kandydata tej samej ilości punktów decydująca jest data złożenia rekomendacji.
 4. Rekomendacja powinna zawierać:
  1. Formularz zgłoszenia do Rady LGD KŁO
  2. Oświadczenie kandydata
  3. Dokument potwierdzający przynależność do sektora (oświadczenie o sektorowości)
  4. CV z opisem doświadczenia zawodowego i społecznego ze szczególnym uwzględnieniem działalności w ocenie wniosków i działalności w obszarze Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
  5. Dokumenty potwierdzające doświadczenie, wiedzę i kwalifikacje zgodne z kryteriami wyboru
 5. Oceny formalnej dokonają pracownicy biura, sprawdzając czy:
  1. Rekomendacja jest zgłoszona przez osobę/podmiot uprawniony
  2. Rekomendacja jest podpisana przez osoby upoważnione (zgodnie np.: z KRS)
  3. Czy posiada obowiązkowe załączniki tj. formularz zgłoszenia i CV, oświadczenie przynależności do sektora, oświadczenie kandydata.
 6. Skład i struktura Rady LGD KŁO (zgodny ze strategią LSR i umową o dofinansowanie z UMWD)
  1. W Radzie LGD KŁO podział sektorowy będzie następujący:
 • Sektor publiczny – 0-4 radnych,
 • Sektor społeczny – od 0-7 radnych, minimum 3,
 • Sektor gospodarczy – 0-7 radnych, minimum 3,
 • Mieszkańcy – nie więcej niż 7 radnych.
  1. Łączna liczba radnych nie może przekroczyć 15 osób
  2. W składzie Rady powinna znajdować się co najmniej jedna osoba poniżej 35 roku życia.
  3. W Radzie LGD KŁO reprezentowana jest każda z 12 gmin tworzących LGD, przy czym warunek ten nie musi być spełniony, jeśli z danej gminy nie wpłynie żadna rekomendacja.
  4. W pierwszej kolejności będą oceniane kryteria merytoryczne.

Na potwierdzenie spełnienia kryteriów wyboru Członków Rady powinny być załączone materiały takie jak: kopie umów, zapisy w życiorysie, certyfikaty i zaświadczenia.

Kryteria stanowią narzędzie pomocnicze dla Walnego Zebrania Członków w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru do Rady.

Poniżej zamieszczamy niezbędne wzory/formularze (w formacie rtf, tak, aby nie było żadnych problemów z otwieraniem plików w różnych edytorach tekstów) oraz dokumenty informacyjne dot. sektorowości i kryteriów wyboru Radnych. Formularze dostępne są również w biurze LGD.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z biurem LGD KŁO pod nr tel. 76 8584 545 lub 509 347 189 lub email: lgdodra@op.pl

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie kandydata

Rekomendacja do Rady

Kryteria wyboru Radnych

Wykaz dokumentów potwierdzających przynależność do sektora

 

Print Friendly, PDF & Email