tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

KONSULTACJE Projektu Planu Działań Ochronnych Obszaru NATURA 2000 ŁĘGI ODRZAŃSKIE

Mapa z zaznaczonym obszarem Natura 2000 Łęgi OdrzańskieW związku z przystąpieniem przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska we Wrocławiu  do opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002) poddajemy do szerokiej konsultacji w celu  zaopiniowania projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla tego obszaru – w ramach warsztatów Zespołu Lokalnej Współpracy (ZLW).

INFORMACJA UZUPEŁNIAJĄCA RDOŚ

Przez obszar Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002), rozumie się obszar specjalnej ochrony ptaków Łęgi Odrzańskie (PLC020002), /wyznaczony rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków (Dz. U. z 2011 r. poz. 133 i 358, z 2012 r. poz. 358, z 2017 r. poz. 1416, z 2018 r. poz. 1789 oraz z 2022 r. poz. 96)/ oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi Odrzańskie (PLH020018), wyznaczony /rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 27 marca 2023 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Łęgi Odrzańskie (PLC020002) (Dz. Urz. z 2023 r., poz. 861)./ Specjalny obszar ochrony siedlisk Łęgi Odrzańskie (PLC020002), wyznaczony w drodze ww. rozporządzenia, został zatwierdzony (pod kodem: PLH020018) przez Komisję Europejską w drodze decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmującej na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowanej jako dokument nr C(2008) 8039) (2009/93/WE), a ostatnia zmiana granic obszaru (wraz ze zmianą kodu obszaru na obecny) została zatwierdzona decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2020/97 z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia trzynastego zaktualizowanego wykazu terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny region biogeograficzny (notyfikowaną jako dokument nr C(2019) 8586).

Dla obu z ww. obszarów Natura 2000 w 2014 r. ustanowione zostały, na okres 10 lat, plany zadań ochronnych, tj.:

* 1.zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLB020008) zostało wydane przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w
dniu 21 maja 2014 r. /(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 2446 oraz
Dz. Urz. Woj. Opol. z 2014 r. poz. 1063)./
* 2.zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla
obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLH020018) zostało wydane przez
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim w
dniu 30 września 2014 r. /(Dz. Urz. Woj. Doln. z 2014 r. poz. 4042
oraz Dz. Urz. Woj. Opol. z 2014 r. poz. 1740)./

Oba plany zadań ochronnych ekspirują w 2024 r., jednakże z uwagi na konieczność uszczegółowienia celów działań ochronnych dla przedmiotów ochrony obszaru Łęgi Odrzańskie (PLC020002), uznano za zasadne wydanie nowego zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLC020002) przed wygaśnięciem ww. dokumentów planistycznych.

Dotychczasowy sposób określania celów działań ochronnych, nie uwzględniał celów ilościowych. Szczegółowe określenie celów działań ochronnych umożliwi poddanie ich analizie, w toku szeroko pojętych ocen oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności ocen oddziaływania na obszary Natura 2000, prowadzonych na podstawie /ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j.Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.). /Cele te powinny być nie tylko jakościowe, ale także ilościowe, a więc mierzalne, najlepiej związane z utrzymaniem, bądź poprawą określonej wartości konkretnego parametru lub wskaźnika stanu zachowania. Powinny być one również realne do osiągnięcia. Takie formułowanie celów umożliwia zarówno ocenę osiągnięcia założonych celów ochrony danego obszaru Natura 2000, jak i prawidłową ocenę ewentualnego oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000.

W związku z powyższym uszczegółowiono cele działań ochronnych dla wszystkich siedlisk i gatunków stanowiących przedmioty ochrony obszaru. Wskazane cele ochrony uwzględniają oceny stanu zachowania dla poszczególnych parametrów i wskaźników dla przedmiotów ochrony obszaru wynikające z planu zadań ochronnych obszaru, a w przypadku gatunków motyli i chiropterofauny najnowsze dane dotyczące stanu ochrony tych grup zwierząt.

Pozostałe elementy planu zadań ochronnych, poza pojedynczymi przypadkami, pozostały bez zmian w stosunku do treści zarządzeń ustanowionych w 2014 r. W latach 2025 – 2027 planowane jest zlecenie szczegółowych ekspertyz przyrodniczych na potrzeby aktualizacji planu zadań ochronnych dla obszaru i zmiana wszystkich załączników do zarządzenia.

Projekt Zarządzenia w sprawie ustanowienia Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLH020002)

Dla powyższego projektu zarządzenia w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie (PLH020002) przygotowaliśmy ankietę

Uprzejmie proszę o przesłanie uwag poprzez ankietę

Ankieta do Konsultacji Projektu Planu Zadań Ochronnych Obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie

Print Friendly, PDF & Email