tel. 509 347 189
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy na Warsztat Refleksyjny – 12 lutego 2024 godz.14:00

Zapraszamy na Warsztat Refleksyjny – podsumujemy rok 2023 i porozmawiamy o kryteriach wyboru operacji w nadchodzącym okresie finansowania.

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza Członków Stowarzyszenia, Rady LGD, Beneficjentów oraz Mieszkańców obszaru LGD Kraina Łęgów Odrzańskich do udziału w warsztacie refleksyjnym.

Warsztat jest elementem ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 realizowanej w roku 2023.

Naszym wspólnym zadaniem podczas tego spotkania będzie przeanalizowanie LSR, procesu wdrażania i efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, aby wnioski i ustalenia płynące z tej dyskusji wpłynęły na usprawnienie procesu wdrażania strategii w bieżącym roku.

Spotkanie będzie również okazją do pierwszej dyskusji na temat lokalnych kryteriów wyboru w nadchodzącym okresie finansowania na lata 2024-2029.

WARSZTAT REFLEKSYJNY odbędzie się 12 lutego 2023 r. (poniedziałek), o godz. 14.00 w biurze LGD Kraina Łęgów Odrzańskich, w Ścinawie.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 9 lutego 2024, telefonicznie: 76 8584 545,  509 347 189 lub mailowo: biuro@lgdodra.pl

Program warsztatu refleksyjnego

 1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR za 2023 r.
 2. Dyskusja zorganizowana wokół poniższych pytań:

1) Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?

 • Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 • Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 • Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?

2) W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?

 • W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?
 • Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?
 • Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?

3) W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?

 • Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
 • Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
 • Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?
 • Dyskusja nad wykorzystaniem doświadczeń mijającego okresu finansowania przy opracowywaniu nowych kryteriów wyboru operacji w naborach na lata 2024-2029

4) W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?

 • Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
 • Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?

5) Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?

 • Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?
 • Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?

6) Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?

 • Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?

7) Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?

8) Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?

3. Podsumowanie warsztatu/wnioski/rekomendacje.

Print Friendly, PDF & Email