76 858 45 45
biuro@lgdodra.pl

AKTUALNOŚCI

Doroczny warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie LGD Kraina Łęgów Odrzańskich zaprasza Członków Stowarzyszenia, Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Rady LGD, beneficjentów oraz mieszkańców obszaru LGD Kraina Łęgów Odrzańskich do udziału w warsztacie refleksyjnym.

Warsztat jest elementem ewaluacji wewnętrznej Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Kraina Łęgów Odrzańskich na lata 2014-2020 realizowanej w roku 2020.  Naszym wspólnym zadaniem podczas tego spotkania będzie zastanowienie się i przeanalizowanie LSR, procesu wdrażania i efektów oraz zmian w otoczeniu LSR, tak, aby wnioski i ustalenia płynące z tej dyskusji wpłynęły na usprawnienie procesu wdrażania strategii w bieżącym roku.

WARSZTAT REFLEKSYJNY odbędzie się  08 lutego 2020 r. (poniedziałek), o godz. 10.00 w biurze LGD Kraina Łęgów Odrzańskich.

Z uwagi na sytuację zagrożenia epidemicznego w kraju, spowodowaną pandemią COVID- 19, spotkanie odbędzie z przy udziale ograniczonej liczby osób. Zatem jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem zdalnym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej prosimy o kontakt z biurem LGD celem zgłoszenia chęci uczestnictwa.

Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 05 lutego 2020, telefonicznie: (076) 8584 545,  509 347 189 lub mailowo: biuro@lgdodra.pl

Program warsztatu refleksyjnego

 1. Prezentacja podsumowująca dotychczasową realizację LSR za 2020 r.
 2. Dyskusja zorganizowana wokół poniższych pytań:
  1. Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą?
 • Jeżeli nie to czy poziom realizacji może negatywnie wpłynąć na realizację celów LSR?
 • Jakie można wskazać przyczyny odstępstw od planu?
 • Jakie działania można podjąć, by uniknąć ich w kolejnym roku?
  1. W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie?
 • W jakich obszarach tematycznych jakość wniosków jest zadowalająca, a w których budzi wątpliwość?
 • Jeżeli jakość w pewnych obszarach budzi wątpliwość, czy może odbić się na realizacji celów LSR?
 • Co można zrobić, by podnieść jakość wniosków?
 1. W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę?
 • Czy są jednoznaczne, obiektywne, czy pozwalają wybrać najlepsze wnioski?
 • Czy wnioskodawcy zgłaszają wątpliwości odnośnie kryteriów, jakie?
 • Co można zrobić, żeby poprawić katalog kryteriów?
 1. W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD?
 • Jakie zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej nastąpiły i mogą mieć wpływ na dezaktualizację LSR?
 • Czy widać zróżnicowania potrzeb między poszczególnymi gminami? Jakie i jak można na nie zareagować?
 1. Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii?
 • Czy zbierane dane są wiarygodne, a źródła trafne?
 • Jeśli nie, to jakie zmiany można wprowadzić na tym etapie?
  1. Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów?
 • Jakie zmiany można wprowadzić w procedurach na tym etapie, by podnieść ich użyteczność?
  1. Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych)?
  2. Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR?
  3. Podsumowanie warsztatu/wnioski/rekomendacje.

 

Print Friendly, PDF & Email